Άρθρο 46 Διενέργεια Ελέγχων Κ.Τ.Ε.Ο. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 61 ν. 4784/2021

Στην παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4784/2021 (Α’ 40) α) τροποποιείται το εισαγωγικό εδάφιο με την προσθήκη της επιτόπιας εποπτείας, β) αντικαθίσταται η περ. β΄ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο Εποπτών Κ.Τ.Ε.Ο. για τις ανάγκες της κεντρικής εξ αποστάσεως ή επιτόπιας εποπτείας και ελέγχου της τήρησης των:
α) όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ή η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού́ Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) και
β) κείμενων διατάξεων που διέπουν τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου οχημάτων από τα Κ.Τ.Ε.Ο..».

  • συντάξτε πρώτα μια σωστή ΥΑ για τους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των ΙΚΤΕΟ. Αν κάποιος αδαής διαβάσει σήμερα για άδεια ίδρυσης (που έχει όμως καταργηθεί …) στην κυριολεξία θα χαθεί