Άρθρο 36 Παράταση λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 3 άρθρου 70 ν. 4530/2018

 

Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), περί δυνατότητας τοποθέτησης δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορείων, τροποποιείται ως προς την παράταση της προθεσμίας για δύο (2) επιπλέον έτη και η περ. β΄ διαμορφώνεται  ως εξής:

«β. Η ισχύς των διατάξεων της παραπάνω περίπτωσης παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.».