ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.   Άρθρο 8 Διενέργεια ελέγχων μετακίνησης με νόμιμο κόμιστρο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 ν. 1214/1981

Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1214/1981 (Α΄ 286) τροποποιείται με την προσθήκη τρίτου εδαφίου, σχετικά με την αρμοδιότητα του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.), για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2

 1. Αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων μετακίνησης με το νόμιμο κόμιστρο και της επιβολής προστίμου στους καταλαμβανόμενους παραβάτες (οι οποίοι μετακινούνται χωρίς το επικυρωμένο νόμιμο κόμιστρο ή δεν το επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο) είναι οι εντεταλμένοι Ελεγκτές Κομίστρου, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή υπάλληλοι τρίτου φορέα (νομικού προσώπου), στον οποίο έχει αναθέσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου, εφόσον οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού φορέα. Ειδικά, για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος μπορεί να αναθέσει τη δραστηριότητα αυτή στις οικείες Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ) του ν. 3920/2011 (Α’ 33). Για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.), αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Σ.Ε.Θ.»
 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 14:49 | Ιωάννης Τόσκας

  Πρόταση Ρύθμισης/ Προσθήκης
  ΚΕΦ Δ’ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Σ.Ε.Θ. ΑΕ
  άρθρο 8
  παρ.[2] Ανάθεση συγκοινωνιακού έργου
  Άρθρο 3 παρ 1γ ν.4482/2017 [Αρμοδιότητες]
  1. Η Ο.Σ.Ε.Θ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α.[…]
  γ. «Ελέγχει, σχεδιάζει, κατανέμει, αναθέτει, συντονίζει και επιβλέπει το εκτελούμενο συγκοινωνιακό έργο στην ΠΕ Θεσσαλονίκης».

  Αιτιολογική έκθεση
  Από την ίδρυση του ΟΣΕΘ είχε αναγνωριστεί (α 3 παρ 1γ ν.4482/2017), μεταξύ άλλων, η αρμοδιότητα για τον έλεγχο, σχεδιασμό, κατανομή μεταξύ περισσότερων παρόχων, ανάθεση, συντονισμό και επίβλεψη του συγκοινωνιακού έργου στην ΠΕ Θεσσαλονίκης και είχε προβλεφθεί να εκτελείται από θυγατρική του ΟΣΕΘ εταιρία κ.λπ… ΑΣΥΘ ΑΕ ή άλλες εταιρίες που αυτός ιδρύει ή στις οποίες συμμετέχει. Όταν καταργήθηκε (πριν ακόμη ιδρυθεί) η ΑΣΥΘ ΑΕ, αφαιρέθηκε από τον ιδρυτικό νόμο του ΟΣΕΘ κάθε σχετική αναφορά σε αυτή. Με την κατάργηση, ωστόσο, της ΑΣΥΘ συμπαρασύρθηκε σε κατάργηση όλη η σχετική παράγραφος και -προφανώς από παραδρομή- και η βασική αρμοδιότητα του ΟΣΕΘ να ελέγχει, σχεδιάζει, κατανέμει, αναθέτει, συντονίζει και επιβλέπει το συγκοινωνιακό έργο στην περιοχή ευθύνης του, από όποιον πάροχο και εάν αυτό εκτελείται. Κρίνεται, κατά συνέπεια, σκόπιμη η επαναφορά του κρίσιμου αρχικού άρθρου 3 παρ 1γ του ν.4282/2017. Πρόκειται ουσιαστικά για αποκατάσταση της πραγματικής βούλησης του νομοθέτη του ιδρυτικού του ΟΣΕΘ νόμου 4282/2017 και ταυτόχρονα για επαναφορά στον ΟΣΕΘ της απαραίτητης νομικής βάσης για την επιτέλεση του εποπτικού του ρόλου στο σύνολο των παρόχων και μέσων μαζικής μεταφοράς στην ΠΕ Θεσσαλονίκης.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 13:07 | Γεωργιάδης Σάκης

  Ορθότατα, για τη Θεσσαλονίκη ορίζεται ότι: «αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Σ.Ε.Θ.»».
  Ο ΟΣΕΘ ως εποπτικός φορέας, θα πρέπει να συγκεντρώσει και άλλες αρμοδιότητες , με σημαντικότερη αυτή της «δυνατότητας εποπτείας, αλλά και ανάθεσης έργου ΚΑΙ στις υπεραστικές γραμμές της Π.Ε. Θεσσαλονίκης», καθώς ένα μικρό τμήμα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, έμεινε στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας, με αποτέλεσμα την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και τη σύγχυση ρόλων.

  Είναι ζωτικής σημασίας ανάγκη, να αποτελέσει ο ΟΣΕΘ, τον μοναδικό φορέα προκήρυξης διαγωνισμών, ανάθεσης με τις διαδικασίες του Ν.4974/22 και του ΚΑΝ.ΕΕ 1370/2007 και εποπτείας του συνόλου των λεωφορειακών γραμμών της Θεσσαλονίκης (αστικών και υπεραστικών). Η Περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα, αλλά δεν έχει τους απαραίτητους μηχανισμούς για την εποπτεία των υπεραστικών γραμμών, ούτε τη δυνατότητα προκήρυξης διαγωνισμών συγκοινωνιακού έργου.