Άρθρο 20  Ισχύς αδειών φορτηγών ΔΧ, προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων και μεταφορικό έργο – Αντικατάσταση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 14 ν. 3887/2010

Στο άρθρο 14 του ν. 3887/2010 (Α’ 174) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 1. Αντικαθίσταται η παρ. 3, ως εξής:

«3. Οι άδειες ΦΔΧ αυτοκινήτων που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να ισχύουν με τους όρους έκδοσής τους. Μετά την παρέλευση δώδεκα (12) ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παρ. 1, σε περίπτωση μεταβίβασης, ο νέος κάτοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο που πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων EURO ΙV. Από την υποχρέωση εξαιρούνται:

(α) η μεταβίβαση από κληρονομικά αίτια,

(β) η γονική παροχή και

(γ) η ένταξη του ΦΔΧ από φυσικό πρόσωπο σε μεταφορική εταιρεία, στην οποία το φυσικό πρόσωπο γίνεται μέτοχος ή εταίρος.».

 

 1. Προστίθεται παρ. 13, ως εξής:

«13. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζεται το μεταφορικό έργο των ΦΔΧ αυτοκινήτων ανάλογα με το είδος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να ορίζονται κατηγορίες μεταφορικού έργου που πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ΦΔΧ που φέρουν ειδικό αμάξωμα κατάλληλο για τη μεταφορά ορισμένης κατηγορίας εμπορευμάτων («ειδικοποιημένα ΦΔΧ») για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος ή της οδικής ασφάλειας. Με όμοιες αποφάσεις μπορούν να ορίζονται κατηγορίες μεταφορικού έργου που αποκλείουν τη διενέργεια ορισμένων ή όλων των άλλων μεταφορικών έργων με το ίδιο όχημα, όταν αυτό απαιτείται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.».

 

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:18 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

  Η προσθήκη της παραγράφου 13 είναι αντίθετη με τον ν.3887/2010 ο κορμός του οποίου βασίστηκε στους ΕΚ 1071 και 1072/ 2006. Ο ίδιος ο 3887/2010 καταργεί κάθε διάκριση μεταξύ των κατηγοριών ΦΔΧ που προϋπήρχαν , Νομαρχιακά, Εθνικών Μεταφορών ,Διεθνών Μεταφορών και προβλέπει μια και μόνο κατηγορία ΦΔΧ ΕΘΝΙΚΏΝ/ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ . Κάθε προσπάθεια προσθήκης νέας κατηγορίας θα δημιουργήσει μείζον θέματα ανταγωνισμού στις τάξεις των Μεταφορικών Επιχειρήσεων

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 10:02 | ΓΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Η επιχειρούμενη «ρύθμιση της εθνικής αγοράς» εκτός ισχυόντων Κανονισμών ΕΕ, Διεθνών Συμβάσεων που έχουν κυρωθεί με το άρθρο 28 του Συντάγματος (ενδεικτικά Κανονισμοί 1071/09,1072/09 και 2018/858 , Σύμβαση της Βιέννης«Ν 4266/14», ADR κ.λ.π.) οι οποίοι καθορίζουν και οριοθετούν θέματα οχημάτων / φορτίων / μικτών φορτώσεων κ.λ.π., θα απορρυθμίσει την εθνική αγορά επιτρέποντας την είσοδο μεταφορέων εκτός Ελλάδος που δεν θα έχουν τέτοιους περιορισμούς στα οχήματα τους που εκτελούν μεταφορές για τρίτους, οποιαδήποτε ρύθμιση που αφορά προστασία περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας θα πρέπει σύμφωνα με το Σύνταγμα να ρυθμίζεται με νόμο ή ΠΔ και όχι με Υπουργική απόφαση.
  Η επιλογή της « μη σύστασης» και λειτουργία «Εθνικής Επιτροπής ADR/RID/IMDG/ICAO» για να γνωστοποιούνται οι εθνικές θέσεις και οι προπαρασκευαστικές δράσεις/ενέργειες σε εθνικό επίπεδο που δρομολογούνται για την συμμόρφωση στον ADR/RID/IMDG , που θα έλυνε θέματα μικτής φόρτωσης, ασφάλειας φορτώσεων, ειδικοποιημένων οχημάτων, διελεύσεις σηράγγων, ειδικών οδεύσεων κ.λ.π. που επιχειρεί να ρυθμίσει η συγκεκριμένη παράγραφος, εκτιμώ ότι θα πρέπει να είναι προτεραιότητα της Πολιτκής ηγεσίας και όχι η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό για την στρέβλωση της αγοράς σε εθνικό επίπεδο και την παρέμβαση των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για το αυτονόητο της τήρησης κανονισμών ΕΕ και διεθνών συμβάσεων στις εμπορευματικές μεταφορές

  Με τις καλύτερες ευχές από το όμορφο Ρέθυμνο

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ
  Πτυχιούχος Μηχανικός Οχημάτων (ΤΕ)
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
  Αριθμός μητρώου ΤΕΕ: 140370
  Αριθμός Άδειας ΥΑ Ρεθύμνου: 84
  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ADR – ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΣΑΜΕΕ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Ε.ΣΥ.Δ.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ & ΟΔΗΓΟΥΣ
  Εμμ. Καλαϊτζάκη 9
  ΤΘ: ΒΟΧ 548
  74133 ΡΕΘΥΜΝΟ
  Ηλεκτρονική διεύθυνση: gpetrak@e-driving.gr
  Τηλέφωνο: 28310-26740
  Κινητό: 6976615346