ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   Άρθρο 11 Θέματα χορήγησης ή ανανέωσης ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 95 ν. 4070/2012  

Στην παρ. 3 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), τροποποιούνται α) η περ. α’ της παρ. 3, ως προς το είδος του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, β) η περ. β’, με την προσθήκη δεύτερου εδαφίου και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3.α. Με την αίτηση για την χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόμενος, για την απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρ. 2, υποβάλλει ως αναγκαία δικαιολογητικά τα εξής: για τις περιπτώσεις των εδαφίων πρώτου και δεύτερου υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για την περίπτωση του εδαφίου τρίτου υποβάλλει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, για την περίπτωση του εδαφίου τέταρτου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, για την περίπτωση του εδαφίου πέμπτου υποβάλλει αποδεικτικό τίτλο επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία, για την περίπτωση του εδαφίου έκτου υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου πιστοποιητικού ή ακριβές αντίγραφό του, για την περίπτωση του εδαφίου έβδομου υποβάλλει ιατρικό πιστοποιητικό, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, και για την περίπτωση του εδαφίου όγδοου υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας του οδηγήσεως. Επιπλέον αυτών υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, ή διαβατηρίου σε ισχύ, εφόσον είναι αλλοδαπός, και δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.

β. Με την αίτηση για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περ. α’ πλην του δικαιολογητικού που αποδεικνύει τη συνδρομή της προϋπόθεσης της περ. η’ της παρ. 2. Το δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη συνδρομή της προϋπόθεσης της περ. στ’ της παρ. 2 κατατίθεται άπαξ, κατά την πρώτη αίτηση ανανέωσης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4850/2021 (Α’ 208).

γ. Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που έχει αρχικώς χορηγηθεί πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4070/2012 (Α’ 82) και έχει αφαιρεθεί λόγω παρέλευσης πενταετίας από τη λήξη ισχύος της επαναχορηγείται στον κάτοχο αυτής δίχως την πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012.»

 

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 16:30 | Basilis

  τι αλλάζει στον τίτλο σπουδών;;
  ;

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 15:39 | ανδρεας

  Η ανανεωση της ειδικης αδειας ΕΔΧ προυποθετει και ιατρικο πιστοποιητικο ψυχιατρου αλλα το ερωτημα ειναι πως με μια επισκεψη 10-15 λεπτων μπορει ο ιατρος να γνωματευσει περι της ψυχικης υγειας του ταξιτζη;

  Προταση μου ειναι να παρακολουθειται επι τριμηνου τουλαχιστον ωστε ο ψυχιατρος να εχει μια συνολικη εικονα του οδηγου πιο αντιπροσωπευτικη.
  Αποδειξη οτι μερικοι ταξιτζηδες υποπεπτουν σε πειθαρχικα παραπτωματα που σχετιζονται με παραβατικη συμπεριφορα ιδιως στο γυναικειο φυλο.
  Το αρμοδιο πειθαρχικο οργανο θα πρεπει να παραπεμπει αρμοδιως ωστε να γινεται εκ νεου κριση απο το ψυχιατρο.