Άρθρο 42 Παραποίηση συστήματος Επιλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής  

 1. Αν, μετά τη διεξαγωγή ελέγχου σε όχημα καθ’ οδόν, προκύπτουν στοιχεία που δημιουργούν εύλογες υποψίες για την ύπαρξη συσκευής ή διάταξης ή λογισμικού παραποίησης των καταγραφών του συστήματος Επιλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής (Selective Catalytic Reduction – SCR), οι αρχές ελέγχου του ν. 3446/2006 (Α΄ 49) κατευθύνουν το όχημα σε συνεργείο επισκευής οχημάτων του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), το οποίο διαθέτει διαγνωστική συσκευή της κατασκευάστριας εταιρείας του οχήματος για τη διεξαγωγή ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το σύστημα Επιλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής λειτουργεί κανονικά, καθώς και για τη διεξαγωγή ελέγχων για ανίχνευση παρουσίας συσκευής ή διάταξης ή λογισμικού παραποίησης.
 2. Αν εντοπιστεί συσκευή ή διάταξη ή λογισμικό παραποίησης, είτε έχει χρησιμοποιηθεί από τον οδηγό είτε όχι, α) ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της συσκευής ή διάταξης, β) η μονάδα επί του οχήματος ή τα δομικά της στοιχεία, γ) το λογισμικό, κατάσχονται από το όχημα με εντολή της αρχής ελέγχου για τη διαπίστωση της παράβασης και επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ στον ιδιοκτήτη του οχήματος και τριακοσίων (300) ευρώ στον οδηγό του οχήματος. Η κυκλοφορία του οχήματος επιτρέπεται μόνο μετά την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του συστήματος Επιλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής.
 3. Το συνεργείο, το οποίο διαπίστωσε την παραποίηση, μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος Επιλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής, εκδίδει βεβαίωση ελέγχου, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά το εύρημα της μη ορθής λειτουργίας του συστήματος Επιλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής και οι ενέργειες αποκατάστασής του. To κόστος ελέγχου της παρ. 1 και αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος Επιλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής βαρύνει τον κάτοχο του οχήματος.
 4. Ο έλεγχος διενεργείται χωρίς την καταβολή αντιτίμου στα συνεργεία της παρ. 1.

 

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 09:21 | Κούτσουλας Δημήτριος

  Οπωσδήποτε πρέπει να συμπληρωθεί ο τρόπος είσπραξης των ποινών. Η διαδικασία για τα φορτηγά οχήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Ν3446/2006. Επιβάλλεται διαχωρισμός ποινής φορτηγών και επιβατικών (αυτοκίνητα, λεωφορεία). Δυστυχώς υπάρχουν και πολλά λεωφορεία με επέμβαση στο σύστημα επιλεκτικής αναγωγής. Ευχαριστώ

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 21:50 | Ανδρέας Μπαμπαλέρης

  Για να μην υπάρξουν παρερμηνείες ως προς την καταβολή αντιτίμου στα συνεργεία για τον έλεγχο, προτείνω η παράγραφος 4 να τροποποιηθεί ως εξής: «Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο δεν εντοπιστεί συσκευή ή διάταξη ή λογισμικό παραποίησης των καταγραφών του συστήματος Επιλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής (Selective Catalytic Reduction – SCR), δε θα καταβάλλεται αντιτίμο στα συνεργεία της παρ.1»

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 21:04 | Ανδρέας Μπαμπαλέρης

  Δεν αναφέρεται πουθενά με ποια διαδικασία θα επιβάλλονται οι κυρώσεις. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των κυρώσεων ανά κατηγορία οχήματος, επιβατικού και φορτηγού τουλάχιστον ως προς τη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων αλλά και της είσπραξης των προστίμων. Στο τέλος της παραγράφου 2 δηλαδή να αναγράφει: «Η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων γίνεται σύμφωνα με τον Ν.3446/06 εφόσον πρόκειται για φορτηγό όχημα και σύμφωνα με τον ΚΟΚ για κάθε άλλου είδους όχημα»