Άρθρο 43 Απλοποίηση όρων και προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υψηλής τάσης και τεχνίτη οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα – Αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 62 ν. 4710/2020

Η παρ. 11 του άρθρου 62 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142) αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επέκταση του αντικειμένου της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών που αναφέρονται στις περ. α’ (μηχανοτεχνίτης) και β’ (ηλεκτροτεχνίτης) της παρ. 2 του άρθρου 2 και στις περ. α’ (διπλωματούχος μηχανικός οχημάτων) και β’ (τεχνολόγος μηχανικός οχημάτων) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1575/1985 (Α’ 207), προκειμένου οι τεχνίτες αυτοί να δύνανται να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και την επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης ως τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2.

Έως την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, τα συνεργεία οχημάτων υψηλής τάσης υποχρεούνται προς συμμόρφωση στην κείμενη νομοθεσία, να ορίσουν τεχνίτη ή τεχνίτες ως υπεύθυνους για την τήρηση της νομοθεσίας, για την παροχή υπηρεσιών και εργασιών σε οχήματα υψηλής τάσης. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι υπεύθυνο κατά τον νόμο για το συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης, υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση, με την οποία ορίζονται οι τεχνίτες υψηλής τάσης και βεβαιώνεται ότι:

(α) είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών που αναφέρονται στις περ. α’ (μηχανοτεχνίτης) και β’ (ηλεκτροτεχνίτης) της παρ. 2 του άρθρου 2 και στις περ. α’ (διπλωματούχος μηχανικός οχημάτων) και β’ (τεχνολόγος μηχανικός οχημάτων) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1575/1985,

(β) έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση από τις εμπορικές αντιπροσωπείες οχημάτων υψηλής τάσης, στο πλαίσιο εσωτερικών ή εξωτερικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για τη διενέργεια ελέγχων, εργασιών και χειρισμών, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 4β της υπ’ αρ. 194135/15.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄3407) και

(γ) πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 30 του παρόντος.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την απόκτηση της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).».

 

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 23:47 | Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ

  Το σχετικό άρθρο δημιουργεί περισσότερα προβλήματα και δυσλειτουργίες στον κλάδο επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρικών οχημάτων από αυτά που προφανώς προσπαθεί να επιλύσει.
  • Δημιουργεί δυσλειτουργίες στα ίδια τα συνεργεία των αντιπροσωπειών αφού αφήνει νομοθετικά ακάλυπτες τις εργασίες των υπολοίπων ειδικοτήτων. πχ. του τεχνίτη αμαξωμάτων
  • Είναι απαγορευτικό για την λειτουργία των ανεξάρτητων συνεργείων.
  • Καταργεί κάθε δομημένη εκπαιδευτική διαδικασία των Τεχνιτών Ηλεκτροκίνησης με ότι αυτό συνεπάγεται και την αντικαθιστά με μία «απλή Βεβαίωση».
  • Υπονομεύει την ασφάλεια των τεχνιτών ηλεκτροκίνησης, την ασφάλεια των εργασιών, την ασφάλεια των ηλεκτρικών οχημάτων και των ιδίων των χρηστών αφού το σύνολο των ανεξάρτητων συνεργείων δεν έχουν δυνατότητα εκπαίδευσης από τους αντιπροσώπους ηλεκτρικών οχημάτων και δυνατότητα νόμιμης λειτουργίας.

  Η προσωρινή εφαρμογή του νομοσχεδίου δεν αναιρεί τα παραπάνω και δεδομένου ότι ο σχετικός νόμος εκκρεμεί από το 2016, το σχετικό άρθρο θα πρέπει να απαλειφθεί και να κατατεθεί ολοκληρωμένο όπως ακριβώς προβλέπεται και στο ΦΕΚ 222A/30-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4439, Άρθρο 12, δηλαδή να καθοριστεί ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η εκπαιδευτική δομή και η κατάλληλη πιστοποίησή της, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επέκταση του αντικειμένου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών ηλεκτροκίνησης.

  Η ολοκληρωμένη πρόταση για την εκπαίδευση των τεχνιτών υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων στηρίζει την:
  • Εκπαίδευση των τεχνιτών με συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
  • Αναλυτικό πρόγραμμα για κάθε κατηγορία τεχνιτών, ολιγόωρο και πρακτικό
  • Εκπαίδευση σε πιστοποιημένες δομές κατάρτισης, (ΚΕΚ, Κέντρα δια βίου Μάθησης, κ.α.)
  Η εκπαίδευση σε πιστοποιημένες δομές κατάρτισης δίνει την δυνατότητα ελέγχου εφαρμογής του προγράμματος, την δυνατότητα χρηματοδότησης της κατάρτισης μέσα από τα εργαλεία χρηματοδότησης της κατάρτισης (ΛΑΕΚ, Προγράμματα Περιφέρειας κ.α.) οπότε η εκπαίδευση των τεχνιτών μπορεί να είναι δωρεάν, μπορεί η επιλογή των εκπαιδευτών να είναι η απαιτούμενη, επίσης όταν η κατάρτιση γίνεται μέσα από το Εθνικό σύστημα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα της πιστοποίησης της εκπαίδευσης.
  • Πιστοποίηση των τεχνιτών
  Βασικό στοιχείο για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω, την ασφάλεια των τεχνιτών και των χρηστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και την αποφυγή «βιομηχανοποίησης» πτυχίων, αποτελεί η πιστοποίηση μέσα από το ΕΚΕΠΙΣ (επίσημος φορέας του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης)
  • Επιλογή εκπαιδευτών
  Κατάλληλη επιλογή των εκπαιδευτών με γνωστική επάρκεια και εκπαιδευτική εμπειρία.
  • Απαιτούμενη επαγγελματική άδεια
  Η απαιτούμενη επαγγελματική άδεια για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων θα πρέπει να αναφέρεται στις επαγγελματικές άδειες του μηχανοτεχνίτη και ηλεκτροτεχνίτη (Ν.1575/85) του διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων του τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτων

  Η εκπαίδευση των τεχνιτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων μέσα από τις επίσημες αντιπροσωπείες οχημάτων ενέχει σημαντικά μειονεκτήματα όπως:
  • αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για την εκπαίδευση τεχνιτών των ανεξάρτητων συνεργείων αφού ουσιαστικά αντιπροσωπεία και ανεξάρτητο συνεργείο είναι ανταγωνιστές
  • Οι αντιπροσωπείες δεν διαθέτουν εκπαιδευτικές δομές σε όλες τις πόλεις, διαθέτουν στο σύνολο τους ένα κέντρο εκπαίδευσης, που βρίσκεται στην Αθήνα οπότε οι τεχνίτες στην επαρχία ουσιαστικά θα αποκλειστούν
  • Κάθε αντιπροσωπεία διαθέτει τα δικά της συστήματα και τεχνολογίες με αποτέλεσμα η εκπαίδευση των τεχνιτών να είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη. Αυτό σημαίνει ότι ένας τεχνίτης ανεξάρτητου συνεργείου θα πρέπει να παρακολουθήσει τα προγράμματα εκπαίδευσης διαφόρων αντιπροσωπειών, ή ένας τεχνίτης μιας αντιπροσωπείας χάνει το πλεονέκτημα της επαγγελματικής του κινητικότητας
  • Δεν μπορεί να υπάρξει δωρεάν εκπαίδευση εκτός του εθνικού συστήματος εκπαίδευσης οπότε οι τεχνίτες θα επωμιστούν ένα σημαντικό κόστος εκπαίδευσης με ότι αυτό συνεπάγεται
  • Δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος και πιστοποίηση μέσα από το εθνικό σύστημα πιστοποίησης.

  Για όλους τους παραπάνω λογούς και η εκπαίδευση όλων των τεχνιτών, ανεξάρτητων συνεργείων και αντιπροσωπειών θα πρέπει να ενταχθεί σε μία εθνική εκπαιδευτική διαδικασία με όλα τα πλεονεκτήματα της.

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 17:44 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

  Το πλέον κρίσιμο ζήτημα που πρέπει ρητά να αναφερθεί στο εν λόγω άρθρο είναι ότι η εκπαιδευτική ύλη και οι εξετάσεις, που θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση, θα πρέπει να βασίζονται κατά κύριο λόγο στο σχετικό εκπαιδευτικό υλικό των αυτοκινητοβιομηχανιών για τους τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης.

  Τυχόν διδακτέα /εξεταζόμενη ύλη που θα βασίζεται σε θεωρητικές /ακαδημαϊκές γνώσεις θα οδηγήσει όχι μόνο σε αδιέξοδο πιστοποίησης, αλλά και σε κίνδυνο της ζωής των ιδίων των εργαζομένων, αφού δεν θα έχουν λάβει τις απαραίτητες πρακτικές γνώσεις.

  Όσο αφορά την προγενέστερη πιστοποίηση για τους τεχνίτες της κατηγορίας 1, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα εργασίας στο όχημα μόνον εκτός των κυκλωμάτων υψηλής τάσης και θα εκπαιδεύονται μόνο σε ζητήματα ασφάλειας (safety) και ασφάλισης (απενεργοποίησης των κυκλωμάτων ΥΤ) των οχημάτων, θα πρέπει να συμπληρωθούν και άλλες κατηγορίες εκ των οποίων μπορεί να προέρχονται, πχ. του τεχνίτη αμαξωμάτων (βαφείς-φανοποιούς).

  Δεδομένης τέλος της διασποράς των συνεργείων και της ανάγκης στήριξης του εργατικού δυναμικού, θα πρέπει να γίνει αναφορά αφενός ότι οι φορείς εκπαίδευσης θα καλύπτουν επαρκώς την επικράτεια και αφετέρου ότι το κόστος εκπαίδευσης θα είναι το απολύτως ελάχιστο.