Άρθρο 29 – Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων

Τα άρθρα 84 έως 87 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α`), καθώς και τα άρθρα 87 έως 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α`), αντικαθίστανται ως εξής:
Άρθρο 84 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον, ή
β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη, ή,
γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτό, ή,
δ) κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτό.
2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον, ή,
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτό
γ) κατέχουν το βαθμό Α’ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος, ή,
δ) κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτό
3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ή ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον:
α) κατέχουν το βαθμό Α’ ή έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.
Άρθρο 85 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής προϊσταμένων
1. Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις ομάδες κριτηρίων: α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης, β) Μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης, γ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και, δ) Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης
2. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:
-Για τη θέση προϊσταμένου Τμήματος με συντελεστή βαρύτητας 40 % για την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων (β), 20% για την ομάδα κριτηρίων (γ), 20% για την ομάδα κριτηρίων (δ)
-Για τη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας 35% για την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων (β), 20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και 25% για την ομάδα κριτηρίων (δ)
-Για τη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας 30% για την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων (β), 20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και 30% για την ομάδα κριτηρίων (δ).
3. Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), που συγκροτείται από τον Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, από δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), έναν (1) λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου και ένα (1) μέλος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με ειδικότητα στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. προεδρεύεται από το αρχαιότερο μέλος του ΑΣΕΠ. Η επιλογή των Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) το οποίο συγκροτείται από το Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, από έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου, έναν λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου και δύο μέλη του ΑΣΕΠ. Το ΣΕΠ προεδρεύεται από το αρχαιότερο μέλος του ΑΣΕΠ. Η επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος, ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας καθώς και αυτοτελών γραφείων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159, βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:
α. Τα Τυπικά – Εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:
– Ο βασικός τίτλος σπουδών του υποψηφίου με 100 μόρια
– Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών με 30 μόρια,
– Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με 150 μόρια και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 30 μόρια,
– Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με 250 μόρια
– Το διδακτορικό δίπλωμα με 300 μόρια
– Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα προκειμένου να μοριοδοτηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή με τα αντικείμενα της προκηρυσσόμενης θέσης. Η συνάφεια, όπου δεν έχει ήδη κριθεί, κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων.
– Η πιστοποιημένη από το ΕΚΔΔΑ επιμόρφωση του υπαλλήλου μοριοδοτείται με 10 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 60 μόρια. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία..
– Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής:
– Η άριστη γνώση κάθε γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 20 μόρια και με ανώτατο όριο τα 60 μόρια
– Η άριστη γνώση κάθε γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με 10 μόρια και με ανώτατο όριο τα 20 μόρια.
– Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει.
– Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα Τυπικά – Εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μόρια.

β. Η Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία μοριοδοτείται ως εξής:
– Ο χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο ή σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα, όπου προβλέπεται σε διάταξη προγενέστερου νόμου: 25 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 33 έτη για το δημόσιο τομέα και 25 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα. Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μόρια.
γ. Αξιολόγηση
Η βαθμολογία του κριτηρίου της αξιολόγησης που προβλέπεται εξάγεται με βάση τον μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας όπως προβλέπεται από του παρόντος. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την Αξιολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μόρια.
δ. Δομημένη (Λυσιτελής) Συνέντευξη
1. Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια των άρθρων 157, 158 και 159.
2. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, τα οποία περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, η αίτηση υποψηφιότητας, και η δήλωση ενδιαφέροντος.
3. Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες: α) Συζήτηση επί ερωτήσεων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα σε σχέση και με τις ανάλογες δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του. β) Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου (situational interview) που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
4. Για τη βαθμολόγηση λαμβάνονται υπόψη, επίσης, οι επικοινωνιακές και διευθυντικές δεξιότητες και εμπειρίες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.
5. Κάθε σκέλος της συνέντευξης βαθμολογείται με ανώτατο όριο βαθμολόγησης τα 500 μόρια. Το περιεχόμενο της συνέντευξης αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων και η βαθμολογία για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά αιτιολογείται συνοπτικά από το κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της.
6. Την τελική βαθμολογία του κριτηρίου της συνέντευξης αποτελεί ο μέσος όρος του βαθμού των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αντίστοιχα.
7. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχει την ευθύνη της οργάνωσης ερωτήσεων και θεμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν αναπτύξεις υποθετικών σεναρίων και εφαρμογών, κατά την έννοια του νόμου αυτού. Οι ερωτήσεις και τα θέματα συνοδεύονται από ενδεικτικές απαντήσεις και είναι εντοπισμένες στο αντικείμενο κάθε υπουργείου ή δημόσιας υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ενημερώνει το ΕΚΔΔΑ για τις ημέρες σύγκλησης του Συμβουλίου κατά τις οποίες θα διενεργηθούν συνεντεύξεις.
8. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τη συνέντευξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μόρια.

ε. Βαθμολόγηση
Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων.
Άρθρο 86 Διαδικασία Επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων
1. Η κατάταξη γίνεται βάσει της τελικής μοριοδότησης, την οποία ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
2. α) Η επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων γίνεται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. ύστερα από προκήρυξη, με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργού που το εποπτεύει, με την οποία προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής.
β) Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των εμπλεκόμενων Υπουργείων και του Α.Σ.Ε.Π. Εάν πρόκειται για Ν.Π.Δ.Δ. δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.
Ο οικείος φορέας κοινοποιεί την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε αυτόν με κάθε πρόσφορο τρόπο.
γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα ή η συμμετοχή τους προβλέπεται από ειδική διάταξη. Ειδικά για τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ο υποψήφιος από άλλη υπηρεσία πρέπει να έχει τα προσόντα που περιγράφονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας που προκηρύσσει τη θέση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.
δ) Με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. Στη συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π. μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 85. Για τη συνέντευξη το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καλεί κάθε υποψήφιο χωριστά
ε) Για κάθε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης το ΕΙΣΕΠ επιλέγει τον επικρατέστερο υποψήφιο τον οποίο ο Υπουργός ή το αποφασιστικό όργανο του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. τοποθετεί στην οικεία θέση.
στ) Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος ή συσταθεί νέα, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός μηνός από τη κένωσή της ή από τη σύστασή της και επιλέγεται νέος προϊστάμενος για πλήρη θητείας σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Εως την περάτωση της διαδικασίας επιλογής, καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης εκτελεί ο πρώτος επιλαχών της διαδικασίας του παρόντος άρθρου.
3. α) Η επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων γίνεται από το οικείο Σ.Ε.Π. ή το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αντίστοιχα, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της θητείας τους. Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων εκδίδεται απόφαση-προκήρυξη, με την οποία τίθεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας. Προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, μπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσμία έως είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Η απόφαση-προκήρυξη τοιχοκολλάται με σχετικό αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας υπηρεσίας και κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται. Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στον φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις.
β) Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, ο Υπουργός ή ο διοικών το ν.π.δ.δ. τοποθετεί υπάλληλο που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και υπηρετεί στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.
γ) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μοριοδοτεί τους υποψηφίους για τις θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων, αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 85, με ανάλογη διαδικασία με αυτή του ΕΙ.Σ.Ε.Π. του παρόντος άρθρου. Στη συνέχεια καταρτίζει πίνακα με τον πενταπλάσιο αριθμό των προς πλήρωση θέσεων ο οποίος περιλαμβάνει τους υποψηφίους με την υψηλότερη βαθμολογία των ομάδων κριτηρίων όπως ορίζονται στο άρθρο 85 χωρίς το κριτήριο της συνέντευξης. Στη συνέχεια διεξάγονται οι δομημένες συνεντεύξεις από το Σ.Ε.Π. στις οποίες καλούνται οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες. Ο τελικός πίνακας κατάταξης των παραπάνω υποψηφίων προκύπτει από τη στάθμιση των προβλεπομένων κριτηρίων του άρθρου 85 από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.
4. Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τοποθετούνται, με απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία τριών (3) ετών. Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. επιλεγεί ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, με την τοποθέτηση του αποσπάται αυτοδίκαια στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί. Οι τοποθετούμενοι ως προϊστάμενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους ως την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση του νέου προϊσταμένου.
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά περίπτωση οικείου οργάνου κατόπιν σύμφωνης γνωμοδότησης του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του πριν από τη λήξη της θητείας του, για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που αφορά σε πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Ο προϊστάμενος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του με αίτηση του, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, που συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες.
6. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου πριν από τη λήξη της θητείας ή συσταθεί νέα, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει νέο προϊστάμενο για το υπόλοιπο της θητείας. Η επιλογή προϊσταμένων για τις θέσεις που κενώθηκαν ή συστάθηκαν γίνεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστάθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 3. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αναθέτει καθήκοντα σε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής για τη θέση που προκηρύσσεται και υπηρετεί κατά προτίμηση στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.
7. Όσοι προϊστάμενοι τμημάτων δεν έχουν ασκήσει κατά το παρελθόν καθήκοντα προϊσταμένου μετά από την τοποθέτησή τους παρακολουθούν υποχρεωτικά σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 09:23 | ΝΑΤΑΣΑ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΞΟΦΟΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟ
  ΚΑΙ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ , ΟΠΟΙΟς ΕΧΕΙ ΛΕΦΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΟΤΙ ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΛΕΙ ΕΝΩ ΑΛΛΟΙ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ Η ΤΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙς ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗς ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΝΑΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΔΕΚΑ ΝΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ )ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΠΑΧΑΛΟ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΣΥΤΕΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΤΙ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ? ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ ?
  ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΌΠΟΥ ΜΟΝΟ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ »ΕΓΩ ΜΠΗΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΜΑΙ » ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
  Η παρ. 3 του εν λόγω άρθρου που αναφέρει ότι «ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ή ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον κατέχουν το βαθμό Α’ ή έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος» είναι επιεικώς απαράδεκτη. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι ισοπεδώνονται τα πτυχία ΠΕ, ΤΕ

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 09:55 | Hλίας Αλευράς, ΠΕ3 ΜΔΕ, Διευθυντής ΟΤΑ Α’β (με Ν.3839/10 από Υ.Σ.), μέλος Υπ. Συμβουλίου

  Παρατηρήσεις :

  «ΛΑΘΗ» του Σχεδίου Νόμου :
  1. η διατύπωση ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, μία «δίκαιη-νόμιμη» διατύπωση θα ήταν (βλέπε γνωμ. ΣτΕ 235/05) ΠΕ για Γεν. Δ/νσεις, ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ για Δ/νσεις, ΠΕ ή ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ στα τμήματα.
  2. η ίδια μοριοδότηση βαθμού πτυχίων με απολυτήριο Λυκείου (όποιος έχει τελειώσει το Λύκειο με 19 και το Πανεπιστήμιο με 8, καλύτερα να «υποβιβαστεί» σε ΔΕ κατηγορία).
  3. η καθόλου μοριοδότηση σε θέση ευθύνης (με όποιο νόμιμο τρόπο και αν έγινε), μία «λύση» θα ήταν η πρόταση του προηγούμενου σχεδίου νόμου, δηλαδή οι ΝΟΜΙΜΟΙ «αναπληρωτές» χωρίς κρίση από Υ.Σ., να λαμβάνουν το μισό ή το 1/3 των αντίστοιχων μορίων. Π.Χ. δύο υπάλληλοι τμηματάρχες με ακριβώς ίδια μόρια σε όλες τις κατηγορίες, ο Α λόγω συνταξιοδότησης του Δ/ντή, διατέλεσε νόμιμα Αν. Διευθυντής για ένα χρόνο (με όλες τις ευθύνες) και ο έτερος Β πήγε για 3 ημέρες στο ΕΚΔΔΑ και επιλέγεται. «Φταίει» ο Α που δεν έγιναν σύντομα επιλογές;
  4. δεν προβλέπεται διάταξη σε περίπτωση ΜΗ ύπαρξης υπαλλήλων με Α’β, να επιλέγονται με Β’β.
  5. η ίδια μοριοδότηση των σεμιναρίων ανεξαρτήτως ημερών, προτείνεται 1 μόριο/ημέρα και μέχρι 50 μόρια.
  6. η μη μοριοδότηση της πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας (ευνοούνται τα «αλλοδαπά» πτυχία), προτείνεται 10 μόρια.
  7. η μοριοδότηση μέχρι 3 ξένων γλωσσών (ο νόμος δεν αφορά το διπλωματικό σώμα), μέχρι 2 είναι αρκετές.
  8. η μοριοδότηση μεταπτυχιακών ανεξαρτήτως εξαμήνων σπουδών, προτείνεται 150 (μονοετές+διατριβή), 175 (3 εξάμηνα+διατριβή), 200 (2ετές+διατριβή)
  9. η μη μοριοδότηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ μαθημάτων σε ΑΕΙ (υπάρχουν προγράμματα σπουδών σε ΑΕΙ που μπορείς να παρακολουθήσεις και να εξεταστείς σε συγκεκριμένο μάθημα (δια βίου εκπαίδευση) χωρίς να λάβεις τίτλο σπουδών. Εάν ένα 2ήμερο σεμινάριο στο ΕΚΔΔΑ, λαμβάνει 10 μόρια, ένα εξάμηνο μεταπτυχιακό μάθημα (π.χ. management) σε ΑΕΙ δεν πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον 10 μόρια;
  10. η μη πρόβλεψη για «πειθαρχική» ευθύνη εάν δεν προκηρυχθούν εμπρόθεσμα οι επιλογές από το αρμόδιο όργανο (το προέβλεπαν ΟΛΟΙ οι προηγούμενοι Νόμοι π.χ. «Παράλειψη αποστολής των φακέλων εντός της ανωτέρω προθεσμίας συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του αρμόδιου οργάνου η οποία τιμωρείται πειθαρχικώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις»).

  «ΣΩΣΤΑ» του Σχεδίου Νόμου :
  1. Η «αναγνώριση» προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και ορθώς με λιγότερα μόρια
  2. οι συντελεστές βαρύτητας των ομάδων κριτηρίων και η κλιμάκωση ανάλογα την θέση ευθύνης
  3. η μοριοδότηση των σεμιναρίων της τελευταίας 10ετίας (αντί 20ετίας)
  4. η «επαναφορά» της τριετούς θητείας (από 5ετή).
  5. η «βάση» ερωτήσεων από το ΕΚΔΔΑ κατά την συνέντευξη. Προτείνεται με σύστημα πολλαπλών επιλογών (multiple choice) για να μην έχουμε «παρατράγουδα» στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
  Το μεγάλο «πρόβλημα» των προηγούμενων νόμων δεν ήταν η «κατανομή» των μορίων, αλλά η ΜΗ εφαρμογή του ίδιου του Νόμου, καθώς υπάρχουν ακόμα π.χ. ΟΤΑ Α΄βαθμού που δεν έχουν κάνει επιλογές από το 2011 (μετά «Καλλικράτη»).
  Υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Νόμου;
  Υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις στο ΕΚΔΔΑ;
  Υπάρχει η «πολιτική» βούληση να «πιεστούν» τα αρμόδια όργανα να εφαρμόσουν σύντομα το νέο Νόμο;

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 09:58 | Δημήτρης ΟΤΑ

  Να αλλάξει άμεσα η διάταξη για επιλογή την επιλογή προϊσταμένων Τμήματος και να συμπεριληφθεί το εξής:

  «Ως προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας».

  Αν δεν το προσθέσετε, τότε είναι υποκριτική η στάση σας ότι δήθεν επιθυμείτε την ανάδειξη νέων, ελπιδοφόρων υπαλλήλων με υψηλά προσόντα. Θα ευνοήσετε πάλι τους παλιούς, ενώ ξέρετε ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν εισέλθει με αδιαφανείς διαδικασίες στο δημόσιο και έχουν καταλάβει θέσεις ευθύνης με αντίστοιχο τρόπο. Έτσι, συνεχίστε την αδικία. Πολλά συγχαρητήρια, από έναν νέο 35 ετών με ξένες γλώσσες, πτυχία, μεταπτυχιακά, πρωτοβουλίες και καινοτόμα δράση που συνήθισε πλέον να είναι υφιστάμενος αμόρφωτων και αναποτελεσματικών παλαιών υπαλλήλων, με εμφανή ανικανότητα στη διοίκηση και παντελή έλλειψη κινήτρου. Συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό μας για τη δημόσια διοίκηση που χτίζει.

  Όσον αφορά στην εξίσωση των ΠΕ και των ΤΕ, δε θα πω πολλά. Απλά ντροπή. Βουλιάζετε τη χώρα ηθελημένα. Και πάλι μπράβο.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 09:51 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ

  ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Δ.Ε (ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ) ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 50% (ΑΜΕΑ)ΜΕ 50 ΜΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 08:11 | ΟΛΓΑ

  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄?
  ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΙΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΠΑΛΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ Η/Υ ΝΑ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ? ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΔΕ ΑΛΛΑ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΛΙΟΙ ΔΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟ Δ΄ Γ΄ Β΄?
  ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΕΚΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΒΗΜΑΤΑ ΟΧΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ…..

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 08:01 | tasos

  Η επιλογή προϊσταμένου τμήματος μόνο με βαθμό Α; Απαράδεκτο! Οι πιο νέοι υπάλληλοι με προσόντα, όραμα και όρεξη για δουλεία; Επιστροφή στα παλιά. Έλεος!!!

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 08:23 | marios

  Καλώς μοριοδοτείται η συναφής προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο θα πρέπει να μοριοδοτείται και η συναφής προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα.

  Γνωρίζω περίπτωση υπαλλήλου που ήταν ΥΕ τραπεζοκόμος 20 χρόνια και μόλις πήρε πτυχίο από το ΕΑΠ έγινε ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός υπάλληλος. Είναι άδικο να προσμετράται στην βαθμολογούμενη προϋπηρεσία του και αυτή του τραπεζοκόμου επειδή ήταν στο δημόσιο. Με αυτή τη λογική να μην υπάρχει συνάφεια και στον ιδιωτικό τομέα.

  Το ιδανικό θα ήταν να λαμβάνεται η συναφής προϋπηρεσία μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και στο δημόσιο.

  Όσον αφορά την κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών στην ίδια εκπαιδευτική κατηγορία θέλω να πιστεύω ότι ένας ΠΕ με δεύτερο πτυχίο ενός ΤΕΙ θα προσμετράται δεδομένου ότι ΑΕΙ και ΤΕΙ ανήκουν στην ανώταταη τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Ευχαριστώ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 08:54 | Π.Τ.

  Αρκετά ζητήματα: 1. Δεν μπορεί να μοριοδοτούνται τα σεμινάρια/επιμορφωτικά προγράμματα με το «κομμάτι». Υπάρχουν σεμινάρια που διαρκούν τρεις μέρες, άλλα πέντε, και άλλα μήνες. Επίσης, υπήρχαν μοριοδοτούμενα/αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα από το εθνικό και καποδιστριακό πανεπιστήμιο καθώς και από άλλους φορείς των οποίων η παρακολούθηση ήταν επί πληρωμή. Τι θα γίνει με αυτά;;
  2. Η μοριοδότηση μόνο της άριστης ξένης γλώσσας είναι άδικη. Υπάρχουν υπάλληλοι που εχουν δύο ή τρεις ξένες γλώσσες σε πολύ καλό επίπεδο. Αυτοί γιατί να μην μοριοδοτούνται;
  3. Η ψαλίδα μεταπτυχιακού τίτλου και σχολής δημόσιας διοίκησης είναι επίσης υπερβολική. Δεν κατανοώ τον λόγο όταν και τα μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων πανεπιστημιων απαιτούν εξετάσεις εισαγωγης και σκληρές διαδικασίες αξιολόγησης στην πορεία.
  4. Η επανάκριση κάθε φορά της συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου είναι θεμιτή και λογική, πλην όμως σε θέσεις που διεκδικούνται από υπαλλήλους δίχως μεταπτυχιακό με μόνο το βασικό πτυχιο και υπαλλήλους με μεταπτυχιακο θα πρέπει να υπάρχει κάποιο προβάδισμα των πρώτων μεταπτυχιακού, αφού ειναι δεδομένο ότι έχει υποβληθεί σε σκληρότερες διαδικασίες ποιοτικής αποίμησης.
  5. Νομίζω λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού πλέον, ότι θα πρέπει να μοριοδοτείται ο βαθμός πτυχίου ή έστω μεταπτυχιακού. Για ποιο λόγο να απαιτείται άριστο επίπεδο γλώσσας και οχι άριστο επίπεδο μεταπτυχιακής εκπαίδευσης;;
  6. Η μοριοδότηση του β’ μεταπτυχιακού μόνο με 30 μόρια όταν ένα έτος παραμονής στο δημόσιο πριμοδοτείται με 25 μόρια, είναι ελάχιστη, αν αναλογιστεί κανείς τον κόπο και τα χρήματα που απαιτεί.
  7. Όταν δίδονται 25 επί 33 μόρια στους παλιότερους υπαλλήλους διχως μεταπτυχιακά η ξένες γλώσσες, με πρόχειρο υπολογισμό, αδικούνται οι υπάλληλοι που έχουν λάβει μακροχρόνια εκπαίδευση και υπερτερεί η εργασιακή εμπειρία. Νομίζω πως απαιτείται μια διορθωση, πχ. να μοριοδοτουνται έως 30 χρόνια υπηρεσίας.
  Ευχαριστώ

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 08:03 | Δημήτρης

  Στο προηγούμενο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση υπήρχε τουλάχιστον η πρόβλεψη: «Σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων ευθύνης, χωρίς επιλογή από το αρμόδιο συμβούλιο, προσμετράται μόνο το μισό των ανωτέρω μορίων». Στο παρόν αποφασίσατε να μεγαλώσετε την «ψαλίδα» και την αδικία ταυτόχρονα δίνοντας στους αναπληρωτές την δυνατότητα να πολλαπλασιάζουν τα μόρια τους από τις διορισμένες θέσεις ευθύνης που κατέχουν με συντελεστές που και διδακτορικό να έχει κάποιος δεν θα τους φτάνει. Ο εξορθολογισμός της διοίκησης αρχίζει με την αποκατάσταση τη νομιμότητας και όχι με την αναπαραγωγή στρεβλών καταστάσεων.
  Ευχαριστώ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 08:58 | Βασίλης

  Με την παράγραφο ε) «Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, και εξάγεται το συνολικό άθροισμα» παρέχεται bonus στους αναπληρωτές προισταμένους και διευθυντές ενώ δεν προβλέπεται τίποτε για όσους έχουν κριθεί από υπηρεσιακά συμβούλια και δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί. Πρέπει να προστεθεί ότι η επιπλέον μοριοδότηση ανά θέση ευθύνης θα δίνεται μόνο στην περίπτωση προισταμένων που έχουν τοποθετηθεί με κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Σε αντίθετη περίπτωση δημιουργείται μια κατάσταση που επιβραβεύει τις επιλογές των αιρετών και όχι της δημόσιας διοίκησης.
  Ευχαριστώ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 06:41 | S.K.

  Όσον αφορά στο δικαίωμα υποβολής αίτησης για την προκήρυξη επιλογής Προισταμένων όλων των επιπέδων (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία), Θα πρέπει να προβλεφθούν ρητά τα εξής:
  «Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στην προκηρυσσόμενη
  θέση, δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει».

  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρέχεται αφ’ ενός το δικαίωμα υπηρεσιακής εξέλιξης και αφ’ ετέρου η διακριτική ευχέρεια κινητικότητας (οριζόντιας ή/και κάθετης) σε υπαλλήλους, οι οποίοι κατέχουν πρόσθετα προσόντα ή ενδεχομένως τα απέκτησαν κατά την περίοδο που υπηρετούν.
  Ενδεικτικά, μεταξύ των προαναφερθέντων προσθέτων προσόντων, μπορούν να συγκαταλέγονται και τα εξής: α. δεύτερος τίτλος σπουδών, β. τίτλος σπουδών ανώτερης βαθμίδας, γ. μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος. Τα ως άνω, μπορούν να αξιοποιηθούν από τον υπάλληλο και την υπηρεσία υποδοχής
  Θα πρέπει να τονισθεί, ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα ως άνω προσόντα δεν είναι συναφή με την υπηρεσία όπου υπηρετούν οι υπάλληλοι, με αποτέλεσμα αφ’ ενός οι ίδιοι να μην έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν υπηρεσιακά και αφ’ ετέρου οι υπηρεσίες τους να μην μπορούν να τους αξιοποιήσουν.
  Με την προτεινόμενη διάταξη, οι υπάλληλοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, όπου τα πρόσθετα προσόντα τους θα είναι συναφή με την θέση που ενδιαφέρεται ο υπάλληλος, υποβάλλοντας αίτηση για θέση προισταμένου.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 06:38 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ

  Οι συγκεκριμένες διατάξεις για την επιλογή προισταμένων είναι σε εντελώς λάθο δρόμο και κατά την γνώμη μου επαναφέρουν τον μεσαίωνα στην δημόσια διοίκηση. Πάμε ένα ένα

  Βασικός τίτλος σπουδών 100 μόρια (δηλαδή ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ όλοι 100 μόρια ?) ανεφάρμοστο και αντισυνταγματικό.
  Ποσόστωση (να έχει ίσως κάποια σχέση με τα χρόνια σπουδών πχ πολυτεχνεία 5*25 = 125, ΠΕ 4*25 = 100, ΤΕ = 3*25 = 75) πάντως ΔΕ τίποτα
  πρώτος μεταπτυχιακός 150 μόρια και δεύτερος 30 ?. δηλαδή για ένα δεύτερο μεταπτυχιακό ένα τόσο σημαντικό προσόν ουτε ένας χρόνος υπηρεσίας. Το θεωρώ στην καλύτερη περίπτωση άστοχο και ίσως έγινε εκ παραδρομής σφάλμα. Προτέινω (150 και 80 με ταυτόχρονη διόρθωση του κριτηριου του χρόνου)
  250 και 300 μόρια για σχολή τοπικής αυτοδιοίκησης και διδακτορικό τα θεωρώ υπέρμετρα (150 και 200 αντλιστοιχα)
  25 μόρια για κάθε χρόνο πετάει έξω ουσιαστικά όλους τους νέους υπαλλήλους (10 μόρια είναι καλά)
  20 μόρια για άριστη γνώση ευρωπαικής γλώσσας. Αυτό είναι ένα προσόν που μοχθεί ό άλλος για να το αποκτήσει και επιπλέον δεν το έχουν και πολλόι ενώ είναι απαραίτητο για την εξέλιξη ενός υπαλλήλου σε ανωτερες διευθυντικές θέσεις (θα πρέπει να μπορεί να βρίσκει καλές πρακτικές στο εξωτερικό κοκ),. Τουλάχιστον 80 μόρια θα πρέπει να είναι η μοριόδότηση.
  Επιπλέον δεν καταλαβαίνω γιατί να μη δίνεται η δυνατότητα για μοριοδότηση και των επιπέδων καλής και πολύ καλής γνώσης. Κάποιοι κόπιασαν για αυτά. Εκτός εάν δεν θεωρούνται χρήσιμα στην σύγχρονη εποχή. Είναι πιό χρήσιμο να έχει κάποιος έναν πχ παραπάνω χρόνο στο Δημόσιο ?(έλεος)
  Μοριοδότηση χρόνου (10 μόρια ανά έτος είναι αρκετά)
  Μοριοδότηση σε θέση ευθύνης (εφόσον είναι κάποιος επιλεγμένος από υπηρεσιακό συμβούλιο να μετράει)
  Εξετάσεις αντί συνέντευξης
  Πιστοποιημένη επιμόρφωση – να μετράνε τα πάντα με ώρες και απο οποιοδήποτε φορέα κύρους (πχ πανεπιστήμιο κοκ).
  Αυτοί που διαμαρτύρονται για τα τυπικά προσόντα να μην κοπιάζουν σε διαμαρτυρίες αλλά να κάνουν κάτι για να αποκτήσουν και αυτοί όπως γίνονται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες στον κόσμο (π.χ Φινλανδια στην οποία δίνονται αυξημένα κίνητρα). Δόξα τον θεό υπάρχουν δομές π.χ ΕΑΠ και φορείς – θέληση να υπάρχει.
  Επίσης οι ειδικές δραστηριότητες που προέβλεπε ο νόμος Ραγκούση πάνε άχρηστες (ομάδες εργασίας κοκ)
  Κατά την γνώμη μου ο νόμος Ραγκούση ήταν ο δικαιότερος νομος που έχει περάσει και δινει ίσες ευκαιρίες σε όλους αυτούς βέβαια που έχουν προσόντα
  προτείνω την πλήρη κατάργηση αυτού του νομοσχεδίου (και για αλλα άρθρα) και ο επανασχεδιασμός του βάσει της κοινής λογικής

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 01:31 | Βάσω Χ.

  Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα για την επιλογή των Γενικών Διευθυντών & Διευθυντών παρά μόνο η άσκηση καθηκόντων για τρία χρόνια ή ένα έτος αντίστοιχα . Ειδικά στα ΝΠΔΔ έχουν οριστεί δοτοί αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διεύθυνσεις με ελάχιστα χρόνια υπηρεσίας για περισσότερο από τρία χρόνια με καταστρατήγηση των οικείων διατάξεων. Η τοποθέτησή τους έγινε για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των εκάστοτε αιρετών και να υπογράγουν ότι τους υπαγόρευαν χωρίς αντιρρήσεις και έλεγχο. Στα ΝΠΔΔ για ποιά αξιολόγηση θα μιλάμε όταν θα οριστούν Διευθυντές πάλι οι δοτοί Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Δ/νσης αφού θα είναι οι μόνοι που θα έχουν διατελέσει ένα χρόνο ως Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Δ/νσης και θα μπορούν να συμμετέχουν στις κρίσεις. Επίσης θα πρέπει να μπει διαζευκτικό ή ανάμεσα στην περίπτωση 2β και 2γ του άρθρου 84 όπως αντικαθίστανται για μεγαλύτερη αντικειμενικότητα.
  Όσον αφορά τους Προϊσταμένους Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου γυρνάμε στο καθεστώς του Ν . 1188/81 όπου οι ΔΕ με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας είχαν πάντοτε το προβάδισμα.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 00:17 | Βασίλειος Σαλτερής

  Το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων δεν προσφέρεται σε καμία περίπτωση για επικοινωνιακές στρεβλώσεις και εντυπωσιασμό, αντίθετα επιβάλλεται να αποτιμηθεί με τη δέουσα νηφαλιότητα. Είναι γεγονός ότι καθιερώνει τα πολυπόθητα διαφανή, αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, η εφαρμογή των οποίων διασφαλίζει de iure αλλά και de facto την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αξιοκρατίας. Εξ άλλου, η αποδιδόμενη στα τυπικά προσόντα έμφαση αποτελεί conditio sine qua non προκειμένου να σπάσει το απόστημα της ειδεχθούς κομματοκρατίας, η οποία ταλαιπωρεί όχι μόνο τη Δημόσια Διοίκηση αλλά και τον Έλληνα πολίτη.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 23:45 | Νικήτας

  1. Ως προς την προαγωγή στους βαθμούς, θεωρώ πολύ λίγα τα χρόνια υπηρεσίας που χρειάζονται για να πάρει ο υπάλληλος τον Α΄βαθμό. Δηλαδή με 13, 14 και 16 χρόνια υπηρεσίας στην ουσία εξαντλείται η βαθμολογική αναρρίχηση, αν σκεφτούμε ότι ο κάθε υπάλληλος θα εργαστεί περίπου 40 χρόνια. Με τη συμπλήρωση του 1/3 του συνολικού εργασιακού του βίου αφού θα έχει φτάσει στο τέλος της βαθμολογικής εξέλιξης, δεν θα έχει πλέον κανένα σχεδόν κίνητρο παρά μόνο ότι μέσα στους εκατοντάδες με βαθμό Α΄, να διεκδικεί τη θέση ευθύνης για να πάρει το όποιο επίδομα θέσης.
  2. Ως προς την επιλογή προϊσταμένων, δεν θεωρώ σωστό το να μη βαθμολογείτε η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης. Είναι μάλλον εκ διαμέτρου αντίθετο με το ότι βαθμολογείτε ο χρόνος προϋπηρεσίας του υπαλλήλου.
  3. Πολύ μεγάλος ντόρος γίνεται για τα διδακτορικά και τα μεταπτυχιακά, πλην όμως είναι γνωστό της πάση ότι τα τελευταία 10 τουλάχιστο χρόνια έχουν επιδοθεί οι περισσότεροι σε ένα μαραθώνιο απόκτησης των παραπάνω πτυχίων (από οπουδήποτε και για οτιδήποτε και με όποιο οικονομικό κόστος) απλά και μόνο για να φτάσουν στο σημείο που ορίζεται με το εδώ νομοσχέδιο, για την κατάληψη μιας θέσης ευθύνης.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 23:20 | Κώστας Ιωαννίδης

  1) Πώς είναι δυνατόν το πτυχίο υπαλλήλου ΠΕ ή ΤΕ να λαμβάνει 100 μόρια, όσα δηλαδή και το απολυτήριο Λυκείου υπαλλήλου ΔΕ;
  Νομίζω ότι η επιλογή υπαλλήλου ΔΕ σε θέση Τμηματάρχη θα πρέπει να προβλέπεται στις εξής περιπτώσεις και μόνο: α) Ο οργανισμός του φορέα na προβλέπει μόνο ΔΕ για Προϊστάμενο Τμήματος (πχ Γραμματεία ή Τμήμα Κίνησης μικρού φορέα), β) εάν δεν επαρκούν οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ.

  Τα πράγματα θα ήταν πιο απλά (και πιο ορθολογικά) αν αντί για συνέντευξη υπήρχαν εξετάσεις, ώστε να κόβονται οι παντελώς άσχετοι, οι οποίοι είθισται να ανθούν σε θέσεις ευθύνης.

  2) Πώς είναι δυνατόν ένα σεμινάριο δύο ημερών να πριμοδοτείται όσο ένα σεμινάριο δέκα ημερών, με δέκα μόρια και τα δύο; Νομίζω ότι η πριμοδότηση ανά ημέρα ήταν πιο λογική.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 23:38 | Βασίλης

  Τυπικά προσόντα. Διδακτορικά, μεταπτυχιακά, 2-3 γλώσσες και ότι άλλο κυκλοφορεί. Τα αποκτάς και μετά γίνεσαι διευθυντής. Και περιμένει το δημόσιο να αποδώσεις. Το 80% αυτών δεν θα χρησιμεύσουν. Αντιθέτως θα παραγκωνίσει το συνάδελφο με μόνο βασικό τίτλο (π.χ ΠΕ) αλλά με τεράστια εμπειρία, πιθανόν με πολλές γνώσεις του αντικειμένου του και κυρίως με τεράστια προσφορά που κράτησε όρθιο αυτό το δημόσιο που υπάρχει σήμερα. Όσοι γνωρίζουν από δημόσιο( αλλά και ιδιωτικό τομέα) γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν έχει σημασία πόσους τίτλους έχεις αλλά τι γνωρίζεις να κάνεις, πόσο καλά το γνωρίζεις, πόσο γνωρίζεις από διοίκηση, από αντιμετώπιση κρίσεων, από τη προσπάθεια που κάνεις κτλ. Τώρα για τα πολλά υπονοούμενα ότι μέχρι τώρα τις θέσεις ευθύνης τις καταλάμβαναν με τις δημόσιες σχέσεις ενώ τώρα που θα επιλεγούν αυτοί (με τα πολλά τυπικά προσόντα, αλλά χωρίς εμπειρία, χωρίς άλλες ικανότητες κτλ) θα πρυτανεύσει η αξιοκρατία και δικαιοσύνη, μάλλον ανήκουν στους μονίμως διαμαρτυρόμενους στους μόνιμα αδικημένους που τους φταίει το σύστημα και δεν μπορούν να δουλέψουν.Προτείνω τη μείωση της μοριοδότησης των τυπικών προσόντων.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 23:37 | ΝΙΚΟΣ

  Δεν αναφέρεται η προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις του Δημοσίου ,και των επιχειρήσεων ΟΤΑ, Α΄και Β΄Βαθμού που εκ των πραγμάτων είναι φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και αντιμετωπίζονται με το ίδιο μισθολόγιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα έπρεπε να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία όχι μόνο 7 χρόνια αλλά η συνολική προϋπηρεσία που έχουν στους φορείς αυτούς και έχουν σημειωτέον διοριστεί και προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Σε ανάλογη περίπτωση μεταφερόμενοι με ειδικές διατάξεις στο δημόσιο αντιμετωπίζονται διαφορετικά (άνιση μεταχείριση για εργαζόμενους με ίδια προϋπηρεσία σε ίδιους φορείς ) δηλ. αναγνωρίζεται σε ολόκληρο η προϋπηρεσία τους ως δημόσια ενώ στην άλλη περίπτωση ως ιδιωτική.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 23:05 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΔΕ) ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΚΑΙ Η ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ 10 ΜΟΡΙΑ, ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ,ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΕΙ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ ΜΕ 200 ΜΟΡΙΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 22:36 | Μαρια

  Ειναι σχεδον ασυλληπτο απο τον κοινο νου πως με αυτον τον νομο που υποτιθεται οτι θα αξιοποιησει τα στελεχη της Δημοσιας Διοικησης με αυξημενα προσοντα, εξισώνεται κάποιος που ειναι ΔΕ και εχει απολυτηριο λυκειου με βαθμο μόλις 10 με καποιον που τελειωσε πχ Νομική με βαθμό πτυχίο αριστα 10. Και οι δυο θα μοριοδοτηθουν με 100 μορια! Ισως ο,τι πιο αδικο και καταπτυστο υπαρχει στο συγκεκριμένο σχεδιο νομου. Στο αντιστοιχο αρθρο του νομου Ραγκουση, αν μη τι αλλο υπηρχε συντελεστης με τον οποιο πολλαπλασιαζοταν ο βαθμος πτυχιου και μαλιστα ηταν διαφορετικος αυτος ο συντελεστης για τους ΠΕ και τους ΤΕ και διαφορετικος για τους ΔΕ.
  Αν η προθεση της κυβερνησης δεν ειναι να επανατοποθετησει, με την επιφαση της νεας νομοθεσιας, τους ηδη τοποθετημενους προισταμενους (με τους τροπους που ολοι γνωριζουμε, αφου για πολλα χρονια δε γινονται κρισεις προισταμενων αλλα απευθειας αναθεσεις σε ημετερους) τοτε ΟΦΕΙΛΕΙ να αλλαχθει αυτη η καταπτυστη αδικια

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 22:20 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Στο άρθρο 2α μήπως η σωστότερη διατύπωση για να μη διαλυθεί πλήρως η ιεραρχία είναι ….. έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί τρία (3) τουλάχιστον χρόνια και ελλείψει τέτοιων τουλάχιστον επί ένα (1) έτος…

  Στο άρθρο 3α θα πρέπει να γίνει αντιστοίχιση
  Μεταπτυχιακού 9 μηνών 90 μόρια
  Μεταπτυχιακού 12 μηνών (2 εξάμηνα + διπλωματική 120 μόρια
  Μεταπτυχιακού 24 μηνών (4 εξάμηνα+ διπλωματική 250 μόρια
  Σχολής δημόσιας Διοίκησης 250 μόρια
  Διδακτορικού τίτλου 300 μόρια

  Τα μόρια αυτά έχουν να κάνουν άμεσα με τον ελάχιστο χρόνο απαίτησης απόκτησης του τίτλου και είναι απόλυτα δίκαιο.

  Στό άρθρο 85 α.Τα Τυπικά – Εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής
  Η συνάφεια, όπου δεν έχει ήδη κριθεί, κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογήςπροϊσταμένων.
  Θα πρέπει να υπάρξει από τα τμήματα που έχουν μεταπτυχιακά συγκεντρωτική βεβαίωση μέσω των τομέων του με ποιό αντικείμενο έχουν συνάφεια τα μεταπτυχιακά γιατί έχουν συμβεί πολλά και διάφορα με τις συνάφειες.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 22:39 | Γιώργος

  Το συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου επιβραβεύει την παλαιότητα και την συλλογή τίτλων. Βαθμό Α’ έχουν μόνο οι επιθεωρητές, που όλοι ξέρουμε πως αξιολογήθηκε η πλειοψηφία αυτών .

  από τις προτεινόμενες ομάδες κριτηρίων :

  η «α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης» είναι καθαρά ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ και ΤΥΠΙΚΗ και δεν τεκμηριώνει ότι ο υποψηφιος μπορεί να ανταπεξέλθει σε διοικητικά καθήκοντα. Παρόλα αυτά έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα στην τελική αξιολόγηση!!!!!!!

  η «β) Μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης» πραγματικά αποτυπώνει την ικανότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί, αλλά δυστυχώς δεν είναι πουθενά αποτυπωμένη με συστηματικό τρόπο. Μόνο τα χρόνια εργασίας σαν αριθμός δεν αρκούν σαν κριτήριο. Δεν υπάρχει πουθενά η ποιότητα.

  η «γ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και, » είναι άστα να πάνε. Όλοι παίρναμε άριστα.

  η «δ) Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης (τεστ γνώσεων και αξιολόγηση ικανοτήτων υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.» είναι η ΜΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ που πραγματικά αποτυπώνει με την μέγιστη πιθανότητα επιτυχίας, συγκριτικά με άλλες μεθόδους, την ικανότητα του υποψηφίου να ανταπεξέλθει σε διοικητικά καθήκοντα. Αρκεί να γίνει με αντικειμενικό τρόπο.

  Το 2015 υπάρχει η τεχνική δυνατότητα να γίνει ηλεκτρονικά η αξιολόγηση σύμφωνα με το κριτήριο δ) ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος και η υποκειμενικότητα, και αφού γίνει μια τελική λίστα (π.χ. των δέκα πρώτων)να ακολουθήσει η προσωπική συνέντευξη για την τελική επιλογή.
  Η HSBC bank και άλλοι μεγάλοι οργανισμοί, ακολουθεί μία παρόμοια μέθοδο όπου στα τελευταία μόνο στάδια, μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Ακολουθεί ο σύνδεσμος.
  https://www.jobtestprep.co.uk/hsbc-online-tests

  οι υποψήφιοι εξετάζονται ηλεκτρονικά στα παρακάτω :
  HSBC Online Tests
  Numerical Test
  Verbal Reasoning Test
  Logical Reasoning Test
  Personality Test
  Situational Judgement Test

  Συνεπώς, αν θέλετε να προωθήσετε την ποιότητα σε διοικητικά πόστα, να γλιτώσετε την χαρτούρα, και να αναβαθμίσετε την δημόσια διοίκηση, πρέπει σαν κριτήριο εισαγωγής στην διαδικασία επιλογής να ζητείται, ένας ελάχιστος τίτλος ΣΧΕΤΙΚΟΣ την κρινόμενη θέση και 5-6 χρονια προϋπηρεσίας. Από κει και πέρα, οι ειδικότερες γνώσεις και οι ικανότητες διοίκησης να κρίνονται με τους παραπάνω τρόπους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 22:54 | Γιάννης Γκαρ

  Απαράδεκτη η διάταξη για την επιλογή προϊσταμένων Τμήματος. Δεν το πίστευα όταν τη διάβασα!!! Ντροπή και αίσχος!!! Υπάλληλοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά να μη μπορούν να κριθούν επειδή δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να διατελέσουν προϊστάμενοι τμήματος.

  Που πήγαν κύριοι του Υπουργείου οι εξαγγελίες για ευκαιρίες σε νέους προσοντούχους υπαλλήλους να διεκδικήσουν θέση ευθύνης; Περίμενα να δω ως προϋπόθεση την 6ετή δημόσια προϋπηρεσία και αντ’ αυτού είδα να ορίζονται στην ουσία οι ήδη υπηρετούντες σε θέσεις ευθύνης υπάλληλοι. Ντρέπομαι για άλλη μια φορά για το κράτος που ζω. Δε θα αλλάξει τίποτε σε αυτή τη χώρα, λυπάμαι.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 22:36 | Αννα

  Είναι πολύ θετικό να μην μοριοδοτούνται οι προηγούμενες θέσεις ευθύνης που ξέρουμε όλοι πώς έχουν δοθεί .

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 21:03 | stavros

  Μα δεν λάβατε υπ’ όψιν ούτε τα σχόλια που έγιναν σε προηγούμενη διαβούλευση για το ίδιο ζήτημα?
  Πριν λίγους μόλις μήνες επί Υπουργίας του κου Κατρούγκαλου, δεν είχαν ζητηθεί και πάλι οι απόψεις των πολιτών και κατατέθηκαν πολυάριθμες και ενδιαφέρουσες προτάσεις?
  Όλα αυτά πετάχθηκαν στα σκουπίδια?
  Τότε γιατί τα έγραψαν οι πολίτες?

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 21:55 | stavros

  ΕΛΕΟΣ!
  Υπάρχουν σήμερα υπάλληλοι με βαθμό Α΄?
  Στους περισότερους υπαλλήλους που κατείχαν τον βαθμό Α΄ το 2011, με τον Ν. 4024/11 δόθηκε ο βαθμός Γ΄ και σε ελαχίστους ο βαθμός Β’. Όλες οι νομοθετικές διατάξεις από τότε μέχρι και σήμερα, το αναφέρουν σαφέστατα αυτό!
  Είναι ν’ απορεί κανείς πως δεν το έχετε υπ’ όψιν!

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 21:13 | Δημητρα

  ΠΤΥΧΙΟ ΠΕ:100 ΜΟΡΙΑ-ΠΤΥΧΙΟ ΤΕ 100 ΜΟΡΙΑ -ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ,ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΙΣΟΤΙΜΟΥ 100 ΜΟΡΙΑ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΑ 100 ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 21:11 | nikos

  Προτείνω να μοριοδοτηθεί με 15 μόρια η ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με 10 μόρια η ΚΑΛΗ γνώση ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 21:22 | nikos

  Είναι άδικο να μην μοριοδοτείται καθόλου η ΚΑΛΗ και η ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση ξένης γλώσσας.
  -Κάποιος υπάλληλος με μεταπτυχιακό στην Αγγλία λαμβάνει 150 μόρια λόγω μεταπτυχιακού και ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ 20 μόρια λόγω της άριστης γνώσης που του δίνει απευθείας η απόκτηση του μεταπτυχιακού στην Αγγλία (1 ή 2 έτη στην Αγγλία).
  – Αντίθετα κάποιος υπάλληλος με μεταπτυχιακό στην Ελλάδα που έχει πολύ καλή γνώση αγγλικών και καλή γνώση ιταλικών λαμβάνει ΜΟΝΟ τα 150 μόρια του μεταπτυχιακού και δεν μοριοδοτείται καθόλου για τις άλλες δύο γλώσσες για τις οποίες έχει πιστοποιήμένη γνώση μέσω αναγνωρισμένων πτυχίων και η οποία (πιστοποίηση) δεν δίνεται απευθείας αλλά μετά από πολλά έτη σπουδών στις συγκεκριμένες γλώσσες.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 21:44 | Θόδωρος

  Με δεδομένο ότι για θέσεις προϊσταμένων τμήματος και αυτοτελούς γραφείου,μπορούν να κριθουν και ΠΕ και ΤΕ και ΔΕ , είναι δυνατόν τα πτυχία όλων, να μοριοδοτούνται το ίδιο με 100 μόρια? Με το ισχύον καθεστώς, για τον υπολογισμό των μορίων του βασικού τίτλου σπουδών υπάρχει διαφορετικός συντελεστής για τους ΠΕ και ΤΕ και διαφορετικός για τους ΔΕ και αυτό είναι ομολογουμένως δίκαιο και κοινά αποδεκτό από όλους. Δεν είναι δίκαιο και δεν μπορεί με τοσο απαράδεκτο και προκλητικό τροπο να εξισώνεται το απολυτήριο λυκειου με το πτυχιο ΤΕΙ και με το πτυχιο Πανεπιστημιου ,που για να αποκτηθούν τα δυο τελευταία χρειάσθηκαν μεγάλο κόπο,χρόνο και χρήμα.Βάλτε και τους ΥΕ μέσα τότε να μπορούν να κριθούν και αυτοί, γιατί με αυτά τα δεδομένα, είναι άδικο να τους αποκλείσετε!
  Πλάκα μας κάνετε?
  Συγχαρητήρια,να χαρώ εγώ αξιοκρατία !!!
  Με μια λέξη -για το σημείο που προανέφερα- : ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ.

  Επίσης δεν αναγνωρίζεται καθόλου στη μοριοδότηση η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης.Η εμπειρία σε θέση ευθύνης δηλαδή,που τόσο χρειάζεται το Δήμόσιο, να μην μοριοδοτείται έστω και ελάχιστα ?
  Είναι δίκαιο αυτό, ερωτώ?

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 20:39 | Νικόλαος Μάνου

  Η παρ. 3 του εν λόγω άρθρου που αναφέρει ότι «ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ή ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον κατέχουν το βαθμό Α’ ή έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος» είναι επιεικώς απαράδεκτη. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι ισοπεδώνονται τα πτυχία ΠΕ, ΤΕ και τα αυξημένα μέσω αυτών προσόντα και προωθούνται στις θέσεις προϊσταμένων τμημάτων σε βάρος πτυχιούχων συναδέλφων τους, απόφοιτοι λυκείου που τοποθετήθηκαν κάποια στιγμή ως αναπληρωτές προϊστάμενοι-χωρίς κρίση υπηρεσιακού συμβουλίου-από τους δημάρχους τους ή τους γενικούς διευθυντές τους και χάρη των προσωπικών τους σχέσεων. Με την ισχύ και μόνο αυτής της παραγράφου αν εφαρμοσθεί, είναι υποκριτική και περιττή η όλη διαδικασία για επιλογή προϊσταμένων τμημάτων..Περιμένω να καταλάβουν οι συντάκτες αυτής το λάθος τους και να την διαγράψουν τάχιστα, ειδάλως επειδή συνιστά αυτή και έλλειψη δημοκρατικότητας αλλά και μεροληψίας σε όφελος ορισμένης κατηγορίας υπαλλήλων, θα βρεθούν ενδεχομένως αντιμέτωποι ακόμα και με αγωγές ενώπιον της δικαιοσύνης.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 20:35 | Αποστολος Γεωργίου

  Εδώ γίνεται μια προφανής αδικία.

  Δηλαδή θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για Προϊσταμένους Τμήματος υπάλληλοι ΔΕ με βαθμό Α και όχι υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Β, Γ, Δ, Ε με μεταπτυχιακά και διδακτορικά;

  Θα δούμε δηλαδή πάλι φαινόμενα Προϊστάμενος Λογιστηρίου ΔΕ και υφιστάμενους Οικονομολόγους και Λογιστές ΠΕ και ΤΕ με βαθμό Β,Γ,Δ,Ε κτλ…

  Το πρόβλημα αυτό θα αναδειχθεί σε Δήμους και Νοσοκομεία της Επαρχίας. Αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε τη Δημόσια Διοίκηση να δοθεί έμφαση στα προσόντα

  Άμεση διόρθωση της διάταξης αυτής. Μόνο ΠΕ και ΤΕ σε θέσεις Προϊσταμένων.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 20:53 | Αννα

  πολύ θετικό το γεγονός ότι δεν μοριοδοτούνται οι προηγούμενες θέσεις ευθύνης που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν δοτές . Αυτό θα δώσει φρεσκάδα και ανανέωση στην δημόσια διοίκηση . Παίρνουν την ευκαιρία τους νέοι άνθρωποι με όρεξη και δυναμισμό . Θετικό επίσης το γεγονός ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου δεν θα ληφθεί υπόψη το κριτήριο της αξιολόγησης δεδομένου ότι οι αξιολογητές στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι κριμένοι προϊστάμενοι. Θα πρέπει να υπάρξει μια μικρή διαφοροποίηση ως προς την μοριοδότηση του βασικού τίτλου σπουδών μεταξύ ΠΕ , ΤΕ και ΔΕ όχι όμως τέτοια που να αποκλείει τους ΔΕ
  Επίσης να μνημονεύεται ότι για την προυπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα απαιτειται αποφαση υπηρεσιακου συμβουλίου

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 20:40 | Γώγος Αθανάσιος

  Η προϋπηρεσία του ιδιωτικού τομέα σε συναφή θέση πολύ σωστά μοριοδοτείται. Η προϋπηρεσία στο δημόσιο που μοριοδοτείται θα πρέπει και αυτή να έχει συνάφεια με την θέση ευθύνης, διότι θα συμβεί υπάλληλοι οι οποίοι διορίσθηκαν σε κάποιον κλάδο και αφού έκαναν μετάταξη στην ίδια ή ανώτερη κατηγορία να λαμβάνεται υπ’ όψιν όλη η προϋπηρεσία στον δημόσιο τομέα. Δηλαδή οδηγός απορριμματοφόρου μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών κάνει μετάταξη σε κλάδο ΠΕ Διοικητικού με το πτυχίο πανεπιστημίου που ήδη έχει αποκτήσει, και με αυτό καταλαμβάνει θέση ευθύνης, αλλά ως προϋπηρεσία αδίκως για τους υπόλοιπους λαμβάνεται από τον αρχικό του διορισμό στο δημόσιο, χωρίς να είναι όλα τα χρόνια του ως ΠΕ Διοικητικός. Θεωρώ η προϋπόθεση του Α βαθμού για προϊστάμενος τμήματος είναι άδικη. Δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία υπάλληλοι ΔΕ εάν η κυβερνούντες θέλουν να ομιλούν για αξιοποίηση των υπαλλήλων με προσόντα.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 20:56 | Θανάσης Μ.

  Πρόταση 1: Να μοριοδοτείται ο 2ος Μεταπτυχιακός τίτλος με 100 μόρια (αύξηση 70 μόρια) και ο Διδακτορικός τίτλος με 230 μόρια (αντίστοιχη μείωση 70 μόρια).
  Σκεπτικό: Ο 2ος Μεταπτυχιακός τίτλος απαιτεί κόπο, χρόνο και κοστίζει στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο περίπου 3000€. Αν στο ποσό αυτό προστεθούν και τα έξοδα μετακίνησης για τις συναντήσεις το ποσό ξεπερνάει κατά πολύ τα 5000€. Και όλα αυτά μοριοδοτούνται με 30 μόρια!!! (Όσο 1 χρόνος προϋπηρεσίας). Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό δεν έχουν καμία επίπτωση στη μοριοδότηση οι κάτοχοι Διδακτορικού και 2 Μεταπτυχιακών, θίγονται ελάχιστα οι κάτοχοι Διδακτορικού και 1 Μεταπτυχιακού και αναγνωρίζεται ο κόπος όσων ξόδεψαν χρόνο, χρήμα και κόπο για περαιτέρω εξειδίκευση.

  Πρόταση 2: Θα έπρεπε για τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης, να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στους κατόχους Διδακτορικών και μεταπτυχιακών με αντικείμενο εξειδίκευσης τη Διοίκηση μονάδων και υπηρεσιών.
  Σκεπτικό: Οι προϊστάμενοι αυτού του επιπέδου διαχειρίζονται και υποκινούν-παρακινούν ανθρώπινο δυναμικό, διαχειρίζονται κρίσεις και συγκρούσεις, διαχειρίζονται έργα, θέτουν στόχους, αξιολογούν, διαμορφώνουν οργανωσιακή κουλτούρα, κ.λπ.

  Πρόταση 3: Η γνώση της Διεθνούς (Αγγλικά) ξένης γλώσσας επιπέδου C1 να μοριοδοτείται με 15 μόρια.
  Σκεπτικό: Η επικοινωνία των Δημοσίων υπαλλήλων με συναδέλφους τους από άλλες χώρες γίνεται με την Αγγλική γλώσσα. Επίσης, η διεθνής βιβλιογραφία είναι στην Αγγλική γλώσσα. Όσοι συνάδελφοι έχουν εκπονήσει διδακτορική διατριβή ή διπλωματική Αγγλική βιβλιογραφία χρησιμοποίησαν. Δεν νοείται λοιπόν η μοριοδότηση ξένων γλωσσών εκτός ΕΕ και η μη μοριοδότηση της Διεθνούς (Αγγλικής) σε επίπεδο C1.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 20:56 | Míchel

  η προυπηρεσία πιστευω θα επρεπε να μοριοδοτειται λιγότερο, 25 μορια κατ ετος ειναι παρα πολλά δηλαδη 20 χρονια προϋπηρεσίας ισουνται με 500 μορια, ενω το διδακτορικο μόνο με 300 μορια και το μεταπτυχιακ’ο μονο με 150, θα έπρεπε η προϋπηρεσία να μοριοδοτείται μεν αλλα οχι τοσο πολύ γιατι ευνοούνται αυτοι που περα απο την προυπηρεσία τους δεν εχουν τίποτα άλλο να επιδείξουν.
  αδικο επίσης ειναι να μην μοριοδοτείται η θητεία σε θέση ευθύνης,

  τα τυπικά προσόντα οπως π.χ το διδακτορικό θα επρεπε να μοριοδοτειται οχι μονο με 300 μορια αλλά με πολλά περισσότερα, δεν ειναι ευκολο κανεις να κατεχει διδακτορικό τίτλο, επίσης θα έπρεπε να μοριοδοτείται επαρκώς και ο δευτερος τιτλος που κατεχει κάποιος π.χ μαζι με το διδακτορικό εχει και μεταπτυχιακό το οποίο δεν τυγχάνει δικαιης αντιμετωπισης απο το νομοσχέδιο.
  και κατι τελευταιο, θα έπρεπε η διαφορά στην μοριοδότηση μεταξυ διδακτορικου και μεταπτυχιακού να ειναι εμφανως μεγαλύτερη, μεταπτυχιακό εχουν παρα πολλοί ενω διαδακτορικο το οποιο χρειαζεται 2 με 4 χρονια για να αποκτήσει κανείς το εχουν λίγοι

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 20:57 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ

  Επιτέλους αναγνωρίζονται τα τυπικά προσόντα του υπαλλήλου προκειμένου αυτός να συμμετάσχει στην όλη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων και όχι η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης η οποία απέκλειε ευθύς εξαρχής προσοντούχους υπαλλήλους και προωθούσε εκείνους που ήδη υπηρετούσαν σε θέσεις ευθύνης και μάλιστα με αναπλήρωση χωρίς να έχουν κριθεί από τα υπηρεσιακά συμβούλια.Ας μην ξεχνάμε πως από το 2011 έχουν να γίνουν κρίσεις προϊσταμένων στις Περιφέρειες.Δίκαιο και αξιοκρατικό, λοιπόν, το ότι δεν προσμετράται ως κριτήριο συμμετοχής η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης. Περιμένουμε να εφαρμοστεί άμεσα.Μπράβο σε όλους όσους δούλεψαν στο παρόν σχέδιο νόμου.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 20:11 | Γερουσιαστής

  Η εντολη που εχει δοθει απο την Τροικα ειναι να ανοιξει η ψαλιδα μεταξυ ΔΕ και ΤΕ,ΠΕ

  ΠΙστευετε οτι βαζοντας του ΔΕ υποψηφιους για προισταμενους τμηματων ανοιγετε καποια ψαλιδα?

  Με ποια λογικη εξισωνετε υπαλληλους που εχουν σπουδασει και φαει τα ματια τους στο διαβασμα με υπαλληλους που εβγαλαν ενα ΛΥκειο?

  Σε προσφατες δηλωσεις σας σε συναδελφους μου κυριε Υπουργε ειχατε δηλωσει οτι θα μπει ορος για 6ετη εμπειρια στο εκαστοτε ποστο.Που ακριβως αναγραφεται στο νομοσχεδιο?Σας ξεφυγε ή εντεχνως το ξεχασατε?

  Για ποιο λογο μενουν ΠΕ ,ΤΕ εκτος κρισεων εφοσον δεν εχουν τον Α’ βαθμο και βαζετε ΔΕ με Α’ βαθμο εντος κρισεων?

  Τι ακριβως θεωρειτε?Οτι μερικα χρονια προυπηρεσιας δινουν σε εναν ΔΕ παραπανω γνωσεις και ικανοτητες απο εναν ΤΕ,ΠΕ?

  Ελπιζω συντομα να διορθωθουν τοσο εξοφθαλμα λαθη και αδικιες και επιτελους να παρουν θεσεις ευθυνης υπαλληλοι πραγματικα μορφωμενοι.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 20:56 | nikos

  πολλά μορια δινονται στην προυπηρεσία, 25 μορια κατ ετος ειναι παρα πολλά δηλαδη 20 χρονια προϋπηρεσίας ισουνται με 500 μορια, ενω το διδακτορικο μόνο με 300 μορια και το μεταπτυχιακ’ο μνο με 150 αν δεν απατώμαι, θα έπρεπε η προϋπηρεσία να μοριοδοτείται μεν αλλα οχι τοσο πολύ γιατι ευνοούνται αυτοι που περα απο την προυπηρεσία τους δεν εχουν τίποτα άλλο να επιδείξουν.
  επίσης αδικο ειναι να μην μοριοδοτείται η θητεία σε θέση ευθύνης

  επίσης τα τυπικά προσόντα οπως π.χ το διδακτορικό θα επρεπε να μοριοδοτειται οχι μονο με 300 μορια αλλά με πολλά περισσότερα, δεν ειναι ευκολο κανεις να κατεχει διδακτορικό τίτλο, επίσης θα έπρεπε να μοριοδοτείται επαρκώς και ο δευτερος τιτλος που κατεχει κάποιος π.χ μαζι με το διδακτορικό εχει και μεταπτυχιακό το οποίο δεν τυγχάνει δικαιης αντιμετωπισης απο το νομοσχέδιο.

  και κατι τελευταιο, θα έπρεπε η διαφορά στην μοριοδότηση μεταξυ διδακτορικου και μεταπτυχιακού να ειναι εμφανως μεγαλύτερη, μεταπτυχιακό εχουν παρα πολλοί ενω διαδακτορικο το οποιο χρειαζεται 2 με 4 χρονια για να αποκτήσει κανείς το εχουν λίγοι

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 17:41 | Μαρια

  Ειναι τουλαχιστον προκλητικο και καταφανεστατα δε συναδει με τις δηλωσεις περι επιλογης προϊσταμενων με αυξημενα προσόντα & αξιοποίησης των πτυχιούχων δημοσίων υπαλλήλων. Αποτελει «τραγικη ειρωνία» οτι μπορει να κριθει για προϊσταμενος ενας ΔΕ με βαθμό Α και ΜΗΔΕΝΙΚΑ άλλα προσόντα και όχι ένας ΠΕ με μεταπτυχιακα, ξενες γλωσσες, επιμορφωση κλπ μονο και μονο γιατι δεν ειναι βαθμου Α. Απιστευτο και απαραδεκτο.
  Επιπλεον δε είναι δυνατόν, δεδομενου ότι μπορουν να κριθουν για θεσεις προϊσταμενων, και ΠΕ και ΤΕ και ΔΕ τα πτυχια ολων να μοριοδοτουνται με 100 μορια. Δε μπορει με τοσο απαραδεκτο τροπο να εξισωνεται το απολυτηριο λυκειου με το πτυχιο ΤΕΙ και ακομη χειροτερα με το το πτυχιο Πανεπιστημιου. Με μια λέξη: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. Μηδενικη αξιοκρατια.
  Απλα οποιος υπαλληλος κατηγορίας ΔΕ «ετυχε» να ειναι αρκετα χρονια στο Δημοσιο μοριοδοτειται ακριβως το ιδιο με οποιον εχει επενδυσει χρονια και κοπο στις σπουδες. Και φυσικα, εαν ο παραπανω ΔΕ υπαλληλος «τυχει» να καταταχθει και στο βαθμο Α διεκδικει θεση προϊσταμενου.
  ΑΠΛΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 17:42 | Τσαμασίρου Ασπασία

  Χαρακτηρίζεται ως δίκαιο σύστημα, δεδομένου ότι, βαρύνουν ιδιαίτερα τα αυξημένα τυπικά προσόντα (διδακτορικά, μεταπτυχιακά, Σχολή Δημόσιας Διοίκησης). Από μία άποψη ορθό. Δεν λαμβάνεται ωστόσο υπόψη μία σημαντική παράμετρος: ότι υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες άνθρωποι με 30, 32, και περισσότερα έτη προυπηρεσίας, των οποίων ο διορισμός απαιτούσε ως τυπικό προσόν τον βασικό τίτλο σπουδών και τίποτα περισσότερο. Προσωπικά, διορίστηκα κατόπιν γραπτού διαγωνισμού στις 23/12/1983, με μόνο απαιτούμενο τυπικό προσόν τον βασικό τίτλο σπουδών μου, Επιπλέον προσκόμισα και το πτυχίο lower του Cambridge. Παράλληλα λόγω του άριστα βαθμού πτυχίου, συνέχισα στο Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής Αθηνών.Με προσωπικές θυσίες διήνυσα όλα τα εξάμηνα των σπουδών μου, αλλά τελικά πιεζόμενη από τις απαιτήσεις της εργασίας μου, προέταξα τη δουλειά μου και εγκατέλειψα το πτυχίο της Νομικής, ως τελοιόφοιτη. Από το 1999 υπηρετώ σε θέσεις ευθύνης κατόπιν επιλογής από υπηρεσιακό συμβούλιο (από το 1999 μέχρι 2012 ως προισταμένη Τμήματος και από το 2013 μέχρισήμερα ως Αναπλ. Προισταμένη Διεύθυνσης και ως Προισταμένη Διεύθυνσης σε ΔΙεύθυνση Προυπολογισμού. Ειρήσθω εν παρόδω, από τα 32 έτη υπηρεσίας τα 26 ασχολούμαι με οικονομικό αντικείμενο (τακτικός προυπ/σμός και Π.Δ.Ε.).Έχω καταργήσει κάθε έννοια ωραρίου, καθώς παραμένω στην Υπηρεσία από τις 7.30 το πρωί, ως τις 7.30 το βράδυ. Και ξαφνικά συνειδητοποιώ, όπως και πολλοί ακόμη της σειράς μου, ότι, απαξιώνεται η εργασία τόσων ετών και υφιστάμεθα την αδικία της άνισης σύγκρισης με συναδέλφους μεταγενέστερων ετών και διαφορετικών απαιτούμενων προσόντων, καθώς με την πάροδο των ετών άρχισαν να ανθούν τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά.Δεν είναι άδικο? Εμάς δεν μας ζητήθηκαν μεαπτυχιακοί τίτλοι, ούτε διδακτορικά. Και δεν ανήκω στην ευρεία κατηγορία συναδέλφων που τα τελευταία χρόνια κατά συρροή τρέχουν και παίρνουν μεταπτυχιακούς τίτλους, όχι για την διεύρυνση των γνώσεών τους, αλλά για να διεκδικήσουν μια «καρέκλα». Σέβομαι πολύ τον εαυτό μου για να κάνω κάτι παρόμοιο. Δεν μπορούμε όμως εμείς οι παλιοί πτυχιούχοι, που δουλέψαμε σκληρά και με περισσή φιλοτιμία, να μη νοιώθουμε απογοήτευση, βλέποντας ξεκάθαρα αφενός την απαξίωση της εργασίας μας, της εμπειρίας μας και των ατέλειωτων εργατοωρών που θυσιάσαμε σε βάρος της προσωπικής μας ζωής και αφετέρου την πικρία της ταπείνωσης στα τελευταία χρόνια της υπαλληλικής μας ζωής προς την έξοδο. Ευχαριστώ πολύ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 17:36 | nikos

  οσοι Τ.Ε ΚΑΙ Π.Ε εχουν 14 χρονια προυπηρεσιας συμφωνα με το νεο βαθμολογιο που περιγραφεται στο αρθρο 25 μπορουν και κατεχουν τον βαθμό Α αρα δεν υπαρχει περιπτωση να μην υπαρχει ικανος αριθμος υπαλλήλων στον βαθμό αυτο σε ερωτηση που εκανε ο Νίκος Ζολοταριώφ

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 16:12 | ΓΙΩΡΓΟΣ Π

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ….!!!! (ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΣΟ ΛΙΓΑ ΜΟΡΙΑ ……)
  ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΑΚΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ.
  ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ (Β,Γ,Δ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Α ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΧΑΙΣΤΟΙ ….!!!!!!

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 16:44 | Μάρκος Ξύδας

  Θα έπρεπε και για την επιλογή προϊσταμένων επιπέδου τμήματος να συντρέχουν περισσότερες προϋποθέσεις προσόντων (μεταπτυχιακό, Σχολή Δημόσια Διοίκησης κλπ). Αφού η προϋπηρεσία ως προϊστάμενος τμήματος επηρεάζει και τα κριτήρια για ιεραρχικά ανώτερες θέσεις, καλό θα ήταν οι υπάλληλοι με αυξημένα προσόντα να επιλέγονται κατά προτεραιότητα από το επίπεδο τμήματος μέχρι τα ανώτερα διοικητικά επίπεδα.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 16:03 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  Δεν αναγνωρίζεται καθόλου στη μοριοδότηση η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης. Δεν είναι δίκαιο για αυτούς που έχουν υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης. Άλλωστε ο τίτλος της υποπαραγράφου 3β του άρθρου 85 είναι Εργασιακή – «Διοικητική» Εμπειρία. Θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα και στη Διοικητική Εμπειρία.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 15:19 | Νίκος Ζολοταριώφ

  Το νέο σύστημα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού και υπέρ της αντικειμενικής κρίσης, προς ενδυνάμωση της δημόσιας διοίκησης και του ανθρώπινου δυναμικού της.

  Στις επιμέρους παραγράφους του άρθρου 29 γίνεται αναφορά μόνο στα άρθρα 84 έως 87 του ν. 3528/2007 και όχι στα αντίστοιχα άρθ. 87 έως 89 του ν. 3584/2007.

  Επίσης, πρέπει να καταστεί σαφές και να μην επιδέχεται ερμηνείας (ώστε να αποτρέπονται «αυθαίρετες» ερμηνείες) τι γίνεται όταν απουσιάζει υποψήφιος βαθμού Α’. Ομοίως, προκύπτει ότι υποψήφιος ΠΕ με βαθμό Β’ ακόμα και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, δεν κρίνεται ως προϊστάμενος, ενώ μπορεί να κριθεί υπάλληλος ΔΕ Α’ βαθμού. Ίσως να πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω εάν υπάρχει κριτήριο «προτεραιότητας» κατά κλάδο (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) ή κατά «παλαιότητα» (βαθμό) και εάν ειδικότερες διατάξεις στους ΟΕΥ των φορέων που ισχύουν οι νόμοι 3528/2007 και 3584/2007, υπερισχύουν ή όχι. Κατά το παρελθόν – ειδικά σε Δήμους, αλλά όχι μόνον – έχουν παρουσιαστεί τέτοια προβλήματα λόγω ασάφειας ή παρερμηνείας. Έτσι καλό είναι οι νέες διατάξεις να αποκλείουν κατά το δυνατόν την εκδήλωση τέτοιων προβλημάτων.

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 15:23 | ΝΙΚΟΣ

  Α΄ βαθμο δεν εχει κανενας, επομενως αυτοματως για υποψηφιοτητα Τμηματος μπορει να βαλει μονο καποιος που εχει ασκησει 1 χρονο Προισταμενος? ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 15:31 | ΟΛΓΑ

  ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΑΘΜΟ Α ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ!!!!!!!!
  Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΔΙΝΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ Α ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ!!
  ΠΟΣΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΧΟΥΝ Α ΒΑΘΜΟ ΣΗΜΕΡΑ!!!!

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 14:10 | ΣΑΝΤΙΚΤΣΗΣ – ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Απλό, εύκολα εφαρμόσιμο και δίκαιο σύστημα! Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι λαμβάνεται υπόψη η προυπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ότι δίνεται μεγάλη σημασία στα τυπικά προσόντα (διδακτορικά, μεταπτυχιακά, κλπ)του υπαλλήλου!!! Ελπίζω να εφαρμοστεί άμεσα και να μη μείνει μόνο ως καλή πολιτική πρόθεση!!!Οι προσοντούχοι υπάλληλοι του δημοσίου θέλουν την τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνης με αξιοκρατικά κριτήρια, ίδια για όλους, κι όχι με αμαρτωλές αναθέσεις…..

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 14:36 | μανος κοτζιας

  Το υπουργείο πρέπει να προχωρήσει σε αναγνώριση και των Τιτλων ΙΕΚ, οχι μονο ΑΕΙ-ΤΕΙ, πότε επιτέλους θα σταματήσει αυτή η αδικία ανθρώπων που εχουν φάει χρόνια σε αναγνωρισμένες σχολές του Δημοσίου.