Άρθρο 39 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του ή αντιμετωπίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο αυτού, με την επιφύλαξη της διατήρησης σε ισχύ των ρητώς αναφερομένων στις διατάξεις του παρόντος νόμου και αποκλειστικά για τις σε αυτό προσδιοριζόμενες κατηγορίες προσώπων.