Άρθρο 35 Επιστροφή υπηκόων κ-μ της ΕΕ και μελών των οικογενειών τους, καθώς και μελών οικογένειας Έλληνα πολίτη

1. Για την επιστροφή προσώπων που απολαμβάνουν του κοινοτικού δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 5 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, καθώς επίσης και των διατάξεων του π.δ.106/2007 (Α΄ – 135), ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν τα όργανα, τις διαδικασίες, τις διαδικαστικές εγγυήσεις και την δικαστική προστασία των υπό επιστροφή αλλοδαπών, με την επιφύλαξη ότι στα άρθρα 22 έως 24 του προαναφερόμενου προεδρικού διατάγματος δεν περιέχονται ευνοϊκότερες διατάξεις.

2. Ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και όρους έκδοσης των αποφάσεων επιστροφής σε βάρος των προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 22 έως 24 του π.δ.106/2007 (Α΄ – 135).

3. Οι ρυθμίσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις μελών οικογένειας Έλληνα πολίτη.