Άρθρο 5 Γενικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Στο προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών παρέχεται η αναγκαία εκπαίδευση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με την ΄Υπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και άλλους αρμόδιους φορείς, ιδίως δε κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου.

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη μπορεί, και κατά τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ίδρυση, κατάργηση, οργάνωση, λειτουργία, την έδρα και τις επιμέρους αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Γραφείων  Ασύλου, καθώς και τα καθήκοντα του προσωπικού.

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται οι διαδικασίες υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία, εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας και αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης του καθεστώτος δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή ανθρωπιστικού καθεστώτος, του περιεχομένου των καθεστώτων αυτών και της παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται η διαδικασία εξέτασης των εκκρεμών αιτήσεων διεθνούς προστασίας ή προσφυγών κατά την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου, μετά από Πρόταση του Διευθυντή της, και Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, μετά από πρόταση του Διευθυντή της και των Προέδρων των Επιτροπών.

5. Η έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, το αργότερο εντός 12μήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  • 26 Νοεμβρίου 2010, 23:50 | Y. T.

    Η παρ. 3 ορίζει στην ουσία ότι η διαδικασία εξέτασης των εκκρεμών αιτήσεων θα καθοριστεί αργότερα, με Προεδρικό διάταγμα.
    Είναι λογικό ο νομος να μην συμπεριλαμβάνει όλες τις επί μέρους διατάξεις αλλα ο νομος θα μπορούσε να είναι πιο συγκεκριμένος σε αυτό το σημείο.
    Επίσης η εν λόγω διαδικασία θα μπορούσε να περνάει από Κοινοβουλευτικό έλεγχο.