Άρθρο 28 Ένδικα βοηθήματα (Άρθρο 13 της Οδηγίας)

1. Κατά των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι υπήκοοι τρίτων χωρών δύνανται να προσφύγουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.3386/2005. Κατά οποιασδήποτε απόφασης που αφορά σε διαδικασία της επιστροφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν στα αρμόδια κατά τόπους διοικητικά πρωτοδικεία της Χώρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του ν.3068/2002, όπως ισχύει κάθε φορά, ενώ μπορούν να αναζητήσουν προσωρινή δικαστική προστασία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τις προσφυγές κατά των αποφάσεων εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών και στον Κατάλογο Σένγκεν εφαρμόζεται η υπ΄ αριθμ. 4000/4/32-ιβ΄ από 4-9-2006 κ.υ.α. (Β΄- 1353), καθώς επίσης οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

2. Τα αρμόδια διοικητικά όργανα αποφαίνονται επί προσφυγών ή αιτήσεων θεραπείας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999), οι οποίες αφορούν στη διαδικασία της επιστροφής, έχουν δε την αρμοδιότητα να επανεξετάζουν αυτεπαγγέλτως, τόσο την νομιμότητα, όσο και την ουσία των αποφάσεων επιστροφής και να αναστέλλουν προσωρινώς την εφαρμογή τους.

3. Οι αρμόδιες για θέματα αλλοδαπών αρχές υποχρεούνται να παράσχουν πληροφορίες και κάθε δυνατή συνδρομή στον υπήκοο τρίτης χώρας που αιτείται νομικές συμβουλές, εκπροσώπηση από δικηγόρο και γλωσσική αρωγή, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου.

4. Η απαραίτητη νομική αρωγή και εκπροσώπηση παρέχεται δωρεάν κατόπιν αιτήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3226/2004, εφόσον κατά την κρίση του δικαστή η αίτηση ακύρωσης δεν είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 3 έως 6 της οδηγίας 2005/85/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ.90/2008, ως ισχύει.

  • 27 Νοεμβρίου 2010, 00:17 | Y. T.

    Φαντάζει ανεφάρμοστο να δίνεται η δυνατότητα προσφυγής στα Πρωτοδικεία για όλες τις αποφάσεις επιστροφής. θα υπάρξουν χιλιάδες προσφυγες.
    Στην παρ. 4 ορίζεται ότι η παροχή δωρεάν νομικής αρωγής θα είναι υπό την κρίση του δικαστή. Ίσως θα ήταν σωστότερο να εφαρμοστούν αλλα κοινά κριτήρια για αυτήν την παροχή.