Άρθρο 4 Προϋπολογισμός – οικονομική διαχείριση – προμήθειες – στέγαση Υπηρεσιών

1. Η Υπηρεσία Ασύλου έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας του προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου εγγράφονται οι πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των Υπηρεσιών της και του προσωπικού της.  Ειδικότερα, εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες για :

α. συντήρηση και επισκευή των οικημάτων του Δημοσίου, στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες Ασύλου και καταβολή μισθωμάτων για τα οικήματα που δεν ανήκουν στο Δημόσιο,

β. αγορά, μίσθωση, επισκευή και συντήρηση κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισμού,

γ. αποδοχές του προσωπικού που δεν μισθοδοτείται από τις υπηρεσίες από τις οποίες έχει αποσπαστεί, τυχόν αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης, αποζημιώσεις μελών των επιτροπών προσφυγών, αμοιβές υπηρεσιών διερμηνείας, οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς αποζημιώσεις,

δ. λειτουργικά έξοδα, έξοδα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού και

ε. διενέργεια μελετών ή ερευνών επί θεμάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, εγγράφονται στον προϋπολογισμό της προηγούμενης παραγράφου και δαπάνες, πέραν από εκείνες που διαλαμβάνονται σε αυτήν, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου. Στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου εγγράφονται με όμοια κοινή απόφαση ιδίως ποσά για την ανάθεση σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών έργων των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου.

3. Στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων προβλέπονται οι πιστώσεις για την ανέγερση κτιρίων και τον εξοπλισμό Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου, στο πλαίσιο των εγκρινόμενων ετήσιων πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Για την αντιμετώπιση των τακτικών δαπανών της Υπηρεσίας Ασύλου συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.2362/1995 (Α΄- 247).

5. Η οικονομική διαχείριση της Υπηρεσίας Ασύλου ασκείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της, και οι δαπάνες πραγματοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται ειδικά θέματα διαχείρισης υλικού, χρημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

7. Οι Υπηρεσίες Ασύλου στεγάζονται σε κτίρια του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παραχωρούνται ή σε ιδιωτικά κτίρια που μισθώνονται με δαπάνες του Δημοσίου.

8. Ακίνητα του Δημοσίου μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση δωρεάν από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.973/1979 (Α΄- 226), για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου. Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοσίου όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ασύλου, γίνονται με μέριμνα των τεχνικών υπηρεσιών των κατά τόπους Περιφερειών, ύστερα από πρόταση των στεγαζόμενων Υπηρεσιών.

  • 24 Νοεμβρίου 2010, 18:22 | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΛΑΝΤΙΣ

    η παράγραφος 1.γ περί αποδοχών προσωπικού κλπ, κλπ έτσι όπως διατυπώνεται είναι μιά ακόμη πηγή σπατάλης και δασπάθησης δημόσιου χρήματος. Είναι πολύ γενικόλογη, ασαφής ενώ αφήνει περιθώρια στα όργανα που θα διαχειρισθούν το δημόσιο χρήμα να το διαθέσουν κατά το δοκούν.