Άρθρο 12 Περιφερειακή Επιτροπή Εποπτείας

1. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας κάθε Κέντρου ή Μονάδας Πρώτης Υποδοχής ανατίθεται σε Περιφερειακή Επιτροπή Εποπτείας. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη από :

α. τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της αποκεντρωμένης κρατικής περιφέρειας εντός των διοικητικών ορίων της οποίας εδρεύει το Κέντρο ή η Μονάδα Πρώτης Υποδοχής, ως πρόεδρο με τον αναπληρωτή του,

β. έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του που εκλέγει από τα μέλη του το οικείο εκλεγμένο Συμβούλιο. εξέλεξε με συναφή αρμοδιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο Κέντρο, ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του που προτείνονται από τον οικείο Περιφερειάρχη και

γ. έναν εκπρόσωπο φορέα της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιείται στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του Κέντρου ή της Μονάδας, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του που προτείνει ο επικεφαλής της περιφερειακής υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

2. Η Επιτροπή μπορεί στο πλαίσιο της αποστολής της να ζητήσει τη συνδρομή στελεχών και άλλων φορέων, δημοσίων ή ιδιωτικών, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.

3. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου ή της Μονάδας και σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ή προσκληθεί από τον Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας.

4. Οι αρμοδιότητες των Επιτροπών ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου ή της Μονάδας και περιλαμβάνουν :

α. την παρακολούθηση και αξιολόγηση της γενικής λειτουργίας του Κέντρου ή της Μονάδας και η υποβολή ετησίως σχετικής έκθεσης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας,

β. τη διατύπωση γνώμης για ρύθμιση λεπτομερειών ή ειδικότερων θεμάτων εσωτερικής λειτουργίας  του Κέντρου ή της Μονάδας,

γ. τη διατύπωση γνώμης για την επίλυση ειδικών θεμάτων, ιδίως σε ζητήματα συνεργασίας με την τοπική κοινωνία ή σε περίπτωση κρίσεων και

δ. τη διατύπωση γνώμης για κάθε άλλο ζήτημα, το οποίο τίθεται από τον Διευθυντή.