Άρθρο 20 Μη επαναπροώθηση, βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού, οικογενειακή ζωή και κατάσταση της υγείας. (Άρθρο 5 της Οδηγίας)

1. Οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου λαμβάνουν δεόντως υπόψη : α) το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, β) την οικογενειακή ζωή, γ) την κατάσταση της υγείας του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας και τηρούν την αρχή της μη επαναπροώθησης.

2. Η έκδοση απόφασης επιστροφής απαγορεύεται στις περιπτώσεις του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.