Άρθρο 2 Στελέχωση

1. Της Υπηρεσίας Ασύλου προΐσταται Διευθυντής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, επί θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδικές γνώσεις στα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και διοικητική εμπειρία. Ο Διευθυντής υποστηρίζεται από γραμματεία, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης, το οποίο αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τα ζητήματα επικοινωνίας, ενημέρωσης του κοινού και δημοσίων σχέσεων.

2. Η Υπηρεσία Ασύλου στελεχώνεται  από δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αποσπώνται, μετατάσσονται ή μετακινούνται από υπηρεσίες του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή από υπαλλήλους, οι οποίοι προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με την επιφύλαξη της παρ. 4 (α) του παρόντος.

3. Για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας συνιστώνται οι εξής οργανικές θέσεις :

α. 25 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

β. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής.

γ. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ.

δ. 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής.

ε. 10 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

στ. 10 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού

Τα προσόντα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού είναι τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.50/2001 (Α΄- 39).

Για τον σκοπό της πλήρωσης όλων των παραπάνω θέσεων με ήδη υπηρετούν προσωπικό μπορεί να διενεργείται δημόσια πρόσκληση από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.

4. Για τη στελέχωση των Περιφερειακών Γραφείων  Ασύλου συνιστώνται οι εξής οργανικές θέσεις :

α. 90 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Από τον αριθμό αυτό έως 60 θέσεις πληρούνται με πρόσωπα που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης.  Οι λοιπές θέσεις πληρούνται με μετατάξεις, αποσπάσεις ή μετακινήσεις προσωπικού του δημοσίου ή ν.π.δ.δ.. Τα προσόντα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού είναι τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.50/2001 (Α΄ – 39). Για τον σκοπό της πλήρωσης των εν λόγω θέσεων με ήδη υπηρετούν προσωπικό μπορεί να διενεργείται δημόσια πρόσκληση από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.

β. 90 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Οι εν λόγω θέσεις πληρούνται με μετατάξεις, αποσπάσεις ή μετακινήσεις προσωπικού του δημοσίου ή ν.π.δ.δ.. Για τον σκοπό της πλήρωσης των εν λόγω θέσεων με ήδη υπηρετούν προσωπικό μπορεί να διενεργείται δημόσια πρόσκληση από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.

5. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν το μισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα και λοιπές απολαβές της οργανικής τους θέσης, τα οποία εξακολουθούν να καταβάλλονται από την Υπηρεσία από την οποία αποσπώνται. Οι αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου διενεργούνται και ανανεώνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του συναρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική γενική ή ειδική διάταξη. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα προς την Υπηρεσία Ασύλου διενεργούνται κατά προτεραιότητα.

6. Στην Υπηρεσία Ασύλου λειτουργεί υπηρεσιακό συμβούλιο. Το υπηρεσιακό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη από έναν Προϊστάμενο Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του επίσης Προϊστάμενο Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας, δύο Προϊσταμένους Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ασύλου με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη.

7. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με κριτήρια επιλογής που προσδιορίζονται από τις διατάξεις του ν.3839/2010. Μετά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

8. Tα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με διερμηνείς, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Οι διερμηνείς αποζημιώνονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή με ωριαία αποζημίωση.

9. Σε περίπτωση που η αποτελεσματική λειτουργία Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου κωλύεται λόγω της απουσίας επαρκούς κατάλληλου προσωπικού ή λόγω υπερβάλλοντος αριθμού υποβαλλομένων αιτημάτων, η διεκπεραίωση επιμέρους έργων του Γραφείου μπορεί να ανατίθεται για ορισμένο χρόνο με βάση τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που ανταποκρίνονται στις κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι προδιαγραφών ποιότητας και ασφαλείας που θα πρέπει να πληρούν φορείς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τα επιμέρους έργα Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου που δύναται να τους ανατεθούν. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ιδρύεται στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου Μητρώο τέτοιων φορέων, καθώς και να ορίζονται οι ειδικότεροι όροι εγγραφής σε αυτό, προκειμένης της πιστοποίησης ότι ο εγγραφόμενος φορέας ανταποκρίνεται στις ελάχιστες αναγκαίες προδιαγραφές.

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 23:24 | Y. Tavridis

  Τα παραπάνω σχόλια δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια…
  Στην παρ. 5 (όπως και στα παρακάτω άρθρα) προτείνεται οι μετατάξεις από φορείς του Δημοσιου να διενεργούνται κατά προτεραιότητα. Η προτεραιότητα θα πρέπει μάλλον να είναι η πρόσληψη Επιστημονικού προσωπικού με διαφανείς διαδικασίες και μετά από δημοσια πρόσκληση.
  Η παράγρ. 9 – όπως και αντίστοιχες στα παρακάτω άρθρα – μπορεί να αποδειχθούν προβληματικές. Η ανάθεση βασικών υπηρεσιών σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δημιουργεί κινδύνo σύγχυσης των ρολων… Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία θα ήταν καλο το προβλεπόμενο Μητρώο και οι οροι εγγραφης σε αυτό να είναι υποχρεωτική διαδικασία κι όχι στην κρίση των Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.
  Έχουμε όλοι προφανείς λόγους να ζητάμε περισσότερη διαφάνεια και από το κράτος αλλα και από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

 • 25 Νοεμβρίου 2010, 16:12 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ

  Ο διορισμός του Διευθυντή να γίνεται από ολιγομελή επιτροπή ειδικών επιστημόνων που θα προτείνονται από τα Πανεπιστήμια της χώρας.

 • 24 Νοεμβρίου 2010, 18:44 | Γιάννης

  Αναφορικά με τη θέση του Διευθυντή, να προσλαμβάνεται, μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με απόφαση της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Τάξης της Βουλής, με αυξημένη πλειοψηφία. Τους διορισμούς των υπουργών, χωρίς έλεγχο, τους μάθαμε πιά! Σχετικά με την πρόσληψη ΕΕΠ, ΜΗΝ προσλάβετε, ΠΑΛΙ, ΜΟΝΟ, δικηγόρους…αυτοί κατέστρεψαν τη χώρα.