Άρθρο 3 Ανεξάρτητη Αρχή Προσφυγών

1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται Ανεξάρτητη Αρχή Προσφυγών, η οποία εξετάζει  τις προσφυγές αιτούντων διεθνούς προστασίας κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου.

2. Στο πλαίσιο της Αρχής λειτουργούν μία ή περισσότερες τριμελείς Επιτροπές Προσφυγών, που συγκροτούνται, ανάλογα με τον αριθμό των υποβαλλομένων προσφυγών, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θητεία δύο ετών με δυνατότητα ανανέωσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η χωρική τους αρμοδιότητα. Σε περίπτωση ιδιαίτερου φόρτου οι Επιτροπές Προσφυγών μπορούν, με απόφαση του Προέδρου τους, να λειτουργούν εκ παραλλήλου και με δεύτερη σύνθεση, στην οποία συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη τους.

3. Οι Επιτροπές Προσφυγών απαρτίζονται από ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με εξειδίκευση ή εμπειρία στο προσφυγικό δίκαιο ή/και στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες ή πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτήν και έναν νομικό, πολιτικό ή κοινωνικό επιστήμονα με εξειδικευμένες γνώσεις στα ζητήματα διεθνούς προστασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος και το τρίτο μέλος της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, επιλέγονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της.

4. Τα μέλη των Επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Στον πρόεδρο και τα μέλη των Επιτροπών αυτών καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη. Η αποζημίωση των εκπροσώπων της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες καταβάλλεται στο φορέα αυτόν. Δικηγόροι που τυχόν ορίζονται ως μέλη των ως άνω Επιτροπών δεν αναλαμβάνουν  υποθέσεις  πολιτών τρίτων χωρών που αφορούν υποθέσεις μετανάστευσης ή διεθνούς προστασίας, ούτε τους εκπροσωπούν  ενώπιον των αρχών. Η ανάληψη τέτοιας δραστηριότητας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή τους από τη θέση του μέλους της ως άνω Επιτροπής.

5. Στην Αρχή Προσφυγών ορίζεται Διευθυντής, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ο οποίος προΐσταται της Γραμματείας της Αρχής και μεριμνά για την διευκόλυνση του έργου των Επιτροπών. Ο Διευθυντής της Γραμματείας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος προς υπηρεσίες του δημοσίου και ν.π.δ.δ..

6. Για τη στελέχωση της Γραμματείας της Αρχής Προσφυγών συνιστώνται :

α. 8 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ως εμπειρογνώμονες-εισηγητές. Τα προσόντα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού είναι τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.50/2001 (Α΄- 39).

β. 5 θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως γραμματείς.

7. Για την πλήρωση των θέσεων της παρ. 6 του παρόντος μπορούν να μετατάσσονται, να αποσπώνται ή να μετακινούνται υπάλληλοι από δημόσιες υπηρεσίες ή ν.π.δ.δ.. Για τον σκοπό της πλήρωσης όλων των παραπάνω θέσεων με ήδη υπηρετούν προσωπικό μπορεί να διενεργείται δημόσια πρόσκληση από τον Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών.

8. Η Αρχή Προσφυγών εδρεύει στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, η οποία της παρέχει την αναγκαία διοικητική υποστήριξη για την εύρυθμη λειτουργία της. Οι δαπάνες λειτουργίας της Αρχής καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου.

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 23:54 | Y. Tavridis

  Τα σχόλια του D.Σ.M. με βρίσκουν σύμφωνο.
  Είναι αναμενόμενο ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Προσφυγων θα δεχθεί έντονες πιέσεις και λόγw του όγκου των προσφυγων αλλα κι από τα M.M.E. που θα ελέγχουν τις Αποφάσεις της.
  Όσον αφορά την παρ. 8, η έδρα της Αρχής ορίζεται να είναι η έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας Aσύλου. Ίσως αυτό να είναι χρήσιμο για λόγους στελέχωσης, αλλα εφ’ «οsον» προβλέπονται αποκεντρωμένες δομές Πρώτης Υποδοχής θα μπορούσε να εδρεύει και σε μια άλλη μεγάλη πόλη της Ελλάδας. Οι «συγκετρωτικες» δομές του Ελληνικού κράτους δεν είναι ανάγκη να διαιωνίζονται επ άπειρον…

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 10:48 | Σ.Δ.Μ.

  Την Ανεξάρτητη Αρχή Προσφυγών, ως το φορέα που θα εξετάζει σε δευτεροβάθμιο επίπεδο τις ενστάσεις των αιτητών ασύλων, θα την «εκμεταλλευτούν» κατάλληλα οι αιτητές προκειμένου να παρατείνουν όσο μπορούν τη διαμονή τους στην Ελλάδα.
  Για το λόγο αυτό θα πρέπει να στελεχωθεί από περισσότερα άτομα κατάλληλα καταρτισμένα (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαιτείται αποκλειστικά νομική κατάρτιση, αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν επιτέλους πολιτικοί και κοινωνικοί επιστήμονες) ώστε να μην κωλυσιεργούν οι αιτήσεις σε αυτό το στάδιο και να βγαίνουν γρήγορα οι καταληκτικές αποφάσεις ώστε να προχωρούν οι απελάσεις.

  Αρκεί να εξετάσει κάποιος την αντίστοιχη αρχή της Κύπρου, την Ανεξάρτητη Αρχή Προσφύγων, που λειτουργεί ήδη 6 χρόνια. Λόγω της δυνατότητας που παρέχεται στους αλλοδαπούς να προσφύγουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Προσφύγων, ο αριθμός των προσφυγών είναι τεράστιος με συνέπεια τόσα χρόνια μετά να μην έχει εξισορροπηθεί ο αριθμός προσφυγών και αποφάσεων (αυτή τη στιγμή 2.500 αιτήσεις εκκρεμούν). Πιο απλά μιλώντας, μεγάλος αριθμός αλλοδαπών εξακολουθούν να παραμένουν στην Κύπρο λαμβάνοντας επιδόματα εις βάρος της κυπριακής οικονομίας και προκαλώντας την αγανάκτιση των πολιτών. Η Αρχή αυτή λειτουργεί έχοντας μόνιμη επιτροπή και 18 υπαλλήλους-εισηγητές, πέραν του λοιπού προσωπικού. Πόσοι δε μάλλον λοιπόν απαιτούνται να υπάρχουν σε μια τέτοιου είδους αρχή, όταν σίγουρα  ο αριθμός των αλλοδαπών που εισέρχονται στη χώρα μας είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που εισέρχεται στην Κύπρο.

  Ο Νόμος στο σύνολό του κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Μακάρι να μπορέσουν να υλοποιηθούν όσα διατυπώνονται σε αυτόν, ώστε να λειτουργήσει.

 • 25 Νοεμβρίου 2010, 14:45 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  NA  AΠΕΛΑΘΟΥΝ  ΟΛΟΙ ΟΙ  ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  ΧΩΡΙΣ  ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ.  ΕΑΝ ΟΜΩΣ .,ΕΝ΄ΑΓΝΟΙΑ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΛΑΟΥ  ΚΑΠΟΙΟΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΕΧΕΙ  ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ  ΟΤΙ  Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΘΑ  ΤΟΥΣ  ΔΕΧΕΤΑΙ.,  ΤΟΤΕ   ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΟΜΕ  ΑΥΤΟΝ /ΑΥΟΥΣ   ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ.    ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ;

 • 24 Νοεμβρίου 2010, 22:33 | GEORGIOS

  Στην Ελλάδα ήδη βρίσκονται πάνω από 1 εκατομμύριο παράνομοι μετανάστες. Η χώρα δεν αντέχει άλλους. Και δεν μπορεί η Ελλάδα να χορηγεί άσυλο σε χιλιάδες λαθρομετανάστες και να επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης τους.
  Η κυβέρνηση πρέπει να προσανατολιστεί σε μαζικές απελάσεις λαθρομεταναστών, όχι σε μαζικές νομιμοποιήσεις και μαζικές χορηγήσεις ασύλου. Η χώρα δεν μπορεί να γίνει το πτωχοκομείο της Ασίας.
   

 • 20 Νοεμβρίου 2010, 13:25 | Θάνος

  Επίσης να επιτραπεί η είσοδος ΝΟΜΙΜΩΝ μεταναστών με πολιτικό άσυλο. Γνωρίζουμε ότι το να δίνεις σε κάποιον πολιτικό άσυλο σημαίνει να χαλάς λεφτά γι’ αυτόν. Όλοι πια γνωρίζουμε ότι οι παράνομοι μεταναστές φέρνουν προβλήματα(από εγκληματικά ως ναρκωτικά), ενώ οι νόμιμοι που έχουν δικό τους μαγαζί, το παιδί τους σπουδάζει ή πηγαίνει σχολείο, εργάζονται κάπου με άδεια εργασίας, και τέλος αθλούνται κάπου, όχι.
  Σεβόμαστε τους ξένους που έρχονται για λίγο μόνο για επαγγελματισμό και τουρισμό, και μόνιμα για άδεια εργασίας, αθλητισμό και εκπαίδευση.
  Προτείνω να καταργηθεί το πολιτικό άσυλο στους λαθρομετανάστες. Να δοθεί πολιτική ασυλία ΜΟΝΟ στους νόμιμους, δηλαδή όσοι έρχονται νόμιμα κατόπιν συννενόησης με τον εργοδοτή, ενώ πληρεί άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας και πτυχίο της προκαθορισμένης εργασίας, της οποίας και θα ζητά άδεια εργασίας, με τον κοσμήτορα και τον τεχνικό προπονητή κάθε αθλητικού συλλόγου.
   
  Με λίγα λόγια θέλω να προτείνω παροχή πολιτικού άσυλου μόνο σ’ όσους πληρούν τις εξής προυποθέσεις:
  1) Άδεια εργασίας
  2) Εκπαίδευση(σπουδές και σχολική)
  3) Αθλητισμός
   
  Και να επιτραπεί η είσοδος τους μόνο για επαγγελματικούς(ΕΚΤΟΣ εγκληματικούς) και τουριστικούς σκοπούς, αλλά να μην έχουν το δικαίωμα της πολιτικής ασυλίας.