Άρθρο 9 Στελέχωση

1. Της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής προΐσταται Διευθυντής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, με θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδικές γνώσεις στα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και διοικητική εμπειρία. Ο Διευθυντής υποστηρίζεται από γραμματεία.

2. Την θέση του επικεφαλής των Κέντρων και των Μονάδων Πρώτης Υποδοχής καταλαμβάνουν τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που επιλέγονται μετά από δημόσια πρόσκληση, με θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται.

3. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στελεχώνεται από προσωπικό  που αποσπάται, μετατάσσεται ή μετακινείται από υπηρεσίες του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή από υπαλλήλους και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, οι οποίοι προσλαμβάνονται ως με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου διενεργούνται και ανανεώνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του συναρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική γενική ή ειδική διάταξη. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα προς την Υπηρεσία Ασύλου διενεργούνται κατά προτεραιότητα.

4. Οι Μονάδες Πρώτης Υποδοχής μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με διερμηνείς, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Οι διερμηνείς αποζημιώνονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή με ωριαία αποζημίωση.

5. Σε περίπτωση που η αποτελεσματική λειτουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής κωλύεται λόγω της έλλειψης επαρκούς ή κατάλληλου προσωπικού ή λόγω υπερβάλλοντος αριθμού υποβαλλομένων αιτημάτων, η διεκπεραίωση επιμέρους διαδικασιών υποδοχής μπορεί να ανατίθεται για ορισμένο χρόνο με βάση τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που ανταποκρίνονται στις κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη προσδιορίζονται οι ειδικότερες όροι προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας που θα πρέπει να πληρούν φορείς της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αναλάβουν επιμέρους διαδικασίες αρμοδιότητας του κέντρου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ιδρύεται στην Κεντρική Υπηρεσία Μητρώο τέτοιων φορέων, καθώς και να ορίζονται οι ειδικότεροι όροι ώστε να πιστοποιείται ότι ο εγγραφόμενος εκεί φορέας ανταποκρίνεται στις ελάχιστες αναγκαίες προδιαγραφές. Η δαπάνη της ανάθεσης μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

6. Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που δημιουργούνται από μαζική εισροή μεταναστών επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.2190/1994.

7. Τα στελέχη των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής επιμορφώνονται για το αντικείμενο της αποστολής τους, με μέριμνα της Κεντρικής Υπηρεσίας.

  • 27 Νοεμβρίου 2010, 00:31 | Y. T.

    Και πάλι, οι αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού από άλλους Δημοσιους φορείς που είναι υπό κατάργηση (παρ. 3)δεν εγγυωνται την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου.
    Επίσης, στην παρ. 5, η ανάθεση της διεκπεραίωσης διαδικασιών υποδοχής σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις μπορεί να προκαλέσει μπέρδεμα των ρολων Κράτους-M.K.Ο.
    Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία, είναι αναγκαία κι η θέσπιση διαφανών διαδικασιών επιλογής των Φορέων εκτος του κράτους. Η δημιουργία Μητρώου κι οι οροι πιστοποίησης θα πρέπει να είναι προϋπόθεση (όχι προαιρετική διαδικασία για τους Υπουργούς εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη)και να είναι προσβάσιμοι από όλους τους ενδιαφερομενους. Η διαφάνεια σε αυτό το σημεία είναι σημαντικότατη προϋπόθεση.