Αρθρο 1 Ίδρυση – Αποστολή

1. Στo Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ιδρύεται ειδική αυτοτελής Yπηρεσία, με τίτλο «Υπηρεσία Ασύλου» και χωρική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την επικράτεια. Η Υπηρεσία αυτή έχει ως αποστολή την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών, καθώς επίσης τη συμβολή στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής ασύλου.

2. Η Υπηρεσία Ασύλου, στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι αρμόδια ιδίως για :

α. την υποστήριξη του σχεδιασμού και της χάραξης της πολιτικής της Χώρας όσον αφορά τη χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης αυτής,

β. την παραλαβή, εξέταση και απόφαση σε α΄ βαθμό των αιτημάτων διεθνούς προστασίας,

γ. την ενημέρωση των αιτουμένων διεθνούς προστασίας όσον αφορά τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων, καθώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτής,

δ. τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών και τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στις χώρες αυτές, σε συνεργασία με αρμόδιες για τον σκοπό αυτό άλλες ελληνικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής, ιδίως στο πλαίσιο σχετικών διεθνών συμφωνιών.

ε. τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα,

στ. τη διεκπεραίωση των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης προσφύγων

ζ. τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό,τι αφορά τις υλικές συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς,

η. την προετοιμασία νομοθετικών κειμένων και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς της και

θ. την εν γένει συνεργασία με κρατικούς φορείς, ανεξάρτητες αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της.

3. Η Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου. Η Κεντρική Υπηρεσία προΐσταται των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση τους και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συστήνονται Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου με έδρα την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα, τα Ιωάννινα, τον Βόλο, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο και τη Ρόδο. Η έναρξη λειτουργίας των συνιστωμένων με την παρούσα διάταξη Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Με την ίδια απόφαση κατανέμεται στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου το προσωπικό που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Με απόφαση επίσης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη μπορούν να δημιουργούνται αυτοτελή κλιμάκια των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου που εδρεύουν και λειτουργούν σε εγκαταστάσεις Κέντρων Πρώτης Υποδοχής ή συμμετέχουν σε κινητές ή έκτακτες Μονάδες Πρώτης Υποδοχής.

4. Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διαρθρώνεται εσωτερικά στα εξής τμήματα :

α. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νομοθετικού Έργου, το οποίο μελετά, αξιολογεί προτάσεις και σχεδιάζει την πολιτική του ασύλου, υποβάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις και καταρτίζει σχέδια νομοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειμένων και εγκυκλίων, καθώς επίσης μεριμνά για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

β. Τμήμα Συντονισμού, το οποίο συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Γραφείων  Ασύλου, μεριμνά για την επικοινωνία και συνεργασία με τις Μονάδες του Δικτύου Πρώτης Υποδοχής και με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες Δημοσίου και με  ανεξάρτητες αρχές καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεις, τηρεί καταλόγους πιστοποιημένων φορέων, διερμηνέων και διαμεσολαβητών, παρακολουθεί την υλοποίηση της πολιτικής ασύλου της Χώρας από τα επιμέρους όργανα της Υπηρεσίες Ασύλου και τους συναρμοδίους φορείς και αρχές και συντάσσει σχετικά εκθέσεις προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και την Διυπουργική Επιτροπή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης.

γ. Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο διαχειρίζεται τα θέματα προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου, οργανώνει την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού της Υπηρεσίας και μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και παρεχομένων υπηρεσιών ασύλου.

δ. Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Τεκμηρίωσης, το οποίο αναζητά, συλλέγει, αξιολογεί και τηρεί πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση στις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες αρχές ή αντίστοιχες αρχές κρατών μελών Ε.Ε,, στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών, δέχεται και διαβιβάζει αιτήματα ανάληψης ευθύνης, μεριμνά για την εφαρμογή του Κανονισμού 343/2003 του Συμβουλίου της Ε.Ε. ή άλλης συναφούς νομοθεσίας και συνεργάζεται με την Υπηρεσία του Δικτύου Πρώτης Υποδοχής και άλλες συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσον αφορά στη λήψη, καταχώρηση και τήρηση αρχείων δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων διεθνή προστασία.

ε. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο αναλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου. Συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί στατιστικά δεδομένα από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, οργανώνει και παρακολουθεί το σύστημα μηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου και μεριμνά για την κατάλληλη διασύνδεσή του με αρχεία τηρούμενα από άλλες υπηρεσίες του ιδίου ή άλλου Υπουργείου ή και άλλων αντιστοίχων αρχών κρατών μελών ΕΕ, στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών.

στ. Τμήμα Οικονομικών, το οποίο συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου, διερευνά, συντάσσει προτάσεις και διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα χρηματοδότησης στον τομέα του ασύλου και διαχειρίζεται τις προμήθειες υλικού της Υπηρεσίας Ασύλου.

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 22:01 | Παναγιωτης

  Το προβλημα ξεκηνησε με την αναληψη των ολυμπιακων αγονων σαν χωρα αρχησαμε να εχουμε παρα πολλα εργα αναπτυξης χορης να υπαρχη το αναλογο εργατικο δυναμικο,αφτο ειχε σαν αποτελεσμα την ελευση μεταναστων απο την β.ηπιρο(αλβανια) αλλα και τον ποντο (απο χωρες της πρωιν σοβιετιμης ενοσης) σαν παλινοστουντες.
  Φυσικα ελαχιστες ητανε οι νομημες ελλινοποιησεις.
  Αφτο οδιγησε εμεις να το παιζουμε αφεντικα και να μην καταδεχομαστε να δουλεψουμε στην οικοδομη και στα χωραφια και πολλες φωρες και ο απλος πολιτης να τους εκμεταλευετε.
  Τα κυκλοματα επεκταθηκανε και στις ανατολικες χορες (πακισταν ινδια ιρακ κλπ)και στην αφρικη , «ο πιο εφκολος τροπος για να ερθετε στην ευροπη ειναι απο την ελλαδα»
  με αποτελεσμα να εχουμε νομιμοποιησει χιλιαδες κοσμο χορης να το αντεχει η χορα μας ,εχουνε πανο απο 1,5 εκατομιρια μεταναστες σε μια χορα των 10 εκατομιριων και 600.000 ελληνες ανεργους τα συμπερασματα δικασας .
  Η λυση ειναι απλη απλα στα συνορα να μην τουσ κιταμε να μπενουν να εμποδιζονται (γιαφτο αλλοστε υπαρχουν τα συνορα),και η αμεση απελαση οσων μπενουν .για καλο δικο μας αλλα και δικο τους δεν νομιζς να ειναι εφτιχησμενει να ζουν 10 10 σε ενα σπιτι ο ενας πανο στον αλλα.
  ενα αλλο βασικο πρωβλημα που δημιουργουν ειναι η οικονομικη αιμοραγια της χωρας για το μεγαλητερο ποσοστο των χρηματων που βγαζουν το στελνουν στην πατριδα τους .

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 19:13 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Το ελληνικό κράτος δεν είναι σοβαρό κράτος. Έχει αφήσει να εισέλθουν στη χώρα 1 εκατομμύριο λαθρομετανάστες. Για τους λαθρομετανάστες δεν ξέρουμε ουτε τα πραγματικά τους στοιχεία, ούτε εάν έχουν καθαρό ποινικό μητρώο, ούτε πόσοι είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών. Η εικόνα που έχει η ελλάδα είναι ¨μπάτε σκύλοι αλέστε».

  Οι λαθρομετανάστες δεν ωφελούν την οικονομία αλλά την παραοικονομία και οδηγούν σε μείωση των μισθών καθώς δουλεύουν ανασφάλιστοι για πολλά λιγότερα. Στη πλειοψηφεία τους ασχολούνται με το παρεμπόριο. Μεγάλο μέρος των λαθρομεταναστών είναι υπεύθυνο για τη ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας καθώς εμπλέκονται με διακίνηση ναρκωτικών, πορνεία, ληστείες κλπ.

  Ήδη πολλές περιοχές στην Αθήνα έχουν γκετοποιηθεί και έχουν εικόνα τριτοκοσμικής πόλης της Μέσης Ανατολής.Πάντου γυναίκες με μπούργκες, και εικόνες θεοκρατικού μεσσαίωνα με παράνομες μαζικές ισλαμικές προσευχές σε δημόσιους χώρους.

  Εάν οι λαθρομετανάστες παραμείνουν στη χώρα και σε συνδιασμό με τις μαζικές «αρπα κόλλα» μονιμοποιήσεις που γίνονται, είναι σίγουρο οτι σε μερικές δεκαετίες θα είναι η πλειοψηφεία. Τότε, θα είναι και το τέλος του δυτικού πολιτισμού στην Ελλάδα και θα έχουμε εφαρμογή της Σαρία.

  Όπου παρατηρήθηκε μουσουλμανική μετανάστευση στο δυτικό κόσμο, υπάρχουν τεράστια προβλήματα ενσωμάτωσης αλλά και άνοδος του ριζοσπαστικού ισλάμ και της τρομοκρατίας.

  Και απορώ πως είναι τόσο αφελείς οι έλληνες πολιτικοί να πιστεύουν οτι μπορεί να ενσωματωθούν όλοι αυτοί οι λαθρομεταναστες, όταν εχουν αποτυχει παρόμοια πειράματα στη Αγγλια, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία κλπ.

  Γιαυτο καλώ τη κυβέρνηση να προβεί σε μαζικές απελάσεις. Τα ωφέλη ειναι μεγαλύτερα απο το όποιο πιθανό κόστος.

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 19:56 | giorgos

  H κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει οτι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εθνικης και δημόσιας ασφάλειας απο την ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση.

  Τα βίαια επεισόδια που προκάλεσαν λαθρομετανάστες με αφορμή δήθεν βεβήλωση του κορανιού δείχνει οτι υπάρχουν αρκετοί λαθρομετανάστες που αποτελούν ακραία στοιχεία καιίσως ανήκουν και σε ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις.

  Γιαυτο καλω τη κυβερνηση να προβει σε μαζικές απελάσεις όσο είναι νωρίς.

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 17:22 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΥΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ ΠΟΥΘΕΝΑ ΩΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΩΣ ΝΟΜΙΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Κ.Λ.Π.ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΔΩ; ΣΕ ΠΟΙΟ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ; ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΑΣ ΑΝΑΤΡΕΞΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΩΝ΄ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ….ΕΙΔΑΝ ΚΑΜΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥΣ;ΟΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΜΎΝΕΣΘΑΙ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΙΛΑΤΕ ΑΠΛΑ ΔΙΟΤΙ ΔΕ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ, ΦΙΛΟΘΕΣΗ, ΨΥΧΙΚΟ…ΚΑΙ ΕΝΙΟΤΕ ΚΑΙ ΣΤΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΛΑΤΕ ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ,,..ΔΕ ΣΑΣ ΕΙΔΑ ΟΜΩΣ ΝΑ ΥΠΕΡΑΜΙΝΕΣΘΕ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΘΕΙ ΑΠΌ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ ΔΕ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΑΜΕ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΗΡΘΑΝ….ΝΑ ΚΑΘΟΝΤΑΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΤΗΣ.

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 12:10 | Nikos Petropoulos

  Αν και το αντικείμενο της διαβούλευσης είναι η χορήγηση πολιτικού ασύλου, πολλοί συμπολίτες που συμμετέχουν εβρήκαν αφορμή να εκφραστούν κατά των μεταναστών και  ειδικότερα κατά των λαθρομεταστών.  Το για πολλά χρονια σχεδόν ανεξέλεγκτο φαινόμενο της μετανάστευσης λόγω των εκτεταμένων ανοικτών συνόρων στη χώρα μας και η τάση οι οικονομικοί μετανάστες να εκμεταλεύονται τις διατάξεις της νομοθεσίας για τους πολιτικούς πρόσφυγες πιστεύοντας  ότι θα  εξασφαλίσουν τη «διαμονή» της σε χώρα της Ε.Ε, σ ε συνδυασμό με λανθασμένες πολιτικές μεταχείρισης, γεωγραφικής κατανομής και ενσωμάτωσης καθώς και με  την τρέχουσα οικονομική κρίση,   συντελούν σε τέτοιες ακραίες εκδοχές του φαινομένου της μετανάστευσης και της προσφυγιάς.

  Θα ήθελα όμως να θέσω ένα προβληματισμό και κάποια ερωτήματα για όσους επιθίνενται στος μετανάστες και προβαίνουν σε ακραίες προτάσεις όπως  οι μαζικές απελάσεις εδώ και τώρα.  Θα υπήρχαν μετανάστες αν δεν υπήρχαν εργοδότές Ελληνες που επωφελούνται από τους μετανάστες και εδικότερα τους παράνομους μετανάστες;  Γενικά, η πλεινότητα των μεταναστών, με εξαίρεση κάποιους κλάδους (π.χ. οικοδομής ) καταλαμβάνοιυν θέσεις στη δευτερογενή αγορά εργασίας και κάνουν δουλειές που δυστυχώς δεν καταδέχονται να κάνουν οι Ελληνες.  Με τη δημογραφική γήρανση στις χώρες της Ε.Ε. (και στη χώρα μας) να αυξάνεται, φαντάζεστε ποιος θα φρόντιζε τους γέρους και τις γριές μας,  αν δεν ήταν για τους μετανάστες, με δεδομένα  (α) την αποδυνάμωση της εκτεταμένης οικογένειας και  (2) τα κενά στην κοινωνική μας πολιτική;  Δεν χωρά αμφιβολία ότι πολλοί νέοι Ελληνες και νέες Ελληνίδες οφείλουν την σταδιοδρομία και την καριέρα τους στην ύπαρξη των μεταναστών.  Επίσης,  η πλεινότητα των μεταναστών είναι νόμιμοι (συνήθως μετά από απανωτές νομιμοποίσεις), ενώ  οι νόμιμοι μετανάστες που εργάζονται και αμείβονται κανονικά βελτιώνουν την αναλογία εργαζομένων/συνταξιούχων και έτσι συμβάλουν στη «βιωσιμότητα» του συνταξιοδοτικού μας συστήματος.  Το ότι το σύστημα έχει χρεοκοπήσει δεν μπορεί να αποδοθεί στους μετανάστες  που έχουν νεότερη σύνθεση γενικά και που αξιοποιούν το σύστημα περίθαλψης.  Τέλος, υπάρχουν και οικονομικές μελέτες που δείχνουν ότι οι μετανάστες στη χώρα μας συντέλεσαν  στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας,  αν και  τα αίτια της παρούσας οικονομικής κρίσης θα πρέπει να αναζητηθούν στις πολιτικές και δομές της κοινωνία μας και όχι απλοϊκά στην εισροή των μεταναστών.  Επαναλαμβάνεται  μια ιστορία και μια πορεία που έχουν βιώσει και οι δικοί μας μετανάστες στις χώρες της Δύσης (ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία κτλ.).  

  Ωστόσο, δεν μπορούμε ανεπιφύλακτα να εξισώσουμε τις χώρες υποδοχής της Δύσης  με τη χώρα μας ως χώρα υποδοχής.  Μιλάμε για φαινόμενα διαφορετικής κλίμακας, αν εξετάσουμε το φαινόμενο της μετανάστευσης αναλογικά με τον πληθυσμό και τη γεωγραφική έτκαση των χωρών  υποδοχής μεταναστών.  Αν και δεν είναι δυνατον να το προσδιορίσουμε με ακρίβεια λόγω της μη καταγραφής, το ποσοστό μεταναστών στη χώρα μας (πρώτης γενιάς) πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 11%και 15% όταν σε μεγάλες χώρες υποδοχής το σχετικό ποσοστό ανέρχεται σει 5-8%.  Επίσης, είναι γεγονός ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία (90% +), οι Ελληνες μετανάστες (με εξαίρεση ίσως τους ναυτικούς μας) έφτασαν στις χώρες υποδοχής οργανωμένα, μετά από  διακρατικές συμβάσεις και προσκλήσεις συγγενών.  Φυσικά, αυτό δεν ισχύει για τη μετανάστευση προς τη χώρα μας, η οποία αποτελεί κύρια πύλη εισόδου για μετανάστες  και πρόσφυγες που εισέρχονται στην ΕΕ, με αποτέλεσμα η χώρα μας να αναγκάζεται να προβαίνει σε νομιμοποίήσεις και να «απορροφά» δυσανάλογα τους οικονομικούς μετανάστες και πολιτικούς πρόσφυγες. Σημειώνεται ότι το καθεστώς του Δουβλίνου για επανπροώθηση των λαθρομεταναστών και προσφύγων στη χώρα άφιξης δεν συμβάλλει  στην αποσυμφόρηση στη χώρα μας.

  Το φαινόμενο της  λαθρομετανάστευσης και της προφυγιάς, όπως κάποιοι συμπολίτες έχουν επισημάνει, θα συνεχιστεί εφόσον υπάρχουν οι οικονομικές ανισότητες και α δικτατορικά/φασιστικά καθεστώτα στις χώρες προέλευσης.  Η μακροχρόνια λύση φυσικά είναι η οικονομική, η πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών προέλευσης, στην οποία θα πρέπει όσο το δυνατό να συμμετέχει και η χώρα μας.   Βραχυχρόνια,  εμείς ως χώρα υποδοχής της  Ε.Ε.,  και ως μια παραδοσιακά φιλόξενη χώρα που όμως  δέχεται δυσανάλογα πολλούς  «οικονομικούς μετανάστες» και  «πολιτικούς πρόσφυγες» θα πρέπει , σε συνεργασία με την Ε.Ε. ,να εφαρμόσουμε  αποτελεσματικές πολιτικές και μηχανισμούς (πχ. Frontex, rabbit κτλ.),  που θα «συλλαμβάνουν» εγκαίρως την παράνομη μετανάστευση  στις πύλες εισόδου,  χωρίς καταχρήσεις εξουσίας, θα καθιερώνουν αδιάβλητες διαδικασίες  οι οποίες θα διαχωρίζουν τους «αυθεντικούς πολιτικούς πρόσφυγες» από τους «οικονομικούς μετανάστες»,  και στη συνέχεια θα επαναπροωθούν τους οικονομικούς μετανάστες  στις χώρες προέλευσης/καταγωγής ή  θα χορηγούν  πολιτικό άσυλο στους πραγματικά πολιτικούς πρόσφυγες.  Οι αυθεντικοί  αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες, θα πρέπει να ανακατανέμονται αναλογικά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, εφόσον δημιουργηθεί η υποδομή, θα έχουν δικαίωμα απασχόλησης και εγκατάστασης αναλογικά σε όλες τις χώρες  της Ε.Ε, ακόμη και αν χρειαστεί να τροποποιηθεί η συνθήκη του Δουβλίνου. 

  Θεωρώ ότι το το σχετικό νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, στο πλαίσιο της υπάρχουσας νομοθετικής υποδομής της Ε.Ε.   Εμπεριέχει  αρκετά ανθρωπιστικά   στοιχεία (διαχωρισμός ευπαθών ομάδων,  ιατρική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη κτλ.). Χρειάζεται, όμως, ιδιαίτερη προσοχή η στελέχωση των διαφόρων κλιμακίων στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής,  με αξιοκρατικά και όχι διοιικητικά κριτήρια (πχ. μετατάξεις  άσχετων δημοσίων υπαλλήλων),  ώστε τα κλιμάκια αυτά να ανταποκριθούν στο σοβαρό και δύσκολο έργο τους, που είναι ο διαχωρισμός των «λαθρομεταναστών» από τους «πραγματικούς πολιτικούς πρόσφυφες».   Στο σημείο αυτό, απορώ γιατί δεν διεκρινίζεται η σύνθεση των «ιατρικών κλιμακίων’ και των κλιμακίων «ενημέρωσης και νομικής συμβολής».   Επίσης, τα στελέχη, ιδίως, του «Κλιμακίου Εξακρίβωσης…», θα πρέπει να τύχουν συστηματικής εκπαίδευσης/επιμόρφωσης, ώστε να είναι  σε θέση να προβαίνουν σε σωστή διαλογή.  Και όπως έχουν επισημάνει  αρκετοί που συμμετέχουν στη διαβούλευση, θα πρέπει να προϋπάρχουν σαφή κριτήρια και οδηγίες για το τι  εστί  «πολιτικός πρόσφυγας» και «οικονομικός μετανάστης».  

  Στο μεταξύ, η χώρα μας θα πρέπει να επιδιώξει επιθετικά την μεταβολή του νομοθετικύ πλαισίου του Δουβλίνου ώστε να είναι σε θέση να ανακατανέμει τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες αναλογικά σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Αυτό φυσικά, μπορεί να απαιτήσει  τροποποιήσεις του παρόντος νομοσχεδίου εφόσον γίνει νόμος τους κράτους.

      

   

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 08:11 | Κωσταντινος Καψάσκης

  Δεν υπάρχει χώρος στην ελλάς  πια.
  πρέπει να ανακοινωθεί η αναστολή χορηγήσεις ασύλου για 10 χρόνια τουλάχιστον
  και όχι να χαλάμε λέφτα για υποδοχή
  Ακόμα πρέπει να ελεχθούν οι συνοριοφύλακες άμεσα.
   
  ευχαριστώ

 • 25 Νοεμβρίου 2010, 22:59 | giorgos

  Άμα συνεχιστεί η λαθρομετανάστευση με τους ίδιους ρυθμούς για άλλη μια δεκαετία, τότε η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα μέλος της ΕΕ με μουσουλμανική πλειοψηφεία. Με την ευκολία που η κυβέρνηση  μονιμοποιεί, νομιμοποιεί και χορηγεί ιθαγένεια σε λαθρομετανάστες, τότε αυτό είναι απλώς θέμα μερικών ετών.
  Η κατάσταση αυτή ή θα οδηγήσει σε ισλαμόποιηση της Ελλάδας ή σε εθνοτικές συγκρούσεις μεταξύ της μειοψηφείας των γηγενών ελλήνων και της πλειοψηφείας των ελληνοποιημένων μουσουλμάνων.
  H διεθνής εμπειρία δείχνει οτι οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί δεν μπορούν να ενταχθούν στις δυτικές κοινωνίες, και προσπαθούν με πρόσχημα τα θρησκευτικά τους δικαιώματα να ισλαμοποιήσουν τα δυτικά κράτη. Έτσι, στη Βρετανια του 2010 επικρατει η Σαρία με νόμο του κράτους.
  Τα βίαια επεισόδια για τη δηθεν βεβηλωση του κορανιου είναι ενας προάγγελος του τι μπορει να συμβει στο μέλλον.
  Γιαυτο κανω εκκληση στη κυβερνηση να προβεί σε μαζικές απελάσεις όλων των λαθρομεταναστών.

 • 25 Νοεμβρίου 2010, 21:05 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ

  Εν όψει των πολλές φορές «ισοπεδωτικών» απόψεων που διατυπώθηκαν για όλους συλλήβδην τους παράνομους μετανάστες από ορισμένους συμμετέχοντες θα ήταν σκόπιμο νομίζω να υπάρξει και μία ενημερωτική εκστρατεία κρατική ώστε να διευκρινισθεί η διαφορά των όρων και οι προβλεπόμενη διαδικασία με την οποία αντιμετωπίζονται νομοθετικά οι διαφορετικές κατηγορίες  των προσφύγων και των  απλώς παρανόμων μεταναστών.

 • 25 Νοεμβρίου 2010, 21:51 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ

  Χωρίς τη μετανάστευση από τα χωριά προς τις πόλεις και από τις φτωχές χώρες στις χώρες που αναπτύσσεται ο καπιταλισμός, είναι φανερό ότι θα ζούσαμε ακόμα στην εποχή του φεουδαρχισμού, όπου το μεγαλύτερο ταξίδι που έκαναν οι περισσότεροι άνθρωποι σε όλη τους τη ζωή ήταν μερικά χιλιόμετρα γύρω από το χωριό τους. Το επιχείρημα «πόσους μετανάστες χωράει η Ελλάδα» είναι το ίδιο γελοίο με το να έθετε κανείς το ερώτημα το 1950 «πόσους επαρχιώτες χωράει η Αθήνα» ή το «πόσους μετανάστες χωράει η Αμερική». Αποδείχτηκε ότι η Αθήνα μπόρεσε να «απορροφήσει» μερικά εκατομμύρια και να δεκαπλασιάσει τον πληθυσμό της μέσα σε μερικές δεκαετίες. Και το ίδιο αποδείχτηκε ότι η Αμερική «χώρεσε» εκατοντάδες εκατομμύρια μετανάστες, για την ακρίβεια η Αμερική έγινε μεγάλη οικονομική δύναμη χάρη στους μετανάστες εργάτες. Πολύ απλά χωρίς μετανάστες «ημεδαπούς» (από τα χωριά στις πόλεις) και «αλλοδαπούς» (από χώρα σε χώρα) δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να υπάρξει καπιταλιστική οικονομική ανάπτυξη. Ο καπιταλισμός σαν άναρχο σύστημα δεν αναπτύσσεται ομοιόμορφα. Άλλοτε η συσσώρευση κεφαλαίου και η ζήτηση εργατικών χεριών αναπτύσσεται σε έναν τόπο και άλλοτε σε κάποιον άλλο τόπο. Πολύ απλά αν δεν υπήρχε μετανάστευση του εργατικού δυναμικού που να ακολουθεί την κυκλοφορία και την ανισομερή ανάπτυξη του κεφαλαίου, ο καπιταλισμός θα είχε περιπέσει στην οικονομική στασιμότητα από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του. Οι ίδιοι οι καπιταλιστές, όταν δεν έβρισκαν εθελοντική προσφορά εργατικών χεριών, υποχρέωναν αγροτικούς πληθυσμούς σε βίαιη μετανάστευση, χρησιμοποιώντας τους πιο βάρβαρους τρόπους. Με τον περιβόητο νόμο των «περιφράξεων», οι άγγλοι καπιταλιστές υποχρέωσαν εκατομμύρια αγρότες να εκδιωχτούν από την ύπαιθρο και να συγκεντρωθούν στις πόλεις για να δουλέψουν εργάτες στα κλωστοϋφαντουργεία και τα ορυχεία, στην αυγή του αγγλικού καπιταλισμού το 18ο αιώνα. Και πώς αλλιώς από μαζική υποχρεωτική μετανάστευση εργατικών χεριών μπορεί να χαρακτηριστεί η αρπαγή εκατομμυρίων μαύρων, που κλήθηκαν να δουλέψουν σαν δούλοι στις βαμβακοφυτίες της Αμερικής, επίσης το 18ο αιώνα.

  Η βασική αιτία της μετανάστευσης είναι η οικονομική ανάπτυξη και η ανισομέρεια που αυτή έχει μέσα στον καπιταλισμό. Κανένας δεν ξεκινάει από μια χώρα όπου ζει μια δυστυχισμένη ζωή να πάει κάπου αλλού να ζήσει ακόμα πιο δυστυχισμένος. Ξεκινάει γιατί ξέρει ότι, παρά τους ρατσιστικούς φραγμούς, θα βρει μια πολύ καλύτερα αμοιβόμενη εργασία σε μια άλλη χώρα. Ξεκινάει με θέληση και αποφασιστικότητα να δουλέψει σκληρά για να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Γι’ αυτό και είναι συνηθισμένο φαινόμενο οι μετανάστες να κατευθύνονται σε τομείς εργασίας που έχουν έλλειψη εργατικών χεριών ή δεν προτιμούν οι ντόπιοι. Όταν άρχισε το μεταναστευτικό κύμα το 1990 στην Ελλάδα, η ανεργία ήταν 8%. Αντί να ανέβει, αν ίσχυε το επιχείρημα ότι «οι ξένοι μας παίρνουν τις δουλειές», το ποσοστό της ανεργίας έμεινε περίπου σταθερό και σε μερικές εποχές έπεσε κιόλας.

  Οι έλληνες μετανάστες στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, ξεκίνησαν σαν οι πιο φτωχοί και οι πιο ρατσιστικά διωκόμενοι, αλλά στην πορεία κατάφεραν να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη και πολλοί από αυτούς να ανέβουν και κοινωνικά από την εργατική τάξη σε μεσαία και αστικά στρώματα. Το ίδιο είδαμε στην Ελλάδα να συμβαίνει με τους Αλβανούς μετανάστες. Κανένας πόλεμος και καμιά ανθρωπιστική καταστροφή δεν ώθησε το μισό σχεδόν πληθυσμό της Αλβανίας να μεταναστεύσει το 1990 (κυρίως προς Ελλάδα και Ιταλία), όταν κατέρρευσε το καθεστώς του Χότζα. Όταν ήρθαν εδώ, το ελληνικό κράτος τους υποδέχτηκε με τον πιο σκληρό τρόπο και οι περισσότεροι από αυτούς κοιμούνταν κυνηγημένοι στα χωράφια. Κι όμως, ακριβώς επειδή υπήρχε ζήτηση εργατικών χεριών, κατάφεραν να βρουν δουλειά, να διεκδικήσουν καλύτερα μεροκάματα, κάποιοι από αυτούς να αγοράσουν σπίτια και να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

  Καμιά χώρα ποτέ στην ιστορία δεν έχει «πλημμυρίσει» από μετανάστες. Ίσα ίσα που σε περιόδους κρίσης του συστήματος, όταν η ανεργία αυξάνεται, η μετανάστευση περιορίζεται. Η μετανάστευση επηρεάζεται σχεδόν ελάχιστα από το πόσο σκληρά είναι τα ρατσιστικά μέτρα και οι έλεγχοι των συνόρων και αντίθετα επηρεάζεται κυρίως από τη ζήτηση εργατικών χεριών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι γίνεται μια σχετική αυτορύθμιση ανάλογα με την ανάπτυξη του καπιταλισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μεγάλα κύματα της μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ τον 20ο αιώνα ήταν πριν τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο και μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, όταν η οικονομία είχε τρομερή ζήτηση εργατικών χεριών. Αντίθετα, στη δεκαετία της κρίσης του 1930 η μετανάστευση ήταν ελάχιστη. Αντίστοιχο είναι και ένα πρόσφατο παράδειγμα που αφορά την Ελλάδα. Η είσοδος της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ε.Ε., που κατήργησε τους συνοριακούς ελέγχους με αυτές τις χώρες, δεν επηρέασε σχεδόν στο παραμικρό το ποσοστό παρουσίας των μεταναστών εργατών αυτών των χωρών την Ελλάδα. Στην Ε.Ε. ανήκουν αυτή τη στιγμή 27 χώρες, όπου η διακίνηση ανθρώπων γίνεται ελεύθερα. Και όμως καμιά σημαντική διαφορά στις ροές μεταναστών δεν παρατηρήθηκε, ούτε καμιά χώρα «πλημμύρισε» από μετανάστες. Ο μύθος του «πολωνού υδραυλικού» που θα έπαιρνε δήθεν τη δουλειά των καλύτερα αμοιβόμενων δυτικοευρωπαίων εργαζομένων, αποδείχτηκε ένα ακόμα ρατσιστικό παραμύθι. Οι έλεγχοι στα σύνορα δεν γίνονται για «να ελεγχθούν τα κύματα των λαθρομεταναστών». Γίνονται αντίθετα για να «ελεγχθούν» οι μετανάστες εργάτες, να πάρουν τη στάμπα του «λαθραίου» και να δουλεύουν τρομοκρατημένοι, χωρίς κανένα πολιτικό, κοινωνικό και συνδικαλιστικό δικαίωμα.

 • 25 Νοεμβρίου 2010, 19:32 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΘ.

     Γνωρίζω από οικογένειες που απασχολούν μετανάστες  (κυρίως σε οικιακές εργασίες) και έχοντας αποκομίσει προσωπική εικόνα ότι τα επισημα σημεία εισόδου της χώρας και ειδικότερα από τον Έβρο είναι διάτρητα . Πούλμαν με στιβαγμένους ,φτωχούς, πεινασμένους μετανάστες στο χώρο των αποσκευών εισέρχονται χωρίς κανένα έλεγχο.Tυχαίο;;; Δεν νομίζω!!!! Το πακέτο για κάθε κεφάλι κυμαίνεται μεταξύ 3000 και 4000 χιλ. ευρώ.
     Είναι ανίκανοι οι συνοριοφύλακες μας να τους εντοπίσουν;;;; ή μήπως λέω πρέπει να ανοίξουν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί όσων επί χρόνια τώρα ευρίσκονται στις συγκεκριμένες θέσεις;;;;;;
     Πιστεύω ότι είναι διαφορετικό να εντοπίζονται στα σύνορα τη στιγμή της εισόδου από του να τους βρίσκεις στην Ομόνοια.
      Εν πάσει περιπτώσει εκτιμώ ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να καταγραφούν όλοι οι παράνομοι μετανάστες προκειμένου να γνωρίζει το κράτος τον αριθμό που βρίσκονται στη χώρα με καταγραφή των στοιχείων τους και το τόπο διαμονής και στη συνέχεια  να προσκομίσουν όσοι από αυτους εργάζονταί  βεβαιώσεις από τις οικογένειες που τους απασχολούν.Για τους απασχολούμενους να υποχρεωθούν να ενταχθούν σε ασφαλιστικό φορέα . Για τους υπόλοιπους το λόγω έχει η Πολιτεία. Προσωπικά τους συμπονώ. Ευχαριστώ που μου δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσω τις απόψεις μου για το καυτό  αυτό θέμα .

 • 25 Νοεμβρίου 2010, 18:59 | Πετρος Κυρανας

  Δημοψηφισμα ΤΩΡΑ!

  Εξω ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!

 • 25 Νοεμβρίου 2010, 15:57 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  ΝΑ   ΑΠΕΛΑΘΟΥΝ  ΟΛΟΙ.    Η  ΕΚΑΣΤΟΤΕ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΜΑΣ  ΕΒΑΛΕ  ΤΟ  ΜΠΑΡΟΥΤΙ  ΜΕΣΑ ΣΤΑ  ΣΠΙΤΙΑ  ΜΑΣ,      ΤΟ  ΜΠΑΡΟΥΤΙ  ΑΥΤΟ  ΕΙΝΑΙ  ΟΙ   ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΦΥΛΕΣ, ΟΠΟΥ  ΑΥΤΟΙ  ΑΦΗΣΑΝ  ΝΑ  ΕΙΣΒΑΛΟΥΝ  ΣΤΗ  ΧΩΡΑ  ΜΑΣ.
  ΝΑ ΜΗΝ  ΠΟΥΝ  ΚΑΠΟΙΟΙ  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  ΟΤΙ  ΚΑΠΟΙΟΙ  ΑΠΟ  ΑΥΤΟΥΣ  ΔΕΝ  ΗΤΑΝ
  ΣΤΗΝ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΤΕ.    ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΜΕ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΕΧΟΥΜΕ  ΛΟΓΟ  ΣΤΗΝ  ΒΟΥΛΗ
  ΚΑΙ  ΑΥΤΟΙ  ΤΙ  ΕΚΑΝΑΝ? ΜΑΣ  ΠΟΥΛΗΣΑΝ!    ΜΟΝΟ  ΓΙΑ  ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ  ΤΟΥΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ    ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΑΝ!

 • 25 Νοεμβρίου 2010, 12:35 | Μπακάρας Μάκης

  Κατά την πολιτική μου άποψή:
  –  Η μετανάστευση υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχουν πόλεμοι, φυσικές καταστροφές, πείνα, δυστυχία, κλπ. Η ρίζα βρίσκεται στις πολιτικές που ακολουθούν οι δυνάμεις της παγκόσμιας εξουσίας που ενδιαφέρονται μόνο και μόνο για τα συμφέροντά τους εκμεταλευόμενες ή αδιαφορόντας για τον άνθρωπο.  Με απλά λόγια κάθε μετανάστης προσπαθεί κάνει αυτό που θα έκανε ο κάθε ένας μας.
  Οι δυνάμεις της παγκόσμιας εξουσίας:
  –  Φροντίζουν να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα με διάφορους τρόπους και για όσο το επιτυγχάνουν δεν ασχολούνται.
  – Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρόβλημα που αφορά στη διαχείριση των μετανασταυτικών ροών, κατάφεραν να το κράτησουν μακρυά τους  και να υποχρεώσουν τις χώρες που πρωτοϋποδέχονται τους μετανάστες να διαχειριστούν μόνες το πρόβλημα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η χώρα μας είναι η κύρια πύλη εισόδου των μετανατών προς της Ευρώπη και ότι οι περισότεροι εισέρχονται μέσω Τουρκίας.
  – Η Ελλάδα προσπαθεί ανεπιτυχώς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, που οξύνεται με γεωμετρική πρόοδο και το μόνο που κατάφερε μέχρι σήμερα είναι να το αναδείξει  και να αναγνωρισθεί αυτό  ως Ευρωπαϊκό θέμα και όχι ως Ευρωπαϊκό  πρόβλημα, παρέχοντάς μας υλικοτεχνική βοήθεια. Αυτό ‘ομως δέν αρκεί. Όσα ΚΕΠΥ, κέντρα απέλλασης, φιλοξενίας, κλπ  και άν κατασκευάσουμε, δεν θα λύσουν το πρόβλημα
  Πρέπει το Ελληνικό  πρόβλημα – Ευρωπαϊκό θέμα να γίνει και Ερωπαϊκό πρόβλημα. Άν αυτό το καταφέρουμε σαν χώρα, τότε πιστεύω πως απο πρόβλημα Ελληνικό  – Ερωπαϊκό θα γίνει πρόβλημα παγκόσμιο και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπισθεί.

  – Πέραν των παραπάνω και μέχρι τότε, πρέπει να κάνουμε σαν χώρα και ότι πρακτικά καλύτερο μπορούμε.
  Σε αυτή τη βάση πιστεύω ότι με τα προβλεπόμενα στο παρόν σχέδιο νόμου, βελτιώνεται η σημερινή κατάσταση,  στο μέτρο του εφικτού.

 • 25 Νοεμβρίου 2010, 02:57 | ΣταύροςΓεωργιάδης

  Αμεσα να απελαθούν με πλοία και αεροπλάνα όλοι οι μετανάστες.
  Αυτοί έρχονται με το όνειρο να κάνουν buisiness στις λαϊκές αγορές.
  Και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι πολιτικοί που διετέλεσαν υπουργοί εσωτερικών και επέτρεψαν την είσοδό τους στην ελλάδα η οποία κατάντησε ένα απέραντο πορνείο.
  Οπως είπε και η Merckel πρόσφατα, το πολυπολιτισμικό μοντέλο απέτυχε παταγωδώς.
  Επιχειρήσεις σκούπα και απέλαση τώρα όλοι οι ξένοι.
  Η ελλάδα είναι μία μικρή χώρα και δέν αντέχει μετανάστες πόσο μάλλον την σάρα και την μάρα που έχει μαζευτεί εδώ.

 • 24 Νοεμβρίου 2010, 23:21 | Αntonis

  Το πρόβλημα ξεκινάει απο τα σύνορα όπου αφήνονται ελεύθεροι οι λαθρομετανάστες να περνούν και τους δίδεται έγγραφο να αποχωρήσουν οικειοθελώς εντός 30 ημερών. Κανείς δεν αποχωρεί όμως και όλοι κατευθύνονται στο κέντρο της Αθήνας.
  Πρέπει, η αστυνομία να συλλαμβάνει όσους διέρχονται παράνομα από τα σύνορα, να οδηγούνται σε κέντρα υποδοχής και μετά να απελαύνονται.
  Η πολιτική της Ελλάδος στο θέμα της λαθρομετανάστευσης είναι πολύ ανεκτική και το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αφήνει πολλά παράθυρα. Δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα και οι ροές λαθρομεταναστών αναμένεται να πολλαπλασιαστούν.
   

 • 24 Νοεμβρίου 2010, 20:48 | katerina

  Μήπως θα έπρεπε να σκεφτείτε και την ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου και Κέντρου Φύλαξης στον Προμαχώνα Σερρών?

 • 24 Νοεμβρίου 2010, 20:10 | g.

  H Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης απο τη λαθρομετανάστευση. Οι έλληνες πολίτες υποφέρουν απο την εγκληματικότητα που προκαλούν οι εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες. Οι ελληνικές πόλεις, άλλοτε απο τις ασφαλότερες στην Ευρώπη, ειναι πλέον απο τις πιο επικίνδυνες με τις κλοπές και τις διαρρήξεις να έχουν εκτιναχθεί.
  Γιαυτό προτείνω στο υπουργείο να λάβει πολύ αυστηρά μέτρα. Η χώρα δεν χωράει άλλους εξαθλιωμένους λαθρομετανάστες. Όσο το ελληνικό κράτος δεν αντιδρά, τόσο θα συνεχίσουν να έρχονται όλο και περισσότεροι λαθρομετανάστες απο χώρες της Ασιας και Αφρικής.
  Θα πρότεινα στη κυβέρνηση να μελετήσει και να ακολουθήσει το σύστημα της Αυστραλιανής κυβέρνησης. Η Αυστραλία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα απο την είσοδο παράνομων μεταναστών που προσπαθούν να εισέλθουν στη χώρα με πλοιάρια. Στην Αυστραλία, όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα (δηλαδή χωρίς βίζα), κρατείται σε κέντρα υποδοχής και στη συνέχεια απελαύνεται.
  Επίσης, να μελετηθεί η πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση Μπερλουσκόνι στην Ιταλία, οπού επιβάλλει χρηματικά πρόστιμα 5.000 εως 10.000 ευρω σε όσους εισέρχονται παράνομα, κράτηση εώς 6 μήνες σε κέντρα υποδοχής και μετά απέλαση.

 • 24 Νοεμβρίου 2010, 19:27 | Φιλιππος

  Νομιζω οτι η ο αριθμος των οικονομικων μεταναστων στην Ελλαδα ειναι υπερβολικος,πρεπει η πολιτεια να βαλη οριο.Αν ειχαν βαλη απο την αρχη οριο οπως εβαλαν αλλες Ευρωπαικες χωρες δεν θα συζητουσαμε σημερα.Δεν ειναι δυνατον σε μια μικρη χωρα ο αριθμος νομιμων και λαθραιων να ειναι το 50% του πληθυσμου.Γνωριζω οτι το ασφαλιστικο βασιζεται σε αυτους σημερα αλλα πρεπει να μαθεται οτι οι περισσοτεροι δουλευουν το πρωι σε μια νομιμη 3 ωρη απασχοληση δουλεια και το βραδι ΜΑΥΡΑ.Αυτα δεν προκειται να τα πιασουν ποτε.Για αυτους τους λογους οσα χρηματα στερειται απο τους συνταξιουχους και τα κατευθυνεται σε προγραματα και δρασεις υπερ αυτων τα στερειται απο τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ που τα πληρωνη.

 • 24 Νοεμβρίου 2010, 18:09 | Μαρία Σ.

  Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα άμεσα, για να παταχθεί το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης, που είναι αυτή την εποχή σε μεγάλη έξαρση. Ολοι ξέρουμε ότι οι μουσουλμάνοι δεν εξευρωπαΐζονται. (Στη συνοικία που ζω υπάρχουν μουσουλμάνοι 3ης γενιάς, ζουν εδώ πάνω από 40 χρόνια και ακόμη ντύνονται με «βράκες» και μιλούν τη δική τους γλώσσα.) Δεν βλέπω για ποιό λόγο θα πρέπει η χώρα μας να δεχτεί όλους αυτούς τη στιγμή που έχουμε τα δικά μας εσωτερικά προβλήματα. Θεωρώ ότι δεν προσφέρουν κάτι θετικό, ούτε καν σεβασμό στη χώρα που τους φιλοξενεί, αλλά αύξηση της εγκληματικότητας, διεκδικήσεις και απαιτήσεις και όλα αυτά που αναφέρονται από τα παραπάνω άτομα. Οι μετανάστες οφείλουν να προσαρμόζονται στην κουλτούρα και τις συνήθειες της χώρας που διάλεξαν να ζήσουν και με αυτούς δε συμβαίνει αυτό. Δεν βλέπω για ποιο λόγο πρέπει να πειραματιστούμε, αφού άλλες χώρες που τους δέχτηκαν είχαν προβλήματα (Γερμανία, Γαλλία κ.α). Είμαι της άποψης να μη νομιμοποιούνται με ευκολία, όταν δημιουργούν προβλήματα να απελαύνονται και εν τέλει να σταματήσει αυτό που συμβαίνει αυτή την εποχή στον Εβρο. Οσο πιό πολλοί γίνονται, τόσο πιο δύσκολα θα είναι τα πραγματα για εμάς.
  Πάνω απ΄όλα είμαστε εμείς που ζούμε σ΄αυτή τη χώρα και συντηρούμε το κράτος.

 • 24 Νοεμβρίου 2010, 17:52 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

  επειγοντως.
  πρεπει να προωθηθουνε στις χωρες προελευσης τους.
  το κοστος ειναι πολυ μεγαλο.
  υλικο-ιθικο-πολυπολιτισμικο.
  ευχαριστω.

 • 24 Νοεμβρίου 2010, 15:23 | Nikolaos

  Η κατάσταση σε αρκετές περιοχές της Αθήνας είναι εφιαλτική καθώς έχουμε γκετοποίηση και ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας απο τους εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες. Επίσης, λόγω του γεγονότος οτι μεγάλο μέρος των λαθρομεταναστών προέρχεται απο μουσουλμανικές χώρες, η ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα και ταραχές που έχουν σχέση με ακραία ισλαμικά στοιχεία που πιθανώς έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα.
  Η κυβέρνηση πρέπει να υιοθετήσει σκληρή αντιλαθρομεταναστευτική πολιτική για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η φήμη της ελλάδας ως εύκολου προορισμού την έχει μετατρέψει σε δημοφιλή λαθρομεταναστευτικό προορισμό.
  Προτείνω λοιπόν να γίνονται:
  (1) Aμεσες απελάσεις των παράνομα διαμενόντων αλλοδαπών στη χώρα και θέσπιση νόμου που να απαγορεύει τη νομιμοποίηση και χορήγηση υπηκόοτητας σε αλλοδαπούς που έχουν εισέλθει παράνομα. Με λιγα λόγια, όποιος εισέρχεται και διαμένει παράνομα, να μην έχει καμία ελπίδα να νομιμοποιηθεί στο μέλλον.
  (2) Η παράνομη είσοδος στη χώρα να θεωρείται κακούργημα και να τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, υψηλό χρηματικό πρόστιμο και απέλαση. Επίσης, οι διακινητές ανθρώπων να τιμωρούνται με ισόβια καθειρξη.
  (3) Οι διαδικασίες απέλασεις να γίνονται με γρήγορες διαδικασίες απο τις αρχές.
  (4) Να μην υιοθετηθεί η οικειοθελής αναχώρηση, οπού δίνεται περιθώριο στους λαθρομετανάστες να αποχωρησουν απο τη χώρα με δική τους πρωτοβουλία εντός 30 ημερών. Αυτό στη πράξη δεν τηρείται απο τους λαθρομετανάστες αφου δεν έχουν πρόθεση να γυρίσουν πίσω στις χώρες τους. Ετσι, παραμένουν στην Ελλάδα και η αστυνομία χάνει τα ίχνη τους. Γιαυτο το λόγο πρέπει να απελαύνονται άμεσα.
  (5) Υψηλά χρηματικά πρόστιμα και ποινική δίωξη σε όσους ενοικιάζουν διαμερίσματα σε λαθρομετανάστες και σε όσους απασχολούν λαθρομετανάστες.

 • 24 Νοεμβρίου 2010, 12:25 | Βαγγέλης

  Προχωρήστε στην αναγκαία αυτη μεταρρύθμιση! Είναι πολύ σημαντικό και για τους ανθρώπους που δικαιούνται διεθνή προστασία και για τη χώρα να ρυθμιστούν επιτέλους αυτές οι υποθέσεις! Πρέπει να αφήσουμε πολύ πίσω μας τις Πέτρου Ραλλη και τα ραμμένα στόματα..!

 • 23 Νοεμβρίου 2010, 21:00 | christoforos panagidis

  Η χορήγηση ασύλου δεν είναι εύκολη υπόθεση.  Και το θέμα ειναι οτι δεν πρεπει να νομιμοποιηθούν χιλιάδες λαθρομετανάστες μέσω χορηγησης ασύλου. Πρέπει να υπάρχει ενα σημαντικό κριτήριο όσο αφορά τη χορήγηση ασύλου πέρα απο την εγκυρότητα των στοιχείων των ενδιαφερομένων και το καθαρό ποινικό τους μητρώο.
  Το κριτήριο είναι:
  Πόσες γειτονικές ασφαλείς χώρες έχουν μεταβεί οι αιτούντες άσυλο για να εισέλθουν στην ελλάδα και να καταθέσουν αίτηση.

  Γιατί εάν αποδεδειγμένα έχουν μεταβεί αρκετές ασφαλείς χώρες εώς ότου φτάσουν στην Ελλάδα, τότε δεν θα πρέπει να τους δωθεί άσυλο. Διότι, το μονο κίνητρο τους είναι να εισέλθουν στην Ευρώπη, και όχι να σωθούν απο την όποια κατάσταση πίσω στην  χώρα τους.
  Διότι εάν ήθελαν να σωθούν απο την κατάσταση πίσω στη χώρα τους, θα κατέθεταν άσυλο στα γειτονικά κράτη απο τη χώρα προέλευσης τους .
  Δεν μπορεί κάποιος να περνάει από 10 ασφαλείς χώρες στη Μέση Ανατολή για να φτάσει στη πρώτη ευρωπαική χώρα και να καταθέσει εκεί άσυλο.

 • 23 Νοεμβρίου 2010, 20:40 | kostas

  Πρέπει να γίνουν άμεσα μαζικές απελάσεις.
  Όσο για το άσυλο, δεν θα πρέπει να δίνεται στις πιο πολλές περιπτώσεις. Είναι πολύ δύσκολο να ταυτοποιηθεί η ειλικρίνεια και τα πραγματικά στοιχεία όσων κανουν αίτηση. Χώρες όπως η Νορβηγία και η Σουηδία που δέχθηκαν χιλιάδες μετανάστες μέσω της παροχής ασύλου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Επίσης, η
  Επίσης, πολλοί ιρακινοί και αφγανοί δεν έρχονται επειδή ειναι εκτοπισμένοι λόγω πολέμων αλλά έρχονται για να ζήσουν ως οικονομικοί (λαθρο)μετανάστες.
   

 • 23 Νοεμβρίου 2010, 16:55 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ

  Αγνοείται ίσως από τους περισσότερους προηγηθέντες σχολιαστές ότι σε αριθμό παροχής ασύλου είμαστε από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη. Το πρόβλημα της λαθρομετα;νάστευσης είναι δεδομένο λόγω των συνόρων μας και το επιτείνουν οι αργές διαδικασίες εξέτασης των αιτημάτων και η έλλειψη επαρκών από κάθε άποψη υπηρεσιών. Φταίμε και εμείς και οι Ευρωπαίοι εταίροι για τις δυσλειτουργίες του συστήματος παροχής ασύλου.  Νόμοι ελληνικοί και διεθνείς υπάρχουν αλλά πρέπει να εφαρμόζονται ορθά και εκεί χωλαίνουμε.

 • 23 Νοεμβρίου 2010, 01:41 | παναγιωτης Μ.

  Πρέπει η κυβέρνηση να λάβει δρακόντεια μέτρα κατα της λαθρομετανάστευσης και να μην δείξει καμία ανοχή στη παράνομη μετανάστευση που εχει οδηγήσει σε ραγδαία άνοδο της εγκληματικότητας και σε γκετοποίηση τεράστιων αστικών περιοχών.
  Εαν συνεχιστεί η είσοδος/εισβολή λαθρομεταναστών απο μουσουλμανικές χώρες θα έχουμε στην Ελλάδα μια δημογραφική βόμβα ετοιμη να εκραγεί και να καταστρέψει το ελληνικό κράτος, μετατρέποντας την «Ελληνικη Δημοκρατία» σε «Ισλαμική Δημοκρατία» .
  Ηδη το ποσοστό γεννήσεων των ελληνων ειναι απο τα χαμηλότερα στην Ευρώπη και σε συνδυασμό με την μαζική μετανάστευση στο ςξωτερικό εξειδικευμένων ελλήνων επιστημόνων και τη μακροχρόνια και βαθιά οικονομική κρίση, ο γηγενής ελληνικός πληθυσμός θα μειωθεί ακόμα πιο χαμηλά.
  Αντίθετα, οι μεταναστες (νομιμοι και παρανομοι) εχουν υψηλοτερα ποσοστά γεννήσεων και κάθε μήνα αυξάνουν κατα αρκετές χιλιάδες.
  Πρέπει επίσης να σταματήσουν οι πρακτικές του παρελθόντος με τις μαζικές νομιμοποιήσεις παράνομων αλλοδαπών και να επανεξεταστούν παλαιότερες χορηγήσεις αδειών παραμονής και ασύλου, ώστε σε περίπτωση ποινικών αδικημάτων απο τη πλευρά των κατόχων αδειών παραμονής/ασύλου, να τους αφαιρούνται οι άδειες και να απελαύνονται. Επίσης, να θεσπιστεί αφαίρεση υπηκόοτητας απο αλλοδαπούς που διαπράττουν σοβαρά αδικήματα.
  Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα και δυνατότητα αφομοίωσης και ένταξης των πολυπληθών ομάδων μουσουλμάνων λαθρομεταναστών. Αν συνεχιστεί η παρουσία τους επι ελληνικού εδάφους θα έχουμε μια μόνιμη αλλοίωση των δημογραφικών στοιχείων και αλλοίωση/εξαφάνιση της τοπικής ελληνικής κουλτούρας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
  Ας μελετήσουν οι υπεύθυνοι που χαράζουν τη κρατική πολιτική τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα υπόλοιπα ευρωπαικά κράτη απο τη παράνομη και νόμιμη μετανάστευση κυρίως μουσουλμάνικών πληθυσμών αλλά και απο την αδυναμία ένταξης μεταναστών 2ης και 3ης γενιάς.  Το πολυπολιτισμικό μοντέλο έχει αποτύχει παντού. Γιατι να πειραματίστουμε στην Ελλάδα?
   
   
   
   
   

 • 23 Νοεμβρίου 2010, 00:08 | παναγιωτης Μ.

  H συντριπτική πλειοψηφεία όσων αλλοδαπών εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια είναι παράνομοι μετανάστες απο χώρες της Ασίας, Αφρικής και Μέσης Ανατολής.
  Όποιος εισέρχεται και διαμένει παράνομα θα πρέπει να συλλαμβάνεται, να κρατείται σε κέντρα υποδοχής και να απελαύνεται με συνοπτικές διαδικασίες. Αξίζει να μελετηθεί προς αυτή τη περίπτωσητο σύστημα που εφαρμόζεται με επιτυχία κατα των παρανομων μεταναστων στην Αυστραλία και στο Ισραήλ (administrative detention).
  Αντί να ισχύει όμως αυτό, στους λαθρομετανάστες δίδεται ένα εγγραφο που αναφέρει οτι πρέπει να αποχωρήσουν εντός 30 ημερών απο την ελληνική επικράτεια. Ενδεικτικό είναι οτι κανένας δεν αποχωρεί και μετά τη διελευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και οι περισσότερο κατευθύνονται στο κέντρο της Αθήνας και στη Πάτρα (με σκοπό να διαφύγουν με πλοίο προς Ιταλία). Έτσι, έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχει τεράστιος αριθμός λαθρομεταναστών στην Ελληνική επικράτεια.
  Όσο αφορά το άσυλο, δεν θα πρέπει να χορηγείται καθώς δεν υπαρχουν εχέγγυα για την ειλικρίνεια των αιτούντων άσυλο. Δηλαδή, μπορεί να δηλώνουν ψευδή στοιχεία όσο αφορά τη χώρα προέλευσης τους και τα προσωπικά τους στοιχεία.
  Και πέρα από αυτό, γιατι να δίνεται άσυλο σε ανθρώπους που έχουν περάσει απο πολλές γειτονικές ασφαλείς χώρες για να φτάσουν σε μια ασφαλή ευρωπαική χώρα?
  Δηλαδή, κάποιος παλαιστίνιος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει άσυλο απο την Ιορδανία, την Αίγυπτο, το Λίβανο, τη Συρία, τη Τουρκία κλπ. Χωρες γειτονικές του ΙΣΡΑΗΛ και των παλαιστινιακών εδαφών. Αλλά όλως τυχαίως φτάνει σε ευρωπαική χώρα για να ζητήσει άσυλο. Ο λόγος συνήθως είναι οτι κάνουν αιτήσεις ασύλου μονο και μονο γιατι θέλουν να μείνουν στην Ευρώπη και όχι γιατι κινδυνεύουν πίσω στη χώρα τους. Γιατι αν κινδύνευαν πραγματικά θα ζήταγαν άσυλο απο γειτονικές αραβικές χώρες που είναι και φιλικά προσκείμενες στους παλαιστίνιους.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 18:08 | ΚΩΣΤΑΣ

  1. Πρίν τη δημιουργία οποιασδήποτε υπηρεσίας ασύλου πρέπει να ξεκαθαριστεί με νόμο ποιός δικαιούται ασύλου και κάτω από ποιές συγκεκριμένες προυποθέσεις. Εξέταση εντός 24ωρου απο συλήψεως αν πληρεί τα κριτηρια ασύλου.
  2. Ανεξάρτητα με το χρόνο εξέτασης του αιτήματος πρέπει οι παράνομα εισελθόντες στη χώρα να παραμένουν σε φυλασσόμενους χώρους και να μην αφήνονται να περιέρχονται τη χώρα απο άκρη σε άκρη.
  3. Όποιος δεν πληρεί τα συγκεκριμένα κριτήρια πρέπει εντός 24ωρών να απελαύνεται στη χώρα του η στη γείτονα χώρα από όπου ήρθε.
  4.  Να ενημερώνεται η ΕΕ για κάθε έγκριση ασύλου η οποία αυτομάτως θα σημαίνει και απόκτηση όλων των δικαιωμάτων του πολίτης της Ευρωπαικής Ένωσης.
  5. Τελικά θα πρέπει οι συντάκτες του νόμου να καταλάβουν ότι δικαιώματα δεν έχει μόνο ο λαθρομετανάστης ως άνθρωπος αλλά πρώτα και πάνω από όλα εγώ ο πολίτης ο οποίος συντηρεί αυτό το κράτος. Οταν λοιπόν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλειά μου, η υγεία μου κλπ αγαθά το Κράτος μου πρέπι να μεριμνήσει πρώτα για αυτά και εφόσον υπάρχει χώρος να κάνει και ανθρωπιθστική πολιτική. Και για να μην παρεξηγηθώ εννοώ ότι πρώτα θα σφραγίσει τα σύνορα και μετά επί των συνόρων θα εξετάζει τα αιτήματα ένα ένα και όχι αυτό που επικρατεί σήμερα.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 14:40 | Γιάννης Β.

  Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά πάρθηκαν πολύ καθυστερημένα, δυσκολεύει τη διαχείριση του τεράστιου αυτού προβλήματος . Εκτός από την άμεση επαναπροώθηση των νέων λαθρομεταναστών που θα εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια, το πιο δύσκολο θα είναι η απέλαση των ήδη υπαρχόντων λαθρομεταναστών που έχουν κατακλείσει την πατρίδα μας. Η Ελλάδα θα πρέπει να πιέσει τις πρεσβείες συγκεκριμένων χωρών (κατα προτεραιότητα Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Αλγερία, Μαρόκο) για την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας με στόχο την άμεσηεπαναπροώθηση αυτών των ανθρώπων στις χώρες καταγωγής τους, μέσω της χρήσης ευρωπαϊκών κονδυλίων . Για τους μετανάστες από συγκεκριμένες χώρες όπως Αφγανιστάν, Παλαιστίνη  και Ιράκ, που δε μπορούν να επιστέψουν στις χώρες τους λόγω ειδικών συνθηκών πρέπει να υπάρξει επιμερισμός του βάρους με χώρες τις Ε.Ε. 
   Η παροχή ασύλου πρέπει να είναι ιδιαιτέρως αυστηρή, ώστε να καταστεί σαφές ότι η Ελλάδα δεν είναι κέντρο διερχομένων και να σταλθεί μήνυμα ότι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων οι αλλοδαποί θα απελαύνονται άμεσα.  Δε θα πρέπει να υπάρξει καμία υπαναχώρηση, άλλωστε η συντριπτική πλειοψήφια των Ελλήνων πολιτών απαιτεί άμεση λύση του θεμελιώδους αυτού ζητήματος.

 • 21 Νοεμβρίου 2010, 16:33 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Ο  ΥΠΟΨΗ  ΝΟΜΟΣ  ΜΗΠΩΣ  ΕΡΧΕΤΕ  ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ  ΜΕ  ΤΟΝ  2910/2001;
  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ  ΟΙ  ΟΡΟΙ  ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ  ΠΡΟΣ  ΑΠΟΦΥΓΗ   ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ.
  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ   ΤΟ  ΚΡΑΤΟΣ  ΝΑ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ  ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ  ΤΟ  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΑΡΙΘΜΟ  ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ    ΠΟΥ  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΔΕΧΤΕΙ  ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΑΦΟΥ  ΛΗΦΘΟΥΝ  ΥΠΟΨΗ  ΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ,  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,  Κ.ΛΠ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΟΥ  ΥΠΕΙΣΈΡΧΟΝΤΑΙ).
  ΑΥΤΟΙ  ΠΟΥ  ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ  ΠΑΡΑΝΟΜΑ  ΣΤΗ  ΧΩΡΑ  ΕΙΝΑΙ  ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  ΣΧΕΔΟΝ  ΣΤΟ  ΣΥΝΟΛΟ (ΟΧΙ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) ΚΑΙ  ΔΕ  ΖΗΤΟΥΝ  ΑΣΥΛΟ  ΑΛΛΑ  ΑΔΕΙΑ  ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  ΣΤΗ  ΧΩΡΑ…
  ΕΚΤΙΜΩ  ΟΤΙ  ΔΕ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΣΕ ΕΝΑ  ΤΟΣΟ  ΣΟΒΑΡΟ  ΖΗΤΗΜΑ  ΝΑ  ΥΠΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ  ΜΚΟ  ΚΑΙ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ  ΑΡΧΕΣ  ΔΙΟΤΙ  ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ   ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ  ΤΗΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ  ΣΕ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣ  ΟΦΕΛΟΣ  ΤΡΙΤΩΝ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΚΤΙΜΩ  ΟΤΙ  ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  ΤΙ  ΕΝΝΟΩ.
  ΕΚΤΙΜΩ  ΣΤΟ  ΕΓΓΥΣ  ΜΕΛΟΝ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΤΑ  ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ  ΝΑ  ΛΑΒΟΥΝ  ΣΟΒΑΡΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΦΥΛΑΞΗ  ΤΩΝ  ΣΥΝΟΡΩΝ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΑΠΟΤΡΟΠΗ  ΤΗΣ  ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ…ΤΟ  ΘΕΜΑ  ΠΑΙΡΝΕΙ  ΣΟΒΑΡΕΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΜΕ  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΣΤΟ  ΜΈΛΛΟΝ. ΔΕ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΥΠΟΘΥΚΕΥΣΟΥΜΕ  ΚΑΙ  ΑΛΛΟ  ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ  ΤΩΝ  ΠΑΙΔΙΩΝ  ΜΑΣ.
  ΟΙ  ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΜΑΤΑΒΟΥΝ  ΣΤΙΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΠΟΥ  ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ  ΕΝΤΟΣ  ΑΥΤΟΥ   ΓΙΑ  ΝΑ  ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ  ΤΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ  ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ  ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ  ΜΑΣ  ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΚΑΘ  ΥΛΗΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ  ΤΟΠΙΚΟΥΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΟΧΙ  ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΑΛΛΑ  ΣΟΒΑΡΗ  ΣΥΝΑΡΓΑΣΙΑ).
   
   
   
   

 • 21 Νοεμβρίου 2010, 11:27 | angelo saracini

  http://letteradaatene.blogspot.com/2010/11/fallimento-frontex-in-grecia-dal-fiume.html

  ΣΣύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΕΘΑ εδώ και τρεις ημέρες καταγράφεται η μεγαλύτερη παράνομη είσοδος αλλοδαπών στην Ελλάδα στην τελευταία 20ετία. Μόνο το Σάββατο και την Κυριακή εισήλθαν από το ποτάμι του Έβρου, 643 άνθρωποι. Τη Δευτέρα λόγω της γιορτής του Μπαϊραμιού μπήκαν 270. Ο ημερήσιος μέσος όρος παράνομων εισερχόμενων….
  ανθρώπων στην Ελλάδα από τον Έβρο ανέρχεται σε 400 την ημέρα.Τελικά καταγράφεται πλήρης αποτυχία για το ειδικό τμήμα της FRONTEX στο νομό Έβρου, που εννοείται ότι είχε σταλεί εκεί για να μειώσει την είσοδο των μεταναστών. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα προστίθεται μια ολόκληρη πόλη 150.000 ανθρώπων, σ’ ένα ποσοστό 95% μουσουλμάνοι από χώρες της Ασίας, οι οποίοι διαχέονται σε όλη την Ελλάδα αναζητώντας εργασία και κατάλυμα.ύμφωνα με στοιχε

 • 21 Νοεμβρίου 2010, 11:21 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ

  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΧΡΕΙΖΕΙ  ΜΕΓΑΛΗΣ   ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ  ΤΟ  ΕΑΝ  Ο  ΥΠΟΨΗ  ΝΟΜΟΣ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ  ΜΕ  ΤΟ  ΜΕΓΑΛΟ  ΑΡΙΘΜΟ  ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  ΠΟΥ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ  ΣΤΗ  ΧΩΡΑ (150 ΆΤΟΜΑ  ΑΠΟ  ΜΙΑ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ).ΟΙ  ΑΠΟΨΕΙΣ  ΤΩΝ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΔΝΤΩΝ  ΘΑ  ΕΛΕΓΑ  ΠΩΣ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΛΗΦΘΟΥΝ  ΣΟΒΑΡΑ  ΥΠΟΨΗ.

 • 21 Νοεμβρίου 2010, 10:40 | XΡΗΣΤΟΣ ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ

  KAT  ΑΡΧΑΣ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ  ΩΣ  ΧΩΡΑ  ΤΟΝ  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΑΡΙΘΜΟ  ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  ΠΟΥ  ΜΠΟΡΟΥΜΕ  ΝΑ  ΔΕΧΤΟΥΜΕ.
  ΠΡΟΚΕΙΤΕ  ΓΙΑ  ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  ΣΤΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΤΟΥΣ.   ΤΟ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΓΝΩΡΙΖΕΙ  ΠΟΛΥ  ΚΑΛΑ  ΟΤΙ ΟΙ  ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ  ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΕΣ  ΣΤΗΝ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΤΟΥΣ  ΔΕ  ΖΗΤΟΥΝ  ΑΣΥΛΟ  ΑΛΛΑ  ΑΔΕΙΑ  ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ.
  ΝΑ  ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ  ΟΙ  ΟΡΟΙ  ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ -ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΝΑ  ΛΕΜΕ  ΤΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΟΝΟΜΑ  ΤΟΥΣ.
  ΜΗΠΩΣ  Ο  ΥΠΟΨΗ  ΝΟΜΟΣ  ΕΡΕΧΕΤΕ  ΣΕ  ΑΝΤΙΘΕΣΗ  ΜΕ  ΤΟ  ΝΟΜΟ  2910/2001   ΚΑΙ  ΣΕ  ΠΟΙΑ  ΣΗΜΕΙΑ;  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΨΑΧΘΕΙ  ΤΟ ΘΕΜΑ.
   

 • 20 Νοεμβρίου 2010, 13:08 | Lako Nikos

  Poli kalo olo to skeptiko,ala einai poli diskolo to ergo kai megalo to kostos gia ta ellinika dedomena.ola ayta eprepe na ta eixame skeyti 20 xronia prin.To grafeio asilou tha prepei na einai se steni synergasia me tis xores kai tis presbies proeleysis prosfigon.Oi apofasis gia tin xorigisi asiloy prepei na einai poli grigores gia na meiothei to kostos gia tin oikonomia kai oi taleporia gia toys prosfiges.Dhen prepei na valoyme oloys toys prosfiges sto idio kalathi,dhiladhi aytoys poy eidhei exoyn entakthei stin elliniki koinonia kai atous poy erxoyntai tora.

 • 20 Νοεμβρίου 2010, 00:44 | Δουλγεράκης Ιωάννης

  Ο σκοπός και το όλο σκεπτικό είναι σε σωστή κατεύθυνση αν και τωρα οι στοχοι του θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν αν σκεφτεί καποιος τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό λαθρομεταναστών, την διασπορά τους στο σύνολο της επικράτειας, τον χρόνο που θα χρειαστεί για να αρχίσουν να λειτουργούν όλα τα γραφεία και υπηρεσίες. Με αλλα λόγια πιστεύω ότι αν τελικά λειτουργήσουν ολα όσα αναφέρονται θα δημιουργηθεί ενα μικρό ανάχωμα στα παρανομη εισδοχή στην χώρα αλλοδαπών από δω και πέρα αλλά πολύ φοβούμαι ότι αυτοί που ήδη έχουν εισέλθει δύσκολο να ελεγχθούν στο σύνολο τους ή έστω σε ένα μεγάλο ποσοστό και ακόμα  πιο δύσκολο να φύγουν.
  Επιπλέον θα πρέπει να υπάρξουν και κάποια κέντρα για την υγιεινή αυτών των ανθρώπων. Ίσως αυτό να είναι και το πρώτο που θα πρεπει να δει η πολιτεία για αυτούς που ήδη βρίσκονται εδώ να περάσουν από εμβολιασμούς, καθαριότητα, ιατρικούς ελέγχους για μεταδοτικά νοσήματα κλπ. Αναφέρονται βέβαια τα κεντρα υποδοχής στο προσχέδιο απλά νομίζω οτι θα πρέπει να τονιστεί το θέμα των ιατρικών εξετάσεων.
  Σε δεύτερη φάση να γίνουν όλα οσα πρέπει δήλαδή είτε να τους χορηγηθεί άσυλο είτε απέλαση και όλα όσα αναφέρονται.
  Ευχομαι καλή επιτυχία
   

 • 19 Νοεμβρίου 2010, 19:27 | nikoss

  επιτελους καντε κατι,το μεταναστευτικο προβλημα αποτελει βομβα στα θεμελια της ελληνικης κοινωνιας.