Άρθρο 21 Απόφαση Επιστροφής (Άρθρο 6 της Οδηγίας)

1. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου, η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας, προβλέποντας αυτοδικαίως χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών για την οικειοθελή αναχώρησή του, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 παρ. 5. Η απόφαση επιστροφής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης απόρριψης αιτήματος διαμονής ή ανάκλησης τίτλου διαμονής και εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή της κατά τόπον αρμόδιας υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης. Στις λοιπές περιπτώσεις, για τους υπηκόους τρίτης χώρας που διαμένουν παράνομα σε ελληνικό έδαφος, εκδίδεται απόφαση επιστροφής από τα αρμόδια, κατά το άρθρο 76 παρ. 2 του ν.3386/2005, όργανα. Οι αποφάσεις επιστροφής εκδίδονται με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις παρ. 2 έως 5. Οι αποφάσεις επιστροφής και κάθε σχετικό με αυτές στοιχείο, όπως η συμμόρφωση του υπηκόου τρίτης χώρας προς την υποχρέωση οικειοθελούς αναχώρησης εντός της τεθείσας προθεσμίας και η υλοποίηση της απομάκρυνσης καταχωρούνται άμεσα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία ή μητρώα, που αυτές τηρούν σύμφωνα με το νόμο, και τα οποία, σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων υπηρεσιών στη διαδικασία επιστροφής, τελούν σε πλήρη λειτουργική διασύνδεση μεταξύ τους.

2. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν παρανόμως στο ελληνικό έδαφος και διαθέτουν έγκυρο τίτλο διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα παραμονής και έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να μεταβαίνουν αμέσως στο έδαφος του αυτού του άλλου κράτους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του υπηκόου τρίτης χώρας με την ανωτέρω υποχρέωση ή όταν η άμεση αναχώρηση του υπηκόου τρίτης χώρας επιβάλλεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, εκδίδεται απόφαση επιστροφής από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

3. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να μην εκδίδουν απόφαση επιστροφής για υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια, εφόσον άλλο κράτος μέλος αναλαμβάνει τον εν λόγω υπήκοο δυνάμει διμερών συμφωνιών ή διευθετήσεων που ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ (13-1-2009). Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας είναι υπεύθυνο για την έκδοση και υλοποίηση της απόφασης επιστροφής.

4. Οι αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές μπορούν να χορηγούν σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια, άδεια διαμονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η του ν.3386/2005 και της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν.1975/1991, ως ισχύουν. Στην περίπτωση έκδοσης της ανωτέρω άδειας διαμονής, δεν εκδίδεται απόφαση επιστροφής. Εφόσον η απόφαση επιστροφής έχει ήδη εκδοθεί, τότε αυτή ανακαλείται ή αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ίσο με την διάρκεια ισχύος της ανωτέρω άδειας.

5. Σε βάρος υπηκόου τρίτης χώρας που έχει καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει λάβει τη σχετική βεβαίωση, που προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ. 4 του ν.3386/2005 ή άλλη ανάλογη ειδική διάταξη, ότι διαμένει νομίμως στη Χώρα, δεν είναι δυνατή η έκδοση απόφασης επιστροφής για λόγους παράνομης διαμονής, έως ότου το αίτημά του κριθεί οριστικά, χωρίς να αυτό να συνιστά κώλυμα για τις αρμόδιες αρχές ως προς την έκδοση ενιαίας απόφασης λήξης της νόμιμης διαμονής και επιστροφής. Ομοίως, δεν είναι δυνατή η έκδοση απόφασης επιστροφής για υπήκοο τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής του διοικητικού πρωτοδικείου επί διοικητικής πράξης κατά της οποίας έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αφορά την απόρριψη αιτήματος έκδοσης άδειας διανομής ή την ανάκληση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • 23 Νοεμβρίου 2010, 21:10 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Δυστυχώς, στη πράξη δεν λειτουργεί η οικειοθελής αναχώρηση.
  Η λύση ειναι οτι θα πρέπει να απελαύνονται όσοι δεν πληρούν τις νόμιμες προυποθέσεις. Θα κρατούνται σε κέντρα υποδοχής για ένα χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα επαναπροωθούνται στις χώρες καταγωγής τους.

 • 23 Νοεμβρίου 2010, 21:26 | manolis

  Το άρθρο αναφέρει οτι  «προβλέποντας αυτοδικαίως χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών για την οικειοθελή αναχώρησή του...»
  Δεν θα πρέπει να δίνεται χρονικό διάστημα 30 ημερών για οικειοθελή αναχώρηση. Θα πρέπει να γινεται αμεση απελαση.
  Κανένας λαθρομεταναστής δεν θα τηρήσει το χρονικό διαστημα. Όλοι θα συνεχίσουν να παραμένουν στη χώρα. Αλλωστε όσοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα και συλλαμβανονται λαμβάνουν το ίδιο έγγραφο που αναφερει οτι πρεπει να αποχωρησουν εντος 30 ημερών. Το αποτέλεσμα? Σκίζουν το έγγραφο, κατευθύνονται στην Ομόνοια και μένουν μονιμα στην Αθήνα. Έτσι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομεταναστες στην ελληνική επικράτεια.
  Η πρόταση μου είναι η εξής:
  Θα πρέπει οι λαθρομετανάστες να απελαύνονται με συνοπτικές διαδικασίες, και αν δεν ειναι συνεργάσιμοι (δηλαδή να αναφέρουν τα πραγματικά τους στοιχεία και πραγματική χώρα προέλευσης) τότε να αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης και υψηλό χρηματικό πρόστιμο.

 • 23 Νοεμβρίου 2010, 15:30 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ

  Σχόλιο στο προηγούμενο σχόλιο
  Όσον αφορά το ¨γέμισμα¨της Ελλάδας με λαθρομετανάστες δεν φταίει η νομοθεσία που άλλωστε είναι αντιγραφή της ευρωπαϊκής. Τα σύνορά μας είναι δεδομένα και επομένως και Ελβετία να λεγόμασταν εδώ θα έρχονταν κατ΄αρχήν οι απέλπιδες αυτοί άνθρωποι. Η εφαρμογή του νόμου είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να εξετασθεί όπως και η διασπάθιση χρημάτων που μας δόθηκαν σχετικά, χωρίς να παραγνωρίζουμε και την αδυναμία επιστροφής τους σε ορισμένες χώρες, λόγω της εσωτερικής κατάστασης των χωρών αυτών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, πρέπει να κατανοήσει ότι το πρόβλημα των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα αυτήν κατ΄αρχήν οφείλει να απασχολεί. Επίσης δεν θα πρέπει να αφήσουμε ασχολίαστο ότι η ροή λαθρομεταναστών εξυπηρετούσε ως σήμερα και τα συμφέροντα πολλών ντόπιων «λαμογίων».

 • 21 Νοεμβρίου 2010, 16:03 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Η  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΛΕΕΙ  ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ  ΠΟΥ  ΠΛΗΡΩΝΕΙ  3.000-5.000  ΔΟΛΑΡΙΑ  ΔΕΝ  ΕΡΧΕΤΕ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΦΥΓΕΙ  ΟΙΚΟΙΟΘΕΛΩΣ  ΤΟ  ΥΠΟΨΗ  ΑΡΘΡΟ  ΕΙΝΑΙ  ΕΚΤΟΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑΥΤΟ  ΣΗΜΕΡΑ  ΕΧΕΙ  ΓΕΜΙΣΕΙ  Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΜΕ  ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.  ΝΑ  ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ  Η  ΝΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ  ΚΑΙ  ΑΜΕΣΑ  ΟΙ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ  ΤΟΥ  ΑΡΘΡΟΥ