Άρθρο 31 Όροι κράτησης (Άρθρο 16 της Οδηγίας)

1. Η κράτηση, κατά κανόνα, λαμβάνει χώρα σε ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους, οι οποίοι ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας των χώρων αυτών. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, οι υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων χωρών κρατούνται χωριστά από τους κρατουμένους του κοινού  ποινικού δικαίου.

2. Επιτρέπεται στους υπό κράτηση υπηκόους τρίτων χωρών, κατόπιν αιτήματος, να έρχονται σε επαφή με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, μέλη της οικογένειάς τους και τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές της χώρας καταγωγής τους, σύμφωνα με τις εν ισχύ σχετικές πάγιες εθνικές διαδικασίες ή/ και πρακτικές.

3. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων και παρέχεται επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και η απαραίτητη θεραπευτική αγωγή, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν επικουρικώς να παρέχονται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή άλλους φορείς, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.

4. Οι σχετικές και αρμόδιες εθνικές, διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις και όργανα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις κράτησης που αναφέρονται στην παρ. 1, στο βαθμό που χρησιμοποιούνται για την κράτηση υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο. Οι επισκέψεις αυτές υπόκεινται σε αδειοδότηση από την αρμόδια για τη φύλαξη της εγκατάστασης αστυνομική αρχή σύμφωνα με τις πάγιες εθνικές διαδικασίες ή / και πρακτικές.

5. Οι υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων χωρών λαμβάνουν συστηματικά πληροφορίες στις οποίες επεξηγείται ο κανονισμός που εφαρμόζεται στην εγκατάσταση όπου φιλοξενούνται και ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία περί του δικαιώματός τους, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες ή/ και πρακτικές, να έρχονται σε επαφή με τις οργανώσεις και τα όργανα που αναφέρονται στην παρ.  4.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 00:00 | Y. T.

  Δυστυχώς αυτό το άρθρο δεν είναι πολύ συγκεκριμένο κι ίσως αποτελέσει εστία κριτικής όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης.
  Ήδη στην pr. 1 η κατάληξη του οδηγεί στην χρήση κοινών φυλακων.
  Στην παρ. 3 γίνεται ξανά αναφορά σε υπηρεσίες που θα παρέχονται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, επικουρικά, κάτι που κρίνεται μη αναγκαίο ως τμήμα του νομου.
  Ιδίως η συγκατοίκηση κι ακόμα περισσότερo η συγχρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών(παρ.3) κρίνεται προβληματική.
  Επίσης, η δυνατότητα επίσκεψης στις εγκαταστάσεις θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα πολιτικής υπηρεσίας κι όχι της Αστυνομίας (η τελευταία θα μπορούσε να έχει λόγο αλλα όχι την τελική αρμοδιότητα).