Άρθρο 30 Κράτηση (Άρθρο 15 της Οδηγίας)

1. Οι υπήκοοι τρίτης χώρας που υπόκεινται σε διαδικασίες επιστροφής, τίθενται υπό κράτηση για την προετοιμασία της επιστροφής και τη διεκπεραίωσης της διαδικασίας απομάκρυνσης, εκτός εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση δύνανται να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά άλλα επαρκή αλλά λιγότερο επαχθή μέτρα, όπως εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 22 παρ. 3. Το μέτρο της κράτησης εφαρμόζεται όταν : α)  υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή β) ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή παρεμποδίζει την προετοιμασία της επιστροφής ή τη διαδικασία απομάκρυνσης ή  γ) συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας.

Η κράτηση επιβάλλεται και διατηρείται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης της διαδικασίας απομάκρυνσης, η οποία  εξελίσσεται και εκτελείται με τη δέουσα επιμέλεια. Σε κάθε περίπτωση, για την επιβολή ή τη συνέχιση του μέτρου της κράτησης λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα κατάλληλων χώρων κράτησης και η δυνατότητα εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους κρατουμένους.

2. Η κράτηση διατάσσεται εγγράφως, με απόφαση των οργάνων της παρ. 2 του άρθρου 76 του ν.3386/2005 και συνοδεύεται από πραγματική και νομική αιτιολόγηση. Ο υπήκοος τρίτης χώρας που κρατείται, παράλληλα με τα δικαιώματα που έχει σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, μπορεί να προβάλει και αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης ή παράτασης της κράτησής του ενώπιον του προέδρου ή του υπ’ αυτού οριζόμενου πρωτοδίκη του διοικητικού πρωτοδικείου, στην Περιφέρεια του οποίου κρατείται. Για το δικαίωμα δε αυτό ο αλλοδαπός ενημερώνεται αμέσως. Ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας, απολύεται αμέσως εάν διαπιστωθεί ότι η κράτησή του δεν είναι νόμιμη, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις περί της απόφασης κράτησης.

3. Σε κάθε περίπτωση η συνδρομή των προϋποθέσεων της κράτησης επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως, ανά τρίμηνο, από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση κράτησης. Οι σχετικές αποφάσεις διαβιβάζονται  στον πρόεδρο ή τον υπ’ αυτού οριζόμενο πρωτοδίκη του διοικητικού πρωτοδικείου της παρ. 2, ο οποίος και ασκεί την εποπτεία της επανεξέτασης

4. Όταν καθίσταται πρόδηλο ότι δεν υφίσταται πλέον λογική προοπτική απομάκρυνσης για νομικούς ή άλλους λόγους ή όταν παύουν να ισχύουν οι όροι της παρ. 1, η κράτηση αίρεται και το συγκεκριμένο πρόσωπο απολύεται αμέσως μετά τη διαπίστωση των ανωτέρω γεγονότων, με ευθύνη της αρμόδιας για την εκτέλεση της απομάκρυνσης αστυνομικής αρχής.

5. Η κράτηση συνεχίζεται  για το χρονικό διάστημα που πληρούνται οι όροι της παρ. 1 και εφόσον είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η επιτυχής απομάκρυνση. Το ανώτατο όριο κράτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο.

6. Το χρονικό όριο της παρ. 5 μπορεί να παραταθεί για περιορισμένο χρόνο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρά τις εύλογες προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών η επιχείρηση απομάκρυνσης είναι πιθανόν να διαρκέσει περισσότερο επειδή : α) ο συγκεκριμένος υπήκοος της τρίτης χώρας αρνείται να συνεργασθεί ή β) καθυστερεί η λήψη αναγκαίων εγγράφων από τρίτες χώρες.

  • 24 Νοεμβρίου 2010, 23:39 | Μαρία

    Όποιος εισέρχεται παράνομα να κρατείται και να απελαύνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  • 23 Νοεμβρίου 2010, 21:21 | manolis

    Θα πρέπει να κρατούνται όσοι εισέρχονται και διαμένουν παράνομα στη χώρα. Επίσης, να επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο στους παράνομους μετανάστες.
    Στη συνέχεια με ταχείς διαδικασίες να απελαύνονται.
    Θα πρότεινα στη κυβέρνηση να μελετήσει με προσοχή το τι ισχύει σε χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Ιταλία, Ελβετία, Αυστραλία είναι μερικές χώρες.