Άρθρο 10 Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής Διοίκηση – Διάρθρωση

1. Ο επικεφαλής του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής ή της Μονάδας Πρώτης Υποδοχής, κινητής ή έκτακτης :

α. παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει της εργασίες όλων των κλιμακίων της περιφερειακής υπηρεσίας και του προσωπικού τους, του οποίου και είναι πειθαρχικός προϊστάμενος,

β. μεριμνά για την τάξη και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και την εξασφάλιση της συνεργασίας με όλους τους συναρμόδιους αρχές ή φορείς, καθώς και με κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις, στο πλαίσιο των οδηγιών και κατευθύνσεων από την Κεντρική Υπηρεσία,

γ. είναι υπεύθυνος για την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής στους υποκείμενους στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής και διευκολύνει την πρόσβαση τους σε νομικές ή κοινωνικές υπηρεσίες που τυχόν έχουν ανάγκη,

δ. με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των διαδικασιών πρώτης υποδοχής, ασκεί τον έλεγχο των εισερχομένων και εξερχομένων στις εγκαταστάσεις πρώτης υποδοχής,

ε. χορηγεί άδεια εξόδου σε υποκείμενους στις διαδικασίες εφόσον κρίνει ότι δεν συντρέχει κίνδυνος διαφυγής,

στ. διευκολύνει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις πρώτης υποδοχής κλιμακίων ανεξάρτητων αρχών ή άλλων εθνικών αρχών ελέγχου καθώς και των εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, στους οποίους συμμετέχει η χώρα, και αναγνωρισμένων διεθνών οργανώσεων,

ζ. επιτρέπει την πρόσβαση σε κοινωνικούς φορείς, μετά από σχετική αίτηση για την οποία ενημερώνει την Κεντρική Υπηρεσία, εφόσον δεν διαταράσσεται η εύρυθμη διεξαγωγή των διαδικασιών πρώτης υποδοχής και

η. αναθέτει, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού, επιμέρους έργα των διαδικασιών πρώτης υποδοχής, μισθώνει ακίνητα και συνάπτει συμβάσεις προμήθειας υπηρεσιών ή αγαθών.

2. Τα Κέντρα και οι Μονάδες Πρώτης Υποδοχής διαρθρώνονται στα ακόλουθα λειτουργικά κλιμάκια :

α. Κλιμάκιο συντονισμού και διοικητικής μέριμνας.

β. Κλιμάκιο εξακρίβωσης και ελέγχου. Στο κλιμάκιο μετέχει ο Διευθυντής του Κέντρου, ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας νομικός, ένας ψυχολόγος, ένας ιατρός και ένας αστυνομικός που προέρχονται από το προσωπικό του Κέντρου. Σε περίπτωση που η ταυτότητα, η ηλικία ή η ιθαγένεια του υποκείμενου σε διαδικασία εξακρίβωσης δεν προκύπτουν με ασφάλεια, το κλιμάκιο εξακρίβωσης υποβάλλει σε επεξεργασία όσα προσωπικά δεδομένα συνελέγησαν από τις μέχρι τότε ενέργειες αξιοποιώντας τον κατάλληλο για τον σκοπό αυτό τεχνικό εξοπλισμό. Για την πληρέστερη εξακρίβωση της ταυτότητας, το κλιμάκιο συνεργάζεται με το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Ασύλου και με κατάλληλα διαπιστευμένες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρχών κρατών μελών ΕΕ, στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών που δεσμεύουν τη Χώρα. Οι δαπάνες για την προμήθεια ή την χρήση κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού καθώς και αυτές που ενδεχομένως προκύπτουν από την προαναφερθείσα διεθνή συνεργασία μπορούν να καλύπτονται με την αξιοποίηση προγραμματικών δράσεων συγχρηματοδοτουμένων από σχετικούς πόρους της ΕΕ.

γ. Κλιμάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Του κλιμακίου προΐσταται υπάλληλος που αποσπάται από το Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν για τη διαπίστωση της τυχόν ανηλικότητας του υποκειμένου σε εξακρίβωση χρησιμοποιείται ιατρικός εξοπλισμός ή ιατρικά μέσα, το κλιμάκιο μεριμνά για τη παρουσία κατάλληλου ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού.

δ. Κλιμάκιο Ενημέρωσης και νομικής συμβουλής

  • 27 Νοεμβρίου 2010, 00:14 | Y. T.

    Εδώ προτείνεται η Δημιουργία Κέντρων με πολλές Υπηρεσίες συγκεντρωμένες υπό την Διοίκηση του Επικεφαλής του κέντρου.
    Οι εκτεταμένες αρμοδιότητες του Επικεφαλής δεν είναι σίγουρο ότι συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των Κέντρων. Ένα παράδειγμα είναι το σημείο της παραγράφου 1.8: η ανάθεση επιμέρους έργων κι η μίσθωση ακινητων θα μπορούσε να γίνεται από άλλον υπεύθυνο η από Κεντρική Υπηρεσία (τίθεται και θέμα αποφυγής διαπλοκών και φαινομενων διαφθοράς).
    Ο ρόλος του Επικεφαλής θα μπορούσε να αποσυμφορηθεί από τέτοιες επί μέρους διαδικασίες.
    Παρακάτω, στην παρ. 2-3 , η διαπίστωση τυχόν ανηλικότητας ίσως θα μπορούσε να «αποκεντρωθεί» σε τοπικές δομές του ΕΣΥ- νοσοκομεία κλπ. Είναι διαδικασίες που επίσης θα ωφελούνται από την συμμετοχη επαγγελματιών εκτος του Κέντρου Υποδοχής.