Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι υφιστάμενοι χώροι προσωρινής φιλοξενίας λαθρομεταναστών, τα υφιστάμενα αρχεία και η λοιπή υλικοτεχνική υποδομή τους περιέρχονται κατά χρήση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από την ημερομηνία κατάργησης των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη μπορεί να καθορίζεται η χρήση των υφισταμένων χώρων προσωρινής φιλοξενίας λαθρομεταναστών είτε ως Ειδικών Χώρων Παραμονής Αλλοδαπών του άρθρου 81 του ν.3386/2005, είτε ως καταστημάτων του άρθρου 30 του παρόντος είτε ως Κέντρων Πρώτης Υποδοχής του άρθρου 8 παρ. 1 του παρόντος νόμου και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση αυτών.

3. Τυχόν εγγεγραμμένες πιστώσεις και επιχορηγήσεις από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους φορείς που αφορούν δράσεις των ΕΧΠΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη εκτελούνται κανονικά άλλως μεταφέρονται ώστε να εκτελεστούν από τα ΚΕ.Π.Υ.