Άρθρο 38 Αποζημίωση μελών Επιτροπών Προσφυγών

Στους ιδιώτες που συμμετέχουν με πλήρη απασχόληση ως μέλη σε Επιτροπές που εξετάζουν προσφυγές αλλοδαπών, οι οποίες αφορούν αιτήματα διεθνούς προστασίας, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.