Άρθρο 27 Μορφή (Άρθρο 12 της Οδηγίας)

1. Οι αποφάσεις επιστροφής, οι οποίες εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, περιβάλλονται τον έγγραφο τύπο και περιλαμβάνουν σαφή αιτιολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α΄- 45), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Οι προαναφερθείσες αποφάσεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο και αναφέρουν τους νομικούς και πραγματικούς λόγους για την έκδοσή τους, καθώς και πληροφορίες για τα διαθέσιμα ένδικα μέσα. Οι πληροφορίες σχετικά με την αιτιολογία της απόφασης επιστροφής μπορούν να είναι περιορισμένες, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας της άμυνας και της δημόσιας ασφάλειας, καθώς επίσης  και σε περιπτώσεις πρόληψης, διερεύνησης και εξιχνίασης αξιοποίνων πράξεων, εντοπισμού και δίωξης των δραστών.

2. Οι αρμόδιες για τον χειρισμό θεμάτων αλλοδαπών υπηρεσίες εξασφαλίζουν, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, τη γραπτή ή προφορική μετάφραση των βασικών σημείων των αποφάσεων επιστροφής, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, σε γλώσσα που κατανοεί ή θεωρείται ευλόγως ότι κατανοεί ο υπήκοος τρίτης χώρας. Για το σκοπό αυτό οι ίδιες υπηρεσίες μπορούν να απευθύνονται και να αξιοποιούν τη συνεισφορά φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και προσώπων που διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις για την επαρκή διαμεσολάβηση και επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών και του ενδιαφερομένου.

3. Η παρ. 2 δεν εφαρμόζεται για τους υπηκόους τρίτης χώρας που έχουν εισέλθει παράνομα στο ελληνικό έδαφος και δεν τους έχει χορηγηθεί άδεια ή δικαίωμα να παραμείνουν στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις που αφορούν την επιστροφή κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1, εκδίδονται μέσω τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 4000/4/46-α΄ από 22-7-2009 κ.υ.α.. Το έντυπο αυτό μεταφράζεται σε τουλάχιστον πέντε από τις γλώσσες στις οποίες χρησιμοποιούν ή κατανοούν καλύτερα οι λαθρομετανάστες που εισέρχονται παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

  • 27 Νοεμβρίου 2010, 00:34 | Y. T.

    Το έντυπο της παρ. 3 θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο σε περισσότερες από 5 γλώσσες κι η όλη διαδικασία μετάφρασης κρίνεται στοιχειώδης και μάλλον ανεπαρκής για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των αιτούντων.