Άρθρο 11 Διαχωρισμός και παραπομπή

1. Αφού ενημερωθούν για την κατάσταση και τα δικαιώματά τους, παρέχεται στους υποκείμενους στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής η δυνατότητα να υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας παραπέμποντας τους ενδιαφερομένους στο κλιμάκιο του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου που λειτουργεί στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής η συνεργάζεται με τη Μονάδα Πρώτης Υποδοχής. Σε κάθε στάδιο των διαδικασιών πρώτης υποδοχής, η διατύπωση της πρόθεσης υποβολής αιτήματος υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας υποχρεώνει στο διαχωρισμό του αιτούντος και τη παραπομπή του στο κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. Η παραλαβή των αιτημάτων και οι συνεντεύξεις των αιτουμένων αιτούντος μπορούν να διεξάγονται εντός των εγκαταστάσεων της Πρώτης Υποδοχής, οι ίδιοι δε παραμένουν στις εγκαταστάσεις για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία ταχείας εξέτασης του αιτήματός τους. Εφόσον το αίτημά τους απορριφθεί ενόσω παραμένουν υπό την ευθύνη του επικεφαλής του Κέντρου ή της Μονάδας, αυτοί παραπέμπονται στην αρμόδια αρχή για την υπαγωγή τους σε διαδικασίες επιστροφής ή επανεισδοχής.

2. Ο προϊστάμενος του κλιμακίου εξακρίβωσης με τη συνδρομή του κλιμακίου ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εντοπίζει τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και εισηγείται στον επικεφαλής του Κέντρου ή της Μονάδας τον διαχωρισμό και παραπομπή τους στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης ή προστασίας. Ως ευάλωτες ομάδες νοούνται για τις ανάγκες του παρόντος :

α. οι ασυνόδευτοι ανήλικοι,

β. τα άτομα με αναπηρία,

γ. οι υπερήλικες,

δ. οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία,

ε. οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα,

στ. τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευση και

ζ. τα θύματα εμπορίας ανθρώπων.

3. Οι εναπομένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών παραπέμπονται στην αρχή που είναι αρμόδια να αποφασίσει σύμφωνα με τις αν κατηγορία εφαρμοστέες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την υπαγωγή τους σε διαδικασία επιστροφής ή, εφόσον καταλαμβάνονται από σχετική διεθνή συμφωνία που δεσμεύει τη Χώρα, σε διαδικασίας επανεισδοχής. Μέχρι την έκδοση της απόφασης επιστροφής ή επανεισδοχής τα εν λόγω πρόσωπα παραμένουν στις εγκαταστάσεις Πρώτης Υποδοχής, όταν δε αυτή εκδοθεί μετάγονται με τη συνδρομή της υπεύθυνης για την ασφάλεια των διαδικασιών αστυνομικής αρχής στις εγκαταστάσεις διοικητικής κράτησης υποκειμένων σε διαδικασία αναγκαστικής επιστροφής. Εφόσον η αρχή που είναι αρμόδια να αποφασίσει την αναγκαστική επιστροφή του υπηκόου τρίτης χώρας κρίνει ότι αυτή δεν είναι εφικτή και πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, να αναβληθεί αυτός εφοδιάζεται με την προβλεπόμενη γραπτή βεβαίωση και του επιτρέπεται να αποχωρήσει από τις εγκαταστάσεις Πρώτης Υποδοχής, υπό τους περιοριστικούς όρους που του έχουν τυχόν  επιβληθεί.

4. Την παραπομπή αποφασίζει ο επικεφαλής του Κέντρου ή της Μονάδας, κατόπιν εισήγησης του κλιμακίου εξακρίβωσης, με βάση τα ευρήματα που προέκυψαν κατά τη σχετική διαδικασία. Σε περίπτωση διαφωνίας, την απόφαση λαμβάνει τριμελής επιτροπή που συγκροτείται από τον επικεφαλής της υπηρεσίας, τον προϊστάμενο του κλιμακίου εξακρίβωσης και τον προϊστάμενο του κλιμακίου Ενημέρωσης και Νομικής Συμβουλής, και ενημερώνεται σχετικά η Κεντρική Υπηρεσία.

5. Το παραπεμπτικό σημείωμα προς την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή εκδίδεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπαγωγή του υπηκόου τρίτης χώρας σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος υπαγωγής στις διαδικασίες εξακρίβωσης και διαχωρισμού μπορεί να παρατείνεται αιτιολογημένα για άλλες δέκα (10) το πολύ ημέρες. Με τη παρέλευση των εν λόγω προθεσμιών, εφόσον δεν έχει περατωθεί η εξέταση του αιτήματος διεθνούς προστασίας, το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου χορηγεί στον ενδιαφερόμενο δελτίο αιτήσαντος ασύλου και τον παραπέμπει σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας για τη λειτουργία των οποίων μεριμνά το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε κάθε άλλη περίπτωση όσοι με το πέρας των παραπάνω προθεσμιών παραμένουν υπό διαδικασίες πρώτης υποδοχής παραπέμπονται υποχρεωτικά στην αρμόδια να αποφασίσει την επιστροφή τους αρχή, η οποία μπορεί να αναβάλει την εκτέλεση του μέτρου υπό τους όρους του άρθρου 23 του παρόντος νόμου. Εφόσον η καθυστέρηση της εξακρίβωσης οφείλεται σε υπαίτια ή καταχρηστική συμπεριφορά του υποκείμενου στη διαδικασία πρώτης υποδοχής, αυτός λογίζεται ως αρνούμενος να συνεργαστεί για τη προετοιμασία της επιστροφής του και μετάγεται σε προβλεπόμενα από το άρθρο 30 του παρόντος κατάστημα διοικητικής κράτησης.

 • 25 Νοεμβρίου 2010, 21:10 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ

  Τι θα γινόταν αν μια μέρα… έφευγαν όλοι οι μετανάστες;
  …θα εξαφανίζονταν οι φράουλες Μανωλάδας, τα μαρούλια, τα πορτοκάλια, τα σπαράγγια και πολλά ακόμη προϊόντα γιατί δεν θα υπήρχε κανείς να τα μαζέψει
  …θα κατέρρεαν ολόκληροι κλάδοι της οικονομίας όπως η οικοδομή, η ένδυση, η αλιεία, ο τουρισμός, η ναυτιλία
  …το ετήσιο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν θα μειώνονταν κατά 3%, περίπου όσο είναι όλες οι δαπάνες για την Παιδεία
  …χιλιάδες ηλικιωμένοι θα έμεναν χωρίς καμιά βοήθεια στο σπίτι
  …οι «μαύρες» τρύπες στα ασφαλιστικά ταμεία θα γινόταν πολύ πιο βαθιές καθώς οι εισφορές των μεταναστών που έχουν χαρτιά στο ΙΚΑ πλησιάζουν το 1 δις €
  …εκατοντάδες σχολεία θα έκλειναν και χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα έμεναν στο δρόμο, ειδικά στην περιφέρεια. Σήμερα πάνω 140.000 παιδιά μεταναστών σπουδάζουν σε διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης
  …η ύπαιθρος θα ερήμωνε και θα γερνούσε από τη μια στιγμή στην άλλη. Εκατοντάδες μικρά χωριά θα εξαφανίζονταν
  …χιλιάδες θέσεις εργασίας ελλήνων που οφείλονται στην κατανάλωση των μεταναστών θα χάνονταν. Πάρα πολλά σπίτια θα έμεναν ξενοίκιαστα
   
   
  Κι’ όμως αντί για ευχαριστώ… μετανάστες και πρόσφυγες εισπράττουν
  …σφαίρες στα σύνορα, φονικές νάρκες στον Έβρο και θανάτους από πνιγμό στο Αιγαίο
  …βασανιστήρια από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, στο ΑΤ Ομόνοιας και αλλού
  …στρατόπεδα συγκέντρωσης με άθλιες συνθήκες διαβίωσης
  …πογκρόμ μικροπωλητών από αστυνομικούς με τραγική κατάληξη όπως το θάνατο του νιγηριανού Τόνι Όνουα στη Θεσσαλονίκη
  …επιχειρήσεις σκούπα στην Πάτρα και αλλού
  …απόρριψη αιτήσεων για πολιτικό άσυλο σε ποσοστό 99,9 %
  …ρατσιστική βία και μαχαιρώματα από φασιστικές συμμορίες
  …άρνηση νομιμοποίησης και ασφάλισης από το κράτος για πάνω από τους μισούς μετανάστες
  …άρνηση χορήγησης υπηκοότητας για τα παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν ή σπουδάζουν εδώ και αντιμετωπίζουν κίνδυνο απέλασης στα 18 τους
  …υπερεκμετάλλευση από τους εργοδότες, μεροκάματα 23 Ευρώ, ανασφάλιστη εργασία και άθλιες συνθήκες διαβίωσης των «χωρίς χαρτιά» στην κάθε Μανωλάδα
  …ένσημα που πληρώνουν από την τσέπη τους οι ίδιοι για να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους, σύμφωνα με το νόμο
  …εργατικά ατυχήματα από τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας
   
  Ντόπιος ή μετανάστης ίδια όνειρα, κοινοί αγώνες…
  Η στέρηση δικαιωμάτων στο μετανάστη σήμερα, επιχειρείται να γενικευθεί . Η ελαστική εργασία χτυπάει την πόρτα για όλους. Ντόπιοι και μετανάστες είμαστε συνάδελφοι στη δουλειά. Γείτονες της διπλανής πόρτας. Συμμαθητές στο σχολείο. Πληρώνουμε αντιασφαλιστικά χαράτσια γιατί δεν «βγαίνουν τα ταμεία». Βιώνουμε από κοινού την αστυνομική καταστολή στους δρόμους. Είμαστε σύμμαχοι και συναγωνιστές. Ενάντια στην εργασία χωρίς δικαιώματα, την ακρίβεια και την ανεργία. Ενάντια στις εκστρατείες στη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια. Ονειρευόμαστε ένα κόσμο που να χωράει πολλούς κόσμους. Με χαρτιά και δικαιώματα για όλους. Χωρίς φτώχεια και ρατσισμό. Ένα κόσμο που οι άνθρωποι θα μετακινούνται τόσο ελεύθερα όσο σήμερα τα εμπορεύματα. Και που οι ανάγκες των ανθρώπων θα είναι πάνω από τα κέρδη των εταιρειών.
  .

 • 24 Νοεμβρίου 2010, 12:16 | Μαρια Πινιου Καλλη

  Θα ηθελα να πω επιτελους ενα σχεδιο μπαινει σε λειτουργια αλλα δεν μπορω να ειμαι ευχαριστημενη αν δεν δω με τι τροπο θα εφαρμοσθει.
  Στις ευπαθεις ομαδες οπως ειδα κατατασσονται και τα θυματα βασανιστηριων.Λογω μακρας εμπειριας ιατρικης εξετασης και θεραπειας των επακολοθθων των βασανιστηριωνγνωριζω οτι μια τυπικη ιατρικη εξεταση απο συναδελφους που δεν ειναι εκπαιδευμενοι στην πιστοποιηση των θυματων βασανιστηριων δεν βοηθα στην διαγνωση γιατι τα τραυματισμενα απο συνανθρωπους τοθς ατομα δεν μιλουν. Χρειαζονται γιατροι που να ειναι εκπαιδευμενοι βασει του »Πρωτοκολλου της Κωνσταντινουπολης» επισημου διαγνωστικου εγχειριδιου των Ηνωμενων Εθνων. Ετσι θα ελεγα οτι χρειαζονται αμεσα σεμιναρια εκπαιδευσης των γιατρων πραγμα που ηδη ξεκινησε η Υπατη Αρμοστεια  Η.Ε για τους προσφυγες.
  Με την ελπιδα οτι αυτην την φορα θα υπαρξει και μια συνεργασια της Ευρωπαικης Ενωσης και δεν θα στελνουν πισω στην Ελλαδα οσους φθανουν στις χωρες αυτες και θα αποφασισουν να μοιρασθουν τις υπευθυνοτητες που οριζει η Συνθηκη του Δουβλινου καλως οριζω την προσπαθεια αυτην γιατι πιστεθω οτι το δικαιωμα στην ζωη ειναι για ολους το ιδιο/

 • 23 Νοεμβρίου 2010, 22:20 | Αλίκη

  Υπουργεί προστασίας του Λαθρομετανάστη θάπρεπε να λέγεται και όχι του πολίτη. Ο πολίτης είναι για να πληρώνει μόνο φόρους .Οσο για  παροχές αυτές  μειώνονται δραματικά καθώς και το επίπεδο ζωής του. Μου περιέγραψαν σκηνές απείρου κάλλους που εξελίσονται κάθε βράδυ στις περιοχές που έχουν γίνει γκέτο και οι καταστάσεις που ζούν οι άνθρωποι εκεί είναι δραματικές. Αυτό που βιώνουμε σαν χώρα και σαν κοινωνία είναι πρωτόγνωρο. Στα αυτιά των κυβερνώντων δεν φτάνουν γιατί ζούν στο δικό τους γυάλινο κόσμο. Αναρωτιέμαι αν κάποιος όλους αυτούς τους χιλιάδες λαθρό τους έφερνε έξω απ΄τα δικά σας σπίτια τι θα κάνατε. Θα μπορούσατε να κάνετε τους φιλάνθρωπους βλεπωντάς τους να σας ορμούν για να αρπάξουν ότι μπορούν. Εκτός κι αν έχετε συνταυτισθεί με τις απόψεις του  πασίγνωστου ανθέλληνα  που η προτροπή του ήταν να πλήξει τους έλληνες στις ρίζες μας, στα ήθη και τα εθιμά μας  για να μας αλλάξει!! Ατύχησε, ο έλληνας δύσκολοκυβέρνητος θα είναι και θα παραμείνει. Είναι  και θα παραμείνει ατίθασος απ΄τη φύση του σαν τα ελεύθερα πουλιά  τι κι αν αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος πολιορκημένος .Πάντα θα χει στο νού του τον πολυμήχανο Οδυσσέα για να επιβιώνει. Είναι μοναδικός γιατί όσο κι αν τον χτυπούν στις ρίζες και τις παραδόσεις του θα υπάρχουν φιλέλληνες που θα του υπενθυμίζουν ότι έχει το DΝΑ των αρχαίων προγόνων του. Προσωπικά είμαι αισιόδοξη πως ο έλληνας δεν  θα αλλάξει , εδώ δεν άλλαξε   400 χρόνια σκλαβιάς απ τους Τούρκους.Εύχομαι απλά να βρεθούν Κολοκοτρωναίοι και Μπουμπουλίνες να δώσουν και την ψυχή τους γι΄αυτόν τον τόπο.

 • 19 Νοεμβρίου 2010, 22:33 | theoklis

  Όπως μου έλεγε η γιαγιά μου «Κουτσοί στραβοί στον Άγιο Παντελεήμωνα».
  Εδώ η χώρα μας δεν μπορεί να θρέψει και να περιθάλψει τους Έλληνες πολίτες (που ενώ πληρώνουν φόρους περίθαλψη, ισότητα, ισονομία κλπ δεν βλέπουν) …θα αρχίσει να δέχεται και όλους τους δειλούς που φεύγουν από την χώρα τους με τα προβλήματά της αντί να μείνουν και να αγωνιστούν να την αλλάξουν!

  Όλους αυτούς τους ανήμπορους που θα έχουν ευνοϊκή μεταχείρηση …ποιός και με τί χρήματα θα τους βοηθήσει όταν δεν περισσεύουν ούτε για εμάς;
  Ποιός στα αλήθεια θα ελέγχει αν κάποιος είναι πολιτικός πρόσφυγας; Οι πουλημένες ΜΚΟ (πχ διεθνής αμνησία χα χα), ή κάποιοι «αδιάφθοροι» πουλημένοι που θα βρουν ευκαιρία να γεμίσουν τις τσέπες τους με λεφτά και την χώρα με πολλούς ακόμα πωλητές λαθραίων και ναρκωτικών

  Πείτε την αλήθεια πανέμορφοι κυβερνώντες μας… δεν σας αρέσουν οι Έλληνες πολίτες και θέλετε να τους αλλάξετε με Αφγανούς, Γεωργιανούς, Αφρικανούς (είναι πολλά τα κράτη για να τα παραθέσω ένα προς ένα), Πακιστανούς, και ό,τι άλλο αποφασίσετε που είναι ομορφότεροι από εμάς, πιο πειθήνιοι, μορφωμένοι, καλιεργημένοι, με αρχές, πιάνο, γαλλικά κλπ!!!