Άρθρο 34 Εξουσιοδοτική διάταξη

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αναφέρεται στην εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού του παρόντος νόμου.