Άρθρο 25 Επιστροφή και απομάκρυνση ασυνόδευτων ανηλίκων (Άρθρο 10 της Οδηγίας)

1. Πριν αποφασισθεί η έκδοση απόφασης επιστροφής ασυνόδευτου ανήλικου, παρέχεται συνδρομή από κατάλληλους φορείς, άλλους από τις αρχές που διενεργούν την επιστροφή, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του π.δ.220/2007 (Α΄ – 251) και λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού.

2. Ασυνόδευτος ανήλικος δεν απομακρύνεται από τη Χώρα προτού οι αρμόδιες αρχές εξακριβώσουν ότι ο ανήλικος θα επιστραφεί σε μέλος της οικογένειάς του, σε ορισθέντα κηδεμόνα ή σε κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής ανηλίκων στο κράτος επιστροφής.