Άρθρο 33 Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (Άρθρο 18 της Οδηγίας)

1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών προς επιστροφή δημιουργεί απρόβλεπτο υψηλό φόρτο για το δυναμικό της εγκατάστασης κράτησης ή στο διοικητικό ή δικαστικό προσωπικό της χώρας μπορεί  ενόσω διαρκεί η έκτακτη κατάσταση, να αποφασισθεί η παροχή μεγαλύτερης προθεσμίας δικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 και να λαμβάνονται επείγοντα μέτρα όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης, κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 παρ. 1 και στο άρθρο 32 παρ.  2.

2. Στις ως άνω περιπτώσεις, στις οποίες λαμβάνονται έκτακτα μέτρα, οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ενημερώνουν σχετικώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολούθως, η Επιτροπή ενημερώνεται αμέσως μόλις παύσουν να ισχύουν ο λόγοι για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων.

3. Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπει στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές της Χώρας να παρεκκλίνουν από τη γενική υποχρέωση να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα είτε γενικά είτε ειδικά, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την  Οδηγία 2008/115/ΕΚ.