Άρθρο 13 Καθεστώς παραμονής σε εγκαταστάσεις Πρώτης Υποδοχής

1. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να εισέρχονται παράνομα στη Χώρα οδηγούνται άμεσα με ευθύνη της αρχής που διενήργησε τη σύλληψη στο Κέντρο ή Μονάδα Πρώτης Υποδοχής εντός της χωρικής αρμοδιότητας των οποίων συνελήφθησαν.

2. Για τις ανάγκες της εξακρίβωσης και των λοιπών διαδικασιών πρώτης υποδοχής οι υποκείμενοι σε αυτές τελούν υπό καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους. Παραμένουν υποχρεωτικά εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής ή εντός άλλων κατάλληλων εγκαταστάσεων, που φυλάσσονται, η δε εκεί παραμονή τους ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, το περιεχόμενο του οποίου τους έχει γίνει κατάλληλα γνωστό. Οι υποκείμενοι στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής μπορούν να εξέρχονται μόνο κατόπιν ειδικής γραπτής άδειας του επικεφαλής του Κέντρου ή της Μονάδας. Τα αδικήματα των άρθρων 171 και 172 παρ. 2 του Π.Κ. που σχετίζονται με τη φύλαξη των ΚΕ.Π.Υ. τιμωρούνται με μειωμένη ποινή κατά το άρθρο 83 του Π.Κ.

3. Σε κάθε περίπτωση, καθ΄ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών πρώτης υποδοχής ο επικεφαλής και το προσωπικό του Κέντρου ή της Μονάδας μεριμνούν ώστε :

α. να καλύπτονται με επάρκεια και υπό αξιοπρεπείς συνθήκες οι βιοτικές ανάγκες των υποκειμένων στις διαδικασίες υπηκόων τρίτων χωρών,

β. να εξασφαλίζεται η οικογενειακή τους ενότητα,

γ. να τους παρέχεται κάθε επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή ή ψυχοκοινωνική στήριξη,

δ. να τυγχάνουν τα μέλη ευάλωτων ομάδων και ιδίως οι ανήλικοι την κατάλληλη κατά περίπτωση μεταχείριση,

ε. να αντιλαμβάνονται οι υποκείμενοι στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής επαρκώς την κατάστασή τους καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας,

στ. να έχουν πρόσβαση σε καθοδήγηση και νομική συμβουλή σχετικά με τη κατάστασή τους και

ζ. να διατηρούν στοιχειώδη επαφή με κοινωνική ζωή μέσω της επαφής τους με κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις.

  • 25 Νοεμβρίου 2010, 12:05 | Μπακάρας Μάκης

    «Τα αδικήματα των άρθρων 171 και 172 παρ. 2 του Π.Κ. που σχετίζονται με τη φύλαξη των ΚΕ.Π.Υ. τιμωρούνται με μειωμένη ποινή κατά το άρθρο 83 του Π.Κ.»

    Τί θα πεί με μειωμένη ποινή;