Άρθρο 29 Εγγυήσεις ενόψει της επιστροφής (Άρθρο 14 της Οδηγίας)

Οι αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές μεριμνούν, ώστε κατά το χρονικό διάστημα  της οικειοθελούς αναχώρησης, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 22 και κατά τα χρονικά διαστήματα για τα οποία αναβάλλεται η απομάκρυνση σύμφωνα με το άρθρο 24 να εξασφαλίζεται η οικογενειακή ενότητα του υπηκόου τρίτης χώρας που υπόκειται σε μέτρο επιστροφής και η πρόσβαση των ανηλίκων στο βασικό εκπαιδευτικό σύστημα, ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής τους, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.3386/2005. Επίσης, μεριμνούν για την παροχή επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης και της απαραίτητης θεραπευτικής αγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 1 του ν.3386/2005, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο, και λαμβάνουν υπόψη ιδιαιτέρως την κατάσταση των ευάλωτων ατόμων κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Η κατάσταση των υπηκόων τρίτων χωρών που τελούν υπό κράτηση ρυθμίζεται από τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 31 και 32.