Δημόσια Διαβούλευση στο Σχέδιο Νόμου με θέμα: ««ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».

Θέτουμε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.»

To Υπουργείο Υγείας με σκοπό την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών στο χώρο της υγείας, προτείνει τις διατάξεις που περιέχονται στο παρόν νομοσχέδιο και καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, φυσικά πρόσωπα, επαγγελματικούς συλλόγους κλπ) να διατυπώσουν και να καταχωρήσουν τις απόψεις και προτάσεις τους αποκλειστικά στο μηχανισμό διαβούλευσης εντός της ταχθείσης ημερομηνίας.
Η ευρύτατη συμμετοχή όλων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Υγείας να εξετάσει τις προτάσεις και, όπου κριθεί αναγκαίο, να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου Νόμου, πριν αυτό Προωθηθεί στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ