ΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ   Άρθρο 57 Έναρξη ισχύος

 

  1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  2. Ειδικώς:

α) Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4958/2022 (Α΄142), όπως προστίθεται με το άρθρο 11 του παρόντος, ισχύει από 21.7.2022.

β) Η ισχύς του άρθρου 38 άρχεται από 9.3.2019.