Άρθρο 14 Ζητήματα ειδικευόμενων νοσηλευτών – Τροποποίηση παρ. 12 και 14 άρθρου 58 ν. 4690/2020

1. Στην παρ. 12 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της σύστασης θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται από δύο εδάφια, ώστε να γίνει διάκριση μεταξύ θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών του δημοσίου τομέα και αξιωματικών νοσηλευτών που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, β) προστίθεται όγδοο εδάφιο περί της εξαίρεσης της πρόσληψης των ειδικευόμενων νοσηλευτών από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρωπίνου δυναμικού του δημοσίου τομέα και η παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Συστήνονται δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών. Οι ανωτέρω θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και από νοσηλευτές ΤΕ σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%). Τα ανωτέρω ποσοστά μπορεί να μεταβάλλονται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων σε κάποια κατηγορία. Οι θέσεις στο σύνολό τους αφορούν υποψηφίους που δεν εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Νοσηλευτές εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δύνανται να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών κάθε εκπαιδευτικής μονάδας. Αξιωματικοί νοσηλευτές που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.) δύνανται να καταλαμβάνουν με καθεστώς Εκτός Οργανικής Δύναμης (Ε.Ο.Δ.) θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου σε ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών κάθε εκπαιδευτικής μονάδας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ειδικευομένων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές που προσλαμβάνονται στις ως άνω θέσεις και αυτοί που προσλαμβάνονται σε θέσεις ισάριθμες με εκείνες που κενώνονται, εξαιρούνται από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρωπίνου δυναμικού του δημοσίου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α` 133)».

2. Στην παρ. 14 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020, περί της τοποθέτησης των ειδικευόμενων νοσηλευτών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τρίτο εδάφιο προστίθεται η πρόβλεψη σχετικά με την αποζημίωση για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, β) προστίθενται στο τέλος τρία νέα εδάφια και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«14. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων νοσηλευτών γίνεται με απόφαση του διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ.. Κάθε ειδικευόμενος συνάπτει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ισόχρονης διάρκειας με τον προβλεπόμενο κατά νόμο χρόνο ειδίκευσης, με το νομικό πρόσωπο, στο οποίο εντάσσεται οργανικά η εκπαιδευτική μονάδα του. Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές λαμβάνουν, καθ` όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους, τον βασικό μισθό του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α` 176), στην οποία ανήκουν, καθώς και τις λοιπές μισθολογικές παροχές του ιδίου νόμου που λαμβάνει το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό και αποζημιώνονται για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Οι αποσπασμένοι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι νοσηλευτές λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Το στρατιωτικό νοσηλευτικό προσωπικό που προέρχεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνει, κατ’ εξαίρεση, ειδική αποζημίωση εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες σύμφωνα με την υποπερ. β της περ. Δ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται κατόπιν βεβαίωσης που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και καλύπτεται με μεταφορά πιστώσεων από το Υπουργείο Υγείας. Η μισθοδοσία, οι λοιπές μισθολογικές παροχές και η αποζημίωση για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των ειδικευομένων νοσηλευτών που απασχολούνται σε φορείς εποπτείας του Υπουργείου Υγείας και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αιγινήτειο» για τη λήψη ειδικότητας βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.».

  • 11 Μαρτίου 2024, 13:01 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

    Για εμάς που τελειώνουμε τον Ιούνιο κι όπως όλα δείχνουν δε θα ανανεωθούμε ξανά,θα γίνει κάτι με τις εξειδικεύσεις; Ο κος Γεωργιάδης μίλησε για τις εξειδικεύσεις στην κοπή πίτας της ΕΝΕ ωστόσο δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Θα θέλαμε να ορίσετε και για τις εξειδικεύσεις ένα άρθρο ώστε να ξεκινήσουν κι αυτές και να γνωρίζουμε το πώς και πότε θα υλοποιηθούν.