Άρθρο 5 Κινητές Μονάδες Υγείας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 4 ν. 4675/2020

Στο άρθρο 4 του ν. 4675/2020 (Α’ 54), περί πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Για την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων δημόσιας υγείας του Εθνικού Προγράμματος «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» είναι δυνατή η συμμετοχή στις επιμέρους δράσεις πρόληψης των Κινητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του άρθρου 14 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123).
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού για την εξειδίκευση της κάθε επιμέρους αναλαμβανόμενης δράσης πρόληψης, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην εκάστοτε δράση, οι παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες υγείας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας τους στο πλαίσιο της εκάστοτε δράσης».