Άρθρο 29 Θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση περ. α) παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4238/2014

 

Στην περ α) της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), περί διοικητικής οργάνωσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, προστίθενται νέα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφια και η περ α) διαμορφώνεται ως εξής:

 

«α) Το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ. Το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων τελεί υπό την εποπτεία του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ και έχει προϊστάμενο τον εκάστοτε προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου. Οι οργανικές θέσεις των δικηγόρων με έμμισθη εντολή ανέρχονται στις είκοσι (20). Στο Τμήμα υπάγονται οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στις συνιστώμενες με το δεύτερο εδάφιο είκοσι (20) οργανικές θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή συμπεριλαμβάνονται οι δικηγόροι που ήδη, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, απασχολούνται στον Οργανισμό με έμμισθη εντολή. Με την προκήρυξη της πλήρωσης των κενών θέσεων εμμίσθων δικηγόρων, ήτοι αυτών που δεν καταλαμβάνονται από τους ήδη υπηρετούντες με το καθεστώς αυτό, σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο, καθορίζεται η ιδιότητα των νέων, προς πρόσληψη δικηγόρων. Οι προς πλήρωση θέσεις εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’133). Το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ έχει ως αρμοδιότητα τη νομική υποστήριξη των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ που του ανατίθενται από τον προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ. Με απόφαση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ, δύναται να ανατίθεται, κατά περίπτωση, ο χειρισμός δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων του Γραφείου Νομικού Συμβούλου σε δικηγόρους, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων εμπειρίας και εξειδίκευσης, με αμοιβή για κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Ο αριθμός των δικηγόρων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και αναρτάται μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ. Η αμοιβή των δικηγόρων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145). Μέχρι την έκδοση της απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού δικηγόρων, συνεχίζεται η ανάθεση υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ στους υφιστάμενους κατά περίπτωση δικηγόρους. Δικαστικές υποθέσεις που είχαν ανατεθεί, έως τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Δ.Σ. ή του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ σε συνεργαζόμενους ιδιώτες δικηγόρους, διεκπεραιώνονται από αυτούς και οι αμοιβές εκκαθαρίζονται κατά τα οριζόμενα στην απόφαση ανάθεσης.».