Άρθρο 26 Προσθήκη του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας στους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών με απόδειξη παροχής υπηρεσιών – Προσθήκη ειδικοτήτων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για παροχή υπηρεσιών με δελτίο παροχής υπηρεσιών -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 41 ν. 4058/2012

 

 

 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), περί της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών προς τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας από επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, προστίθενται ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και η μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«1. Τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., ο Ε.Ο.Δ.Υ., ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., το Κ.Ε.Θ.Ε.Α., η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., η Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. ο Ε.Ο.Φ., η Ι.Φ.Ε.Τ. ΜΑΕ και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, και τα στρατιωτικά νοσοκομεία, με απόφαση του Διοικητή τους, καθώς και τα Κέντρα Υγείας νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών ή των περιοχών όπου έχουν εξαντληθεί οι υποψήφιοι επικουρικοί ιατροί από τους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς καταλόγους των Υ.ΠΕ., με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υ.ΠΕ., δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται με ιατρούς κάθε ειδικότητας, οδοντιάτρους, ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, νοσηλευτές, ΤΕ Ραδιολογίας -Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων, ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών-Θερμοϋδραυλικών), ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΠΕ φαρμακοποιών, ΔΕ βοηθών φαρμακοποιών, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Οδηγών, ΠΕ Θετικών Επιστημών, ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Βιολόγων και ειδικούς θεραπευτές πρώην εξαρτημένους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία θεραπευτικό πρόγραμμα των εγκεκριμένων Οργανισμών ή Φορέων του ν. 4139/2013 (Α` 74), με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α` 206), καθώς και της περ. α` της παρ. 20 του ένατου άρθρου του ν. 4057/2012 (Α` 54), μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας ή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αντίστοιχα.»

 • «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες»: Σκανδαλώδης πρόταση τροποποίησης νόμου για την πρόσληψη ελεύθερων επαγγελματιών στον ΕΟΦ

  Ενώ σύσσωμη η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρευρίσκεται στην τελετή κοπής βασιλόπιτας του ΕΟΦ προ ολίγων ημερών και υπόσχεται την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, ως άλλος «Δούρειος Ίππος», καθότι έχει εγγράφως ενημερωθεί αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων, από το Σύλλογο Εργαζομένων του ΕΟΦ για τα χρονίζοντα σοβαρά προβλήματα του πολύπαθου Οργανισμού, του οποίου βασικός ρόλος είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, αναπάντεχα και σκανδαλωδώς κατατίθεται σχέδιο για τροποποίηση νόμου προκειμένου να προστεθεί ο ΕΟΦ σε Οργανισμούς που συνάπτουν σχέσεις μίσθωσης έργου με ελεύθερους επαγγελματίες, κοινώς με «μπλοκάκι»! (άρθρο 26 του σχεδίου νόμου του Υπ. Υγείας με τίτλο «Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

  Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΦ καταγγέλλει τα ακόλουθα:
  Έργο του ΕΟΦ, από τη ίδρυσή του το 1983, είναι να αξιολογεί, να εγκρίνει, να ελέγχει και να παρακολουθεί, ως προς την ασφάλεια και την ποιότητα, μετά την έγκριση τους, φάρμακα ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης, να εγκρίνει και να παρακολουθεί την διεξαγωγή των κλινικών δοκιμών και την ασφάλεια των υπό έρευνα φαρμάκων στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογεί, να παρακολουθεί ως προς την ασφάλεια και να ελέγχει την αγορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά και βιοκτόνα, με υπέρτατο ρόλο την προώθηση και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας με πλήρη έλεγχο από αρχής μέχρι τέλους των προϊόντων υγείας της αρμοδιότητάς του! Με τέτοιο ευγενές όραμα δημιουργήθηκε ο ΕΟΦ!

  Οι εργαζόμενοι στον ΕΟΦ έχουμε καταφέρει να φέρουμε εις πέρας το τόσο σημαντικό αυτό έργο επί 40 συναπτά έτη, παρά κάθε αντιξοότητα γιατί πιστεύουμε στη σημασία αυτής της αποστολής. Το έχουμε καταφέρει παρά το ανεπίκαιρο ως προς τις αρμοδιότητες πια Οργανόγραμμα, σε ισχύ από το 1989!

  Στο διάστημα αυτό, η ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφορικά με κάθε αντικείμενο αρμοδιότητας του ΕΟΦ, έχει ήδη αναθεωρηθεί κατ’ επανάληψη και έχουν προστεθεί αρμοδιότητες, που φυσικά δεν περιγράφονται πουθενά στο εν ισχύ Οργανόγραμμα, που ωστόσο υποχρεωτικά πρέπει να ακολουθούνται, γιατί είναι ευρωπαϊκός νόμος, κυρίως Κανονισμός, άμεσα εφαρμόσιμος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

  Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΦ ζητά διαρκώς και επίμονα νέο Οργανόγραμμα και μάλιστα κατέθεσε την πρώτη πρότασή του το 2004! Το 2019, μετά και από άλλες ενδιάμεσες προτάσεις που έπεσαν στο κενό, εκπονήθηκε τελευταία αναλυτική και λεπτομερής πρόταση, σε εναρμόνιση με τη σχετική δαιδαλώδη ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία αν και έφτασε ένα μόλις βήμα πριν από την δημοσίευσή νέου Προεδρικού Διατάγματος αφότου εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο, αιφνιδίως αποσύρθηκε.

  Από τότε και επί… 5 έτη!, τόσο η Διοίκηση, όσο και το Υπουργείο Υγείας κωφεύουν και υπεκφεύγουν στις οχλήσεις του Συλλόγου των Εργαζομένων για ολοκλήρωση ενός νέου οργανογράμματος, κάτι που μάλιστα όφειλαν να έχουν πραγματοποιήσει βάσει νόμου από το 2013 (άρθρο 54 ν.4178/2013).

  Όσον και αν προβληματιστήκαμε, δεν έχουμε βρει ικανοποιητική απάντηση για αυτή την εξόφθαλμη και παράτυπη καθυστέρηση, ενώ πλανάται όλο και περισσότερο η θεωρία περί σκόπιμης εξαθλίωσης του ΕΟΦ και του προσωπικού του.

  Στα χρόνια που μεσολάβησαν από την ίδρυση του ΕΟΦ, το μόνιμο και εκπαιδευμένο προσωπικό του αν και θα έπρεπε να είχε αυξηθεί σημαντικά (και βάσει νέου προτεινόμενου οργανογράμματος), συνεχώς βαίνει μειούμενο. Σήμερα, λιγότερο από το 50% του ενεργού προσωπικού είναι μόνιμοι υπάλληλοι, αρκετοί έτοιμοι για αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης. Αντίθετα με κάθε λογική, και προκειμένου μόνο να μην είμαστε «τυπικά» εκτεθειμένοι, τα τελευταία χρόνια προστίθενται συνεχώς εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, διαφόρων ταχυτήτων, διάρκειας και οικονομικών απολαβών (ΟΑΕΔ, επικουρικοί, ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ΣΟΧ) για να καλύψουν τελικά, όχι μόνον πάγιες και διαρκείς, αλλά και συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες, που ακόμα και στην μετά-covid περίοδο, φαίνεται να μην μπορούν να καλυφθούν. Άνθρωποι που έχουν προσφέρει πολύ και οι οποίοι βιώνουν καθημερινά την εργασιακή ομηρία.

  Οι μόνιμοι εργαζόμενοι στον ΕΟΦ έχουν εκπαιδεύσει φιλότιμα και άρτια τους συμβασιούχους της τελευταίας 6ετίας, με κόπο και με επιβάρυνση της δικής τους εργασίας (με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται ως προς την καθυστέρηση του έργου του ΕΟΦ), διότι τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Οργανισμού μας, απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση σε εθνικές και ευρωπαϊκές διαδικασίες επιστημονικής αξιολόγησης, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, επιθεώρησης, εργαστηριακού ελέγχου και ελέγχου της αγοράς και της επάρκειας.

  Τόσο το Υπουργείο Υγείας , όσο και η Διοίκηση του Οργανισμού είναι πλήρως ενήμεροι για όλα αυτά! Ωστόσο, το Υπουργείο αντί να διασφαλίσει τη συνέχεια του έργου του ΕΟΦ, αξιοποιώντας το υπάρχον εκπαιδευμένο προσωπικό με διαδικασίες ειδικής μοριοδότησης μέσω ΑΣΕΠ, αποκαθιστώντας το άμεσα, με πρόσληψή του σε μόνιμες θέσεις, επιλέγει σε αυτό το χρόνο, να εισάγει μία νέα κατηγορία σύμβασης (την 6η διαφορετική σχέση εργασίας), που βρίσκεται σε απόλυτη σύγκρουση με τον ρόλο του ΕΟΦ.

  Με την προτεινόμενη τροποποίηση του αρ. 41 του Ν. 4058/2012 (Α’63), ο ΕΟΦ εντάσσεται στους Οργανισμούς για τους οποίους επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι), χωρίς φυσικά να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές του. Ο ΕΟΦ αποτελεί έναν επιστημονικό Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που αφενός απασχολεί ιδιαίτερα εξειδικευμένους επιστήμονες, αφετέρου ασκεί έναν αξιολογητικό και ελεγκτικό ρόλο που δε συνάδει σε καμία περίπτωση με την ελαστικότητα μίας σύμβασης μίσθωσης έργου.

  Η σύμβαση μίσθωσης έργου, με ελεύθερους επαγγελματίες (μπλοκάκια) ελλοχεύει κινδύνους, με άμεσο αντίκτυπο στα αγαθά που προσφέρει ο ΕΟΦ στον Έλληνα και Ευρωπαίο πολίτη, και ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΟΦ οφείλει να ενημερώσει και να προειδοποιήσει:
  1. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα κληθούν να αξιολογήσουν, να επιθεωρήσουν και να ελέγξουν τα προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ πιθανότατα πρόσφατα θα έχουν εργασθεί, ή θα εργάζονται παράλληλα σε ιδιώτες/εταιρείες που υπόκεινται στον έλεγχο του ΕΟΦ. Αυτό αποτελεί σαφή σύγκρουση και δημιουργεί υπόνοιες αδιαφάνειας, διαπλοκής και αναξιοκρατίας που προφανώς πλήττουν την αξιοπιστία και ακεραιότητα του ίδιου του Οργανισμού, αλλά και εγείρουν αμφιβολίες σχετικά με την ασφάλεια των τελικών προϊόντων αρμοδιότητάς του.
  2. Σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα υπόκεινται στις κυρώσεις βάσει διατάξεων του Δημοσιουπαλληλικού κώδικα και του Πειθαρχικού Δικαίου για οποιαδήποτε παράβαση καθήκοντος και επίσης, δεν μπορεί να διασφαλιστεί αξιοκρατική διαδικασία πρόσληψής τους.
  3. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα είναι εκπαιδευμένοι στις σύνθετες εργασίες που πρέπει να εκτελεί ο ΕΟΦ (σε κάποιες περιπτώσεις η εκπαίδευση απαιτεί έως και 18 μήνες) και επομένως, ενώ δεν θα είναι έτοιμοι να παράξουν έργο, θα καθυστερούν τον μηχανισμό, ο οποίος θα τους εκπαιδεύει, ενώ φυσικά θα αμείβονται εξ’ αρχής.
  4. Ο ΕΟΦ θα εφαρμόσει μία πολιτική πρόσληψης που εφαρμοζόμενη από μία και μόνη άλλη ευρωπαϊκή χώρα (Κροατία), απέτυχε και εγκαταλείφθηκε.

  Οι εργαζόμενοι στον ΕΟΦ έχουμε κουραστεί να προσπαθούμε χωρίς αντίκρισμα, να εκπαιδεύουμε διαρκώς και τελικά να βλέπουμε τους συμβασιούχους συναδέλφους μας να αποχωρούν, και κατά συνέπεια να ανησυχούμε κάθε ημέρα εάν θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε το έργο μας.

  Διεκδικούμε αξιοπρέπεια για τους εργαζομένους στον ΕΟΦ με:
  – την άμεση αφαίρεση του ΕΟΦ από αυτή την πρόταση νόμου
  – την άμεση εφαρμογή νέου Οργανογράμματος με αποτύπωση όλων των υφιστάμενων εργαζομένων στον ΕΟΦ, με βάση την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, με γνώμονα την Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και με κέντρο τον πολίτη
  – την άμεση μονιμοποίηση των εργαζομένων στον ΕΟΦ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω ειδικής μοριοδότησής τους στις επικείμενες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Θα αποτελέσει μια ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους στην στήριξη του Οργανισμού όλα αυτά τα έτη και κυρίως κατά την περίοδο COVID, καθότι είναι αυτονόητο ότι πλέον καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

  Υπενθυμίζουμε ότι ο ΕΟΦ δεν είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα, δεν είναι πολυεθνική εταιρεία και δεν είναι ένας χώρος εργασίας που μπορεί να αντέξει άλλα εργασιακά πειράματα!

  Ο ΕΟΦ είναι ένας Δημόσιος Οργανισμός που έχει ως πρώτιστο σκοπό την προάσπιση και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, τον οποίο οι εργαζόμενοι του ΕΟΦ δεν διαπραγματεύονται.

  Εκ του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΦ