ΜΕΡΟΣ Β΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 53 Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση περ. α) παρ. 4 άρθρου 71 ν. 4931/2022

 

 

Η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), περί καθορισμού της διάρθρωσης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και διαμορφώνεται ως εξής:

 

«α) Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία ισχύει έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και πάντως όχι πέραν της 31.12.2024, καθορίζεται η διάρθρωση σε Τμήματα, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα πέντε (5) σε αριθμό, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων της παρ. 3 του άρθρου 30 και κατανέμονται οι αρμοδιότητες της εν λόγω Διεύθυνσης μεταξύ αυτών.».