Άρθρο 6 Υλοποίηση της δράσης «Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Δημόσιας Υγείας» – Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 4675/2020

Στον ν. 4675/2020 (Α΄54), μετά το άρθρο 4 προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής:

«Άρθρο 4Α
Υλοποίηση δράσης «Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Δημόσιας Υγείας»

1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», υλοποιείται δράση με τίτλο «Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Δημόσιας Υγείας», η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
2. Τα έργα της δράσης περιλαμβάνουν τη λειτουργική αναδιοργάνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, την ενίσχυση της παρακολούθησης της δημόσιας υγείας μέσω της αξιοποίησης δεδομένων υγείας (health monitoring), την αναδιοργάνωση και την αναβάθμιση του ρόλου ενώσεων ή συλλόγων ασθενών ως συνομιλητών της Πολιτείας σε θέματα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση γενικά του δικτύου δημόσιας υγείας σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών:
α) προσδιορίζονται τα ειδικότερα έργα και τα προγράμματα της ως άνω δράσης και τα χρονοδιαγράμματα αυτών,
β) υποδεικνύονται οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση αυτών,
γ) καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων στα έργα και τα κριτήρια επιλογής αυτών,
δ) καθορίζεται η διαδικασία χρηματοδότησης των δαπανών των έργων σύμφωνα με την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498), όπως εκάστοτε ισχύει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης,
ε) ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στον τρόπο και τη διαδικασία υλοποίησης, παρακολούθησης και επίτευξης των αποτελεσμάτων των ειδικότερων έργων και προγραμμάτων που εντάσσονται στη ως άνω δράση.»

 • 18 Μαρτίου 2024, 16:15 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Οι σύλλογοι και οι Ενώσεις Ασθενών επιτελούν σημαντικό και πολύπλευρο έργο στο πεδίο της δημόσιας υγείας μέσω δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης και μέσω ενδυνάμωσης ασθενών, ενώ ταυτόχρονα σε πολλές περιπτώσεις παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η θεσμική και λειτουργική αναβάθμιση του ρόλου τους θα ενισχύσει αυτές τις δυνατότητες, καθιστώντας τις Ενώσεις Ασθενών φορείς άσκησης δημόσιας υγείας.

 • 18 Μαρτίου 2024, 15:46 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Οι σύλλογοι και οι Ενώσεις ασθενών επιτελούν σημαντικό έργο στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας, μέσω ποικίλων δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης και μέσω της ενδυνάμωσης των ασθενών. Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η αναβάθμιση του ρόλου τους είναι καίριας σημασίας προκειμένου να ενισχυθούν και να διευρύνουν το πεδίο των δράσεων τους.

 • Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, εκπροσωπώντας 48 Οργανώσεις ασθενών με καρκίνο σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχοντας σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκές συμμαχίες για τον καρκίνο και ως επίσημος εταίρος όλης της επιστημονικής και ερευνητικής ογκολογικής κοινότητας στην Ελλάδα, επιθυμεί να είναι μεταξύ εκείνων των Οργανώσεων Ασθενών που επίσημα το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να ορίσει ως συνομιλητές. Συγκεκριμένα πιστεύουμε ότι με τη γνώση και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει τα μέλη μας σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου, αλλά και την υποστήριξη της επιβίωσης μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, μπορούμε να συνδράμουμε ενεργά στο έργο της προώθησης των σχετικών δράσεων, αλλά και της παροχής εμπειριών και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Χαιρετίζουμε την απόφαση για ενίσχυση και αναδιοργάνωση του ΕΟΔΥ και επιθυμούμε να αναδείξουμε την ανάγκη για μεγαλύτερη εστίαση και στις μη μεταδιδόμενες ασθένειες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να υποτιμηθεί ο ρόλος του για τις μεταδιδόμενες ασθένειες.

 • 13 Μαρτίου 2024, 14:34 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Πρέπει να προστεθεί νέα παράγραφος, η οποία θα προβλέπει ότι:

  «Από την καταβολή των ανωτέρω ποσών εξαιρούνται οι πάσχοντες απ,ό μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικο επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δεν καταβαλλουν συμμετοχή, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.»

 • 7 Μαρτίου 2024, 12:05 | Vasily Psarommatis

  Bravo