Άρθρο 49 Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους

 

  1. Για χρονικό διάστημα έως την 30η.9.2024 και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στους φορείς που δικαιούνται να διενεργούν ελέγχους φορείας του κορωνοϊού COVID-19 με προϊόντα ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test), εντάσσονται και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠ) του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α’ 225), οι αδειοδοτημένες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) της υπό στοιχεία Π1γ/οικ.81551/2007 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1136) ή λειτουργούσες ΜΦΗ, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες (ΚΔΗΦ), τα σωφρονιστικά καταστήματα, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), οι ανοιχτές δομές φιλοξενίας και κάθε είδους δομή και χώρος υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και λοιπές υπηρεσίες πρώτης γραμμής. Ως υπηρεσίες πρώτης γραμμής για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται δημόσιες υπηρεσίες με υψηλό βαθμό έκθεσης σε λοιμογόνους παράγοντες λόγω της φύσης και του σκοπού λειτουργίας τους.
  2. Οι έλεγχοι στους φορείς της παρ. 1 διενεργούνται από μόνιμο ή συμβεβλημένο ιατρικό προσωπικό και για τις Ένοπλες Δυνάμεις από προσωπικό του Υγειονομικού Σώματος, το οποίο καταχωρεί αμελλητί τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων, ανά ημέρα, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4737/2020 (Α` 204) στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό C0VID-19.
  3. Το Υπουργείο Υγείας για το χρονικό διάστημα έως την 30η.9.2024 δύναται να διαθέτει προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων COVID-19 για τη διενέργεια των επιδημιολογικών ελέγχων της παρ. 1 και μέσω διάθεσης των αποθεμάτων του στα Υπουργεία που εποπτεύουν τους φορείς της παρ. 1 κατόπιν εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας. Τα Υπουργεία που εποπτεύουν τους φορείς της παρ. 1 υποβάλλουν αίτημα στον Υπουργό Υγείας για τη διάθεση των ανωτέρω προϊόντων το οποίο γίνεται αποδεκτό με έγγραφη δήλωση αποδοχής από τον Υπουργό Υγείας, στην οποία καθορίζεται η ποσότητα που διατίθεται ανά υπουργείο, υπό τον όρο της επάρκειας των υπολειπόμενων αποθεμάτων για τη διασφάλιση των σκοπών προστασίας δημόσιας υγείας.
  4. Η διαδικασία διάθεσης των προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων COVID -19 προς τους φορείς της παρ. 1 καθορίζεται με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 10002/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β’ 768), όπως εκάστοτε ισχύει.