Άρθρο 17 Διεύρυνση των περιπτώσεων φαρμάκων που υπάγονται προς αξιολόγηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 249 ν. 4512/2018

Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 249 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί των περιπτώσεων των φαρμάκων που υπάγονται ή εξαιρούνται από την αξιολόγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, προστίθεται περ. ι), γίνεται η αναγκαία συντακτική προσαρμογή λόγω της προσθήκης αυτής και η παρ. 2 του άρθρου 249 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Τα φάρμακα που τελούν σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους και έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με την εθνική διαδικασία ή την αποκεντρωμένη διαδικασία ή την διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης ή την κεντρική διαδικασία του Κανονισμού 726/2004/ ΕΚ (ΕΕ L 136), υπάγονται σε αξιολόγηση, μόνον εφόσον αποζημιώνονται τουλάχιστον σε πέντε (5) από τα κάτωθι ειδικώς αναφερόμενα κράτη – μέλη που διαθέτουν μηχανισμό αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, ήτοι: την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται: α) τα φάρμακα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ως ορφανά, μόνο εφόσον καλύπτονται από διεθνή πρωτόκολλα, β) τα φάρμακα της μεσογειακής αναιμίας, γ) τα εμβόλια που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Δ.ΥΓ3α/ Γ.Π.32221/2013 (Β΄ 1049) κ.υ.α., δ) τα φάρμακα με βάση το ανθρώπινο αίμα ή το πλάσμα του αίματος, όπως ορίζονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 (Β΄ 1049) κοινής υπουργικής απόφασης, ε) τα φάρμακα συνδυασμών γνωστών δραστικών ουσιών, δηλαδή φάρμακα τα οποία συνδυάζουν δραστικές ουσίες, για τις οποίες έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα προστασίας των δεδομένων τους, ανεξάρτητα από τη νομική βάση έγκρισής τους και εφόσον η ένδειξή τους είναι αντικατάσταση των θεραπειών ελεύθερου συνδυασμού, στ) τα φάρμακα-«κλώνοι», που ορίζονται ως φάρμακα με διαφορετική εμπορική ονομασία, ίδια φαρμακοτεχνική μορφή, ίδια ποιοτική και ποσοτική σύνθεση, τόσο σε δραστική ουσία όσο και σε έκδοχα και τα οποία έλαβαν άδεια κυκλοφορίας με την ίδια φαρμακοχημική, προ-κλινική και κλινική τεκμηρίωση σε σχέση με φάρμακα τα οποία περιλαμβάνονται ήδη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, ζ) τα «βιοομοειδή» φάρμακα, δηλαδή τα φάρμακα βιολογικής προέλευσης τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ, με αναφορά σε φάρμακα βιολογικής προέλευσης, τα οποία περιλαμβάνονται ήδη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, η) φάρμακα που τιμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ.Α. 32535/2019 ( Β 1508 ), θ) φάρμακα καλώς καθιερωμένης χρήσης με νομική βάση έγκρισης του άρθρου 10 (α) της Οδηγίας 2001/83 ΕΚ και ι) φάρμακα που διακινούνται με έκτακτη εισαγωγή και αποζημιώνονται, μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Μ.Α.Ε., σε εκτέλεση παραγγελιών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με μηνιαίο κόστος θεραπείας ανά ασθενή άνω των χιλίων (1.000) ευρώ.
Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται για όλα τα προϊόντα που θα υποβληθούν προς αξιολόγηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΕΑΑΦΑΧ) μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και για όλα τα προϊόντα των οποίων η αξιολόγηση εκκρεμεί ακόμη στο πλαίσιο της ΕΑΑΦΑΧ. Προϊόντα τα οποία έχουν ήδη παραπεμφθεί στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν αξιολογούνται εκ νέου.».

 • Η ανάπτυξη του νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού ΗΤΑ, θα αποτελεί την επιστημονική αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών, η οποία θα είναι αποδεκτή από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι δεν παρέχει κάποιο επιστημονικά τεκμηριωμένο στοιχείο, αλλά λειτουργούσε αποκλειστικά ως gatekeeper που δημιουργούσε τεχνητές καθυστερήσεις στην πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες κατά τη διάρκεια της μνημονιακής περιόδου, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη κατάργησης του κανόνα 5/11, τουλάχιστον από την ημερομηνία πλήρους εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού κανονισμού ΗΤΑ.

 • στην παράγραφο 2 :
  β) τα φάρμακα της μεσογειακής αναιμίας και δρεπανοκυτταρικής νόσου (Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία),

 • Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 249 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί των περιπτώσεων των φαρμάκων που υπάγονται ή εξαιρούνται από την αξιολόγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, προστίθεται περ. ι), γίνεται η αναγκαία συντακτική προσαρμογή λόγω της προσθήκης αυτής και η παρ. 2 του άρθρου 249 διαμορφώνεται ως εξής:
  «2. Τα φάρμακα που τελούν σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους και έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με την εθνική διαδικασία ή την αποκεντρωμένη διαδικασία ή την διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης ή την κεντρική διαδικασία του Κανονισμού 726/2004/ ΕΚ (ΕΕ L 136), υπάγονται σε αξιολόγηση, μόνον εφόσον αποζημιώνονται τουλάχιστον σε πέντε (5) από τα κάτωθι ειδικώς αναφερόμενα κράτη – μέλη που διαθέτουν μηχανισμό αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, ήτοι: την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται: α) τα φάρμακα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ως ορφανά, μόνο εφόσον καλύπτονται από διεθνή πρωτόκολλα, β) τα φάρμακα της μεσογειακής αναιμίας και δρεπανοκυτταρικής νόσου (Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία), γ) ….».

 • 15 Μαρτίου 2024, 10:39 | Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)

  Αναφορικά με την προσθήκη της περ.ι) στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 249 του ν. 4512/2018,περί των περιπτώσεων των φαρμάκων που υπάγονται ή εξαιρούνται από την αξιολόγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, θεωρούμε οτι η διάταξη αυτή δημιουργεί μια ακόμη στρέβλωση και δύναται να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή αύξηση φαρμάκων μέσω ΙΦΕΤ και αύξηση δαπάνης ΙΦΕΤ.
  Προτείνουμε: α) απόσυρση αυτής της συγκεκριμένης διάταξης, και β) κατάργηση του κριτηρίου 5/11 ώστε και να μειωθεί η χρήση του καναλιού του ΙΦΕΤ αλλά και να επιταχυνθεί η πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες.