ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι: α) η πρόσβαση όλων των γυναικών, από σαράντα πέντε έως εβδομήντα τεσσάρων ετών, σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις κατά του καρκίνου του μαστού και η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων του προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης» σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, β) η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω της αξιοποίησης της κλινικής εμπειρίας των ιατρών του και της δημιουργίας κινήτρων ώστε να καταστεί ελκυστικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τους ιδιώτες ιατρούς, γ) η διασφάλιση της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υγειονομικών δομών και των Υγειονομικών Περιφερειών, δ) ο εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης, ε) η επίλυση ζητημάτων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας και στ) η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

 • 19 Μαρτίου 2024, 00:08 | Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

  Παρά το γεγονός, πως οι δράσεις για την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνουν ελάχιστες παρεμβάσεις για την βελτίωση της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων, στεκόμαστε σε συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν την υπηρεσία υπαίθρου και την ιατρική αμοιβή σε περίπτωση αλλαγής ιατρικής ειδικότητας και καταθέτουμε προτάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες των νέων Ιατρών. Αρχικά, πάγιο αίτημα αποτελεί η πλήρης αποσύνδεση της υπηρεσίας υπαίθρου από τη διαδικασία λήψης τίτλου ειδικότητας, και όχι μόνο η απαλλαγή για συγκεκριμένα χρονολογικά έτη εισαγωγής στην Ιατρική σχολή. Επιπλέον, από την τρέχουσα διάταξη περί αγροτικών και δυνατότητα λήψης τίτλου ειδικότητας, εφόσον ολοκληρωθεί υπηρεσία σε νοσοκομείο της ΥΠΕ σε θέση ειδικού Ιατρού, εξαιρούνται νοσοκομεία ΝΠΙΔ, όπως το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, δημιουργώντας περαιτέρω προβλήματα στους τελειόφοιτους ειδικευόμενους. Για αυτό θα ήταν χρήσιμο να μην εξαιρείται κανένα νοσοκομείο της επικράτειας από την ισχύουσα διάταξη. Επίσης, το αναχρονιστικό πλαίσιο για την μη οικονομική αποζημίωση ειδικευόμενων που αποφασίζουν να εκπαιδευτούν σε ειδικότητα, διαφορετική από την αρχική τους επιλογή, θα ήταν λογικό να αναθεωρηθεί και η ιατρική αμοιβή να αφορά γιατρούς όλων των ειδικοτήτων που προχωρούν σε αλλαγή ειδικότητας, και όχι μόνο της Αναισθησιολογίας. Τέλος, ως Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση και άλλων ζητημάτων των ειδικευόμενων Ιατρών, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην τρέχουσα διάταξη, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την βελτίωση των οικονομικών απολαβών τους.

  Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

 • Θεωρούμε επιβεβλημένο να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο διάταξη για την εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, μέσω της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, όπως ακριβώς ίσχυε μέχρι την ψήφιση του ν.4931/2022 και με τη σύνθεση που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ μέχρι τον Μάρτιο του 2023.
  Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. αποτελεί την αντιπροσωπευτικότερη τριτοβάθμια οργάνωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις της χώρας, εκπροσωπώντας περισσότερες από 30 Εθνικές και Περιφερειακές Ομοσπονδίες, οι οποίες έχουν μέλη συνολικά περισσότερες από πεντακόσιες (500) πρωτοβάθμιες οργανώσεις ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, εκπροσωπώντας άμεσα ή έμμεσα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα, περισσότερων από δύο εκατομμύρια πολιτών με αναπηρία και χρόνια πάθηση.
  Επιπρόσθετα, ζητάμε τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ), καθώς και στην Επιτροπή Ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Επιτροπή Ελέγχου Σ.Η.Π.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 • 14 Μαρτίου 2024, 01:59 | Ανδρονίκη Κόζανα

  Χαιρετίζω τις προσπάθειες διοργάνωσης εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού που αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη για τον γενικό πληθυσμό και ιδιαιτέρως για τις γυναίκες της χώρας μας.

  Η Eurostat δεν διαθέτει στοιχεία για την Ελλάδα αναφορικά με τα ποσοστά προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού. Ενώ η διαθεσιμότητα μηχανημάτων ψηφιακής μαστογραφίας είναι υψηλή (η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα μηχανημάτων μαστογραφίας στην ΕΕ), πιθανά λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων (άγονες περιοχές/ ζητήματα προσβασιμότητας), μέχρι και σήμερα δεν κατέστη εφικτή η υλοποίηση οργανωμένων εθνικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου.

  Παρακαλώ να εξετάσετε:

  1) Αρθρο 24 – Παρ. 4α
  «να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από σαράντα πέντε (45) έως εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών»

  Όπως μεταβληθεί σε:

  «να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από σαράντα (40) έως εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών»

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
  Οι κατευθυντήριες οδηγιες των περισσότερων εταιριών υποστηρίζουν την κατ’ επιλογήν διενέργεια μαστογραφίας από 40 έως 45 ετών. Ας δοθεί η δυνατότητα της άσκησης αυτής της ελευθερίας εντός του πλαισίου δημόσιας δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας.

  2) Αρθρο 24 – Παρ. 7β
  « Η τιμή αποζημίωσης της εξέτασης του υπερηχογραφήματος μαστού της περ. γ) της παρ. 5 ορίζεται σε οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (8,28), σύμφωνα με την περ. 46 του άρθρου 4 του π.δ. 157/1991 (Α ́ 62), περί αμοιβών ιατρικών πράξεων»

  Όπως μεταβληθεί δικαιότερα εάν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
  Η άρτια εξέταση του μαστού δια υπερηχογραφήματος και η σύνταξη λεπτομερούς ιατρικού πορίσματος (γνωμάτευση) προϋποθέτει κοπιώδη σωματική και πνευματική εργασία του ιατρού ακτινολόγου, συνεχιζόμενη κατάρτισή του και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και αναλώσιμα. Η εξέταση είναι σημαντικά υποκοστολογημένη και η αποζημίωσή της χρήζει αναθεώρησης τουλάχιστον στην τιμή των 15ευρώ καθ’ έκαστον μαστό.
  Να σημειωθεί εδώ ότι σημαντικά υποκοστολογημένες είναι όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις υπερήχων.

  Αξίζει και μπορούμε να στηρίξουμε τις γυναίκες στη χώρα μας καθώς πέρα από δυναμικό επιστημονικό και εργατικό πληθυσμό θα αποτελούμε και τις μητέρες των παιδιών μίας κοινωνίας που μέλλει να ταλανιστεί στο εγγύς μέλλον δυνάμει μακράς περιόδου υπογεννητικότητας.

  Με εκτίμηση,
  Ανδρονίκη Κόζανα
  Ιατρός Ακτινολόγος, Επιμ Β ΕΣΥ, ΠΑΓΝΗ

 • 12 Μαρτίου 2024, 11:50 | Απόστολος Καραντάνας

  Mε αφορμή την έλλειψη ιατρών ΕΣΥ για κάλυψη εφημεριών σε εργαστήρια, ιδίως ακτινολογικά, που παρατηρείται σε πολλά πλέον νοσοκομεία της χώρας, και κατόπιν παραγωγικών συζητήσεων με έμπειρους συνεργάτες μου ιατρούς ΕΣΥ, προτείνω την ακόλουθη τροπολογία-προσθήκη στο νόμο.

  Α.Καραντάνας
  Καθηγητής Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
  Δ/ντής Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης ΠΓΝΗ
  Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΤΕ
  Συντονιστής Επιτροπής Εκπαίδευσης Ακτινολογίας ΚΕΣΥ
  Μέλος ΔΣ Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

  _____________________________________________________________________

  Εργαστηριακοί Ιατροί ΕΣΥ (συντονιστές διευθυντές, διευθυντές, επιμελητές Α’, Β’ ή επικουρικοί), εργαστηριακοί στρατιωτικοί ιατροί ή εργαστηριακοί ιατροί μέλη ΔΕΠ, δύνανται εφόσον το επιθυμούν, να καλύπτουν έκτακτες εφημεριακές ανάγκες της ειδικότητάς τους και σε άλλα νοσοκομεία ΕΣΥ (νοσοκομεία υποδοχής), της ίδιας ή άλλης ΔΥΠΕ, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή – όπου είναι δυνατόν – με τηλεεργασία.

  Η αμοιβή των εν λόγω ιατρών γίνεται από το νοσοκομείο υποδοχής του οποίου τις έκτακτες εφημεριακές ανάγκες καλύπτουν, και δεν εμπίπτει στο πλαφόν εφημεριών που διενεργούν στο νοσοκομείο που ήδη υπηρετούν. Η αμοιβή του εφημερεύοντος ιατρού κατά την εν λόγω εφημεριακή κάλυψη γίνεται με αποζημίωση ανά εξέταση που ζητάται κατά την εφημερία. Η αποζημίωση αυτή θεωρείται έσοδο από ιδιωτικό έργο. Η τιμή αποζημίωσης ανά εξέταση είναι αντίστοιχη εκείνης που θα λάμβανε ο εκτελών την εξέταση ιατρός, αν διενεργούσε την ίδια εξέταση στα πλαίσια λειτουργίας των απογευματινών ιατρείων ολοήμερης λειτουργίας, και φορολογείται με τον ίδιο τρόπο που φορολογούνται τα έσοδα από τα απογευματινά ιατρεία ολοήμερης λειτουργίας. Το ελάχιστο σύνολο της αποζημίωσης του εν λόγω εφημερεύοντος ιατρού για κάθε εφημερία στο νοσοκομείο υποδοχής, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο της αποζημίωσης ενεργού εφημερίας που προβλέπεται για τον βαθμό του αναλόγως την ημέρα εφημέρευσης (καθημερινή, Σάββατο ή Κυριακή/αργία). Ο ιατρός που καλείται να καλύψει τις έκτακτες εφημεριακές ανάγκες δικαιούται ρεπό ανάπαυσης μόνο στην περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας στο Νοσοκομείο υποδοχής σε ενεργό εφημερία.

  Το Νοσοκομείο που ζητεί την κάλυψη των έκτακτων εφημεριακών αναγκών κάνοντας χρήση της παραπάνω ρύθμισης, οφείλει να κάνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του και στην ιστοσελίδα της οικείας ΔΥΠΕ. Οι υποψήφιοι εργαστηριακοί ιατροί εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους με αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η επιλογή των ιατρών που θα καλύψουν τις έκτακτες εφημεριακές ανάγκες (στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι σε σχέση με τις θέσεις/ανάγκες), γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου υποδοχής, κατόπιν σχετικής εισήγησης του διευθυντή ή υπεύθυνου του εργαστηριακού τμήματος για το οποίο έχει εκδηλωθεί το ενδιαφέρον, ή του διευθυντή εργαστηριακού τομέα (αν ελλείπει ο διευθυντής ή υπεύθυνος του εργαστηριακού τμήματος), ή του διοικητή νοσοκομείου (αν ελλείπουν οι διευθυντές εργαστηριακού τομέα και ενδιαφερόμενου τμήματος). Το νοσοκομείο υποδοχής και οι επιλεγέντες εργαστηριακοί ιατροί από άλλα νοσοκομεία, υπογράφουν σύμβαση μέγιστης διάρκειας 12 μηνών, στην οποία περιγράφεται ο αριθμός και το είδος των εφημεριών που θα διενεργούν ανά μήνα.

  Η διάρκεια εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης από το Νοσοκομείο υποδοχής για τις εφημεριακές ανάγκες τμήματος του εργαστηριακού τομέα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 συνεχόμενους μήνες, χρόνος εντός του οποίου πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες προκήρυξης κενούμενων θέσεων ΕΣΥ ή πρόσληψης επικουρικού ιατρικού προσωπικού για το εν λόγω τμήμα. Σε περίπτωση που οι διαδικασίες προκήρυξης διαρκέσουν πέραν του 12μηνου ή σε περίπτωση που αυτές οι προκηρύξεις μόνιμων θέσεων ΕΣΥ αποβούν άγονες, τότε το νοσοκομείο υποδοχής δύναται να παρατείνει την κάλυψη εφημεριακών αναγκών τμήματος εργαστηριακού τομέα σύμφωνα με τις ανωτέρω ρυθμίσεις με νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για 12μηνη σύμβαση, μέχρι και την ημερομηνία πλήρωσης των εν λόγω προκηρυχθεισών οργανικών θέσεων ΕΣΥ από επικουρικό ή μόνιμο ιατρικό προσωπικό.

 • 12 Μαρτίου 2024, 10:12 | Γελαστοπούλου Αθανασία

  ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
  Η αναβάθμιση του πτυχίου φαρμακευτικής σε integrated master είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή της διάρκειας πρακτικής άσκησης από 12 σε 6 μήνες. 
  Παρ’ όλα αυτά η αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί και ισχύουν ακόμη οι 12 μήνες της πρακτικής άσκησης. 
  Εμείς οι απόφοιτοι είμαστε με δεμένα χέρια χωρίς να μπορούμε να εργαστούμε ως φαρμακοποιοί.
  Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος!!!!
  Παρακαλώ να δώσετε μία λύση το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ.

 • 11 Μαρτίου 2024, 11:06 | M. Katsarou

  1.Πέρα από τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των συμβασιούχων, θεωρεί η κυβέρνηση ότι ένας τέτοιος οργανισμός που έχει και ελεγκτικό χαρακτήρα θα πρέπει να απαρτίζεται από ευκαιριακό προσωπικό, που σήμερα θα είναι στην ελεγκτική αρχή και αύριο στην εταιρία που ελέγχεται?Μην απορούμε για τις τοποθετήσεις των ευρωβουλευτών μετά.
  Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει τη μονιμότητα πρωτίστως σε τέτοιες θέσεις. Ο ΕΟΦ έχει χαρακτήρα ανεξάρτητης αρχής, αντί λοιπόν να αναγνωριστεί το έργο του, υπονομεύεται.
  2.Έχει γνώση η κυβέρνηση για την εκπαίδευση που πρέπει να λάβει ένας υπάλληλος για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα του οργανισμού? Το κόστος των εργατοωρών εκπαίδευσης μεταξύ εκπαιδευμένων και νέων υπαλλήλων είναι μικρότερο από το να αποτυπωθεί ένα οργανόγραμμα?

  Αυτοί τι στιγμή ο ΕΟΦ είναι κατακερματισμένος με το 50% των υπαλλήλων που υπήρχαν τις προηγούμενες δεκαετίες και το 30% αντίστοιχων ευρωπαϊκών οργανισμών. Εκ των ολίγων αυτών υπαλλήλων οι μισοί είναι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου για περισσότερο από 5έτη ενώ οι ανάγκες του οργανισμού έχουν υπερδιπλασιαστεί. Αυτοί λοιπόν οι ελάχιστοι άνθρωποι που δουλεύουν εθνικές και ευρωπαϊκές διαδικασίες αντί να στελεχωθούν με μόνιμους συνεργάτες επιθυμείτε να γίνουν και δωρεάν εκπαιδευτήριο των υπαλλήλων των ιδιωτικών εταιριών (γιατί εύλογα εκεί θα καταλήξουν οι ευκαιριακές σχέσεις). Οι δε συμβασιούχοι οι οποίοι στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν τον οργανισμό πριν και μετά την πανδημία είναι άγνωστο που θα καταλήξουν.

  Σε ένα υγιές σύστημα ένας τέτοιος οργανισμός
  1. αποτυπώνονται οι ανάγκες σε ένα οργανόγραμμα
  2. κρατάει με καθεστώς αορίστου χρόνου τους εκπαιδευμένους υπαλλήλους του
  3. γίνεται πλάνο κάλυψης των υπολοίπων θέσεων.

 • 11 Μαρτίου 2024, 10:35 | Αθανασία Γελαστοπούλου

  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού: Περιμένουμε ακόμη να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή μας στις εξετάσεις άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιών. Να οριστεί η απαραίτητη διάρκεια πρακτικής άσκησης σε 2 τρίμηνα (6 μήνες). Έχει συζητηθεί με τους συλλόγους, με τα 3 τμήματα Φαρμακευτικής της χώρας και δεν έχει αναφερθεί κανένα μέλος του υπουργείου υγείας σε αυτό το θέμα. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση ως προς το χρόνο που θα διευθετηθεί το ζήτημα. Παρακαλώ, ρυθμίστε μαζί με τα υπόλοιπα και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Οι απόφοιτοι των φαρμακευτικών σχολών δεν μπορούν να εκδώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό τους αποτρέπει από την άσκηση του επαγγέλματος.

 • 8 Μαρτίου 2024, 16:51 | Paris

  Δηλαδή, θα ενισχυθεί το Ε.Σ.Υ. με την παροχή της δυνατότητας των ιατρών να ασκούν ιδιωτικό έργο;
  Έχει χαθεί εντελώς η λογική!

  Το να αναβαθμισθουν οι μισθοί των ανθρώπων, δεν παίζει;

  ————————
  Αυτά λέει στην εισαγωγη!

  Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας».
  Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Μαρτίου 2024.

  Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου που κατατείνουν, ενδεικτικά:

  στη διεύρυνση της δυνατότητας των ιατρών του Ε.Σ.Υ. να ασκούν ιδιωτικό έργο αξιοποιώντας την κλινική εμπειρία τους και στη θέσπιση των αναγκαίων προς τούτο όρων και προϋποθέσεων,

  στον προσδιορισμό της φύσης του εισοδήματος των ιατρών Ε.Σ.Υ. από τη διενέργεια απογευματινών χειρουργείων ως εισόδημα από άσκηση ιδιωτικού έργου,

 • 8 Μαρτίου 2024, 08:51 | Μάνος

  Δεν βλέπω το άρθρο για διαγραφή προστιμων.;; θα πρέπει έντοκα βέβαια να επιστραφούν τρόποκαι σε όσους έγινε συμψηφισμός με τυχόν επιστροφές φόρου εισοδήματος αλλά και σε όσους πλήρωσαν γιατί ήθελαν φορολογική ενημερότητα κλπ

 • 8 Μαρτίου 2024, 00:54 | Spiros

  Παρακαλώ και Απαιτώ η 2η εργασία των ιατρών και η λειτουργία των ΙΧ Ιατρικών κέντρων να μην γίνεται εις βάρος της κύριας εργασίας τους (που σε κάθε περίπτωση άγρα πελατείας γίνεται στο δημόσιο νοσοκομείο) και να επανέλθει το ασυμβίβαστο για το ΕΣΥ.Αυτό επειδή ειδικότητα και σπουδές παρέχουν τα σοβαρά δημόσια πανεπιστήμια και νοσοκομεία. Δεν θεωρείται ιδιωτικό το νοσοκομείο που ζει από επιδοτήσεις και κύριο πελάτη του τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία. Αυτά τα επικαλούμαι γιατί όταν έδωσα κάποτε το «φιλί» ζωής δεν κοίταξα ούτε αν υπήρχαν μικρόβια, ούτε τι εθνικότητα είχε ο άτυχος παθών και το κυριότερο ούτε κοίταξα τι βάρος είχε το ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ. Φανταστείτε να φρόντιζα για το αντίθετο αν είσασταν στην θέση του παθόντος υιοθετώντας το σκεπτικό της αρχής του νομοσχεδίου που διατίθεται προς δημόσια διαβούλευση…..! Ευχαριστώ πάντως για το γεγονός του ότι το προαναφερόμενο νομοσχέδιο βρίσκεται σε Δημόσια διαβούλευση.

 • 7 Μαρτίου 2024, 22:45 | Μανώλης

  Τι έγινε με τη διαγραφή των προστίμων των ανεμβολιαστων πολιτών; Γιατί δεν υπάρχει πουθενά; Ντροπή

 • 7 Μαρτίου 2024, 18:19 | Παυλος

  Τη έγινε κύριε υπουργέ που πήγε το άρθρο για την μεταφορά των πληρωμάτων ασθενοφόρων των κέντρων υγείας στο ΕΚΑΒ;

 • 7 Μαρτίου 2024, 11:17 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

  Να προβλεφθει η καταργηση της εισφορας 2 ευρω/μηνα «υπερ Στεγης Υγειονομικων» που πληρωνουν οι ιατροι, καθοτι η Στεγη εχει παψει να λειτουργει εδω και μια 10ετια