ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   Άρθρο 56 Καταργούμενες διατάξεις

 

 1. Η περ. ζ) του άρθρου 12 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238), περί των αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, καταργείται.
 2. Το άρθρο 30 του ν. 3846/2010 (Α΄66), περί υποχρέωσης των Ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν βάσει του π.δ. 225/2000 (Α΄ 194) καταβολής του πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν στο Δημόσιο, καταργείται από την 1η.7.2023.
 3. 3. Η παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4865/2021, περί εξουσιοδοτικής διάταξης για τον καθορισμό του ύψους των αμοιβών των μελών των επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου, καταργείται.
 4. Η παρ. 8 του άρθρου 279 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της πρόβλεψης ότι ιατρικός σύλλογος δεν δικαιούται να συμμετέχει με εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αν, τριάντα (30) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένος, καταργείται.
 • 18 Μαρτίου 2024, 18:31 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣYΛΛΟΓΟΣ

  Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σύμφωνα με το νόμο 4512/18 «Αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο και την εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Ιατρικών Συλλόγων και των ιατρών της χώρας. Αποτελεί το ανώτατο θεσμικό όργανο των ιατρών και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης».
  Δεδομένων των παραπάνω αρμοδιοτήτων ο ΠΙΣ τοποθετείται επί της παρ. 4 του άρθρου 56 και προβαίνει στις παρακάτω διαπιστώσεις:
  Αντικειμενικά οι υπηρεσίες του Π.Ι.Σ. δεν έχουν την πρακτική δυνατότητα να επιβεβαιώσουν τις οφειλές των Ιατρικών Συλλόγων προς τον Π.Ι.Σ., καθότι δεν υπάρχει πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία και το μητρώο μελών του κάθε συλλόγου. Δυσχερώς εφαρμοστέα είναι και η επιβεβαίωση του χρόνου και των ποσών εισφορών.
  Δεδομένης της αδυναμίας η μόνη εφικτή λύση είναι η δήλωση της διοίκησης του κάθε Ιατρικού Συλλόγου σχετικά με τα ποσά που έχει ήδη εισπράξει από τις εισφορές των μελών του, έτσι ώστε να εκτιμηθεί εάν κάποιος Ιατρικός Σύλλογος οφείλει εισφορές προς τον Π.Ι.Σ. καθώς και το ύψος αυτών.
  Η επιβεβαιωτική αυτή αδυναμία εντείνεται από το γεγονός ότι πολλοί ιατροί (κυρίως του Δημοσίου που δεν απαιτούν να λαμβάνουν συχνά βεβαιώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο τους) αμελούν την καταβολή των εισφορών τους, τις οποίες καταβάλλουν άτακτα και συνολικά για πλείονα έτη, την αντίστοιχη πρακτική ορισμένων Ιατρικών Συλλόγων να μην εκκαθαρίζουν το μητρώο τους από τα μέλη που δεν έχουν καταβάλλει τις εισφορές τους, ενώ τέλος, κάποιοι Ιατρικοί Σύλλογοι προβαίνουν σε αναδρομικές εγγραφές και διαγραφές μελών. Τέλος, θα πρέπει να γίνει ειδική μνεία για τους νέους ιατρούς, τους υπηρετούντες ή τους ανέργους, από τους οποίους δεν παρακρατείται η εισφορά υπέρ του Π.Ι.Σ. βάση του άρθρου 315 παράγραφος 3 του ν. 4512/2018 και για τους οποίους δεν είναι αποδοτέα η εισφορά.
  Συμπερασματικά, η βεβαίωση εάν κάποιος Ιατρικός Σύλλογος είναι «οικονομικά τακτοποιημένος» είναι εξαιρετικά δυσχερής λόγω των αντιφατικών προβλέψεων του νόμου 4512/18 και της έλλειψης δυνατότητας αντιστοίχισης. Θα πρέπει να βασίζεται -τουλάχιστον προσωρινά ελλείψει άλλης δυνατότητας – στις δηλώσεις των Ιατρικών Συλλόγων για τις εισπράξεις τους.
  Τυχόν αυθαίρετος αποκλεισμός Ιατρικών Συλλόγων κατ εφαρμογήν της παρ. 8 του άρθρου 279 του ν. 4512/2018 θα προκαλέσει προβλήματα εγκυρότητας των αποφάσεων και επί εκλογικής διαδικασίας του αποτελέσματος των εκλογών και της ανάδειξης του ΔΣ. Για το λόγο αυτό ουδέποτε ενεργοποιήθηκε η ανάλογη διάταξη από την ψήφιση του νόμου έως σήμερα.
  Δεδομένων των ανωτέρω προβλημάτων είναι απολύτως ορθή η κατάργηση της παρ. 8 του άρθρου 279 του ν. 4512/2018, λαμβάνοντας υπόψη ως επαρκείς τις προβλέψεις του άρθρου 315 του ιδίου νόμου, οι οποίες διασφαλίζουν την απόδοση των εισφορών υπέρ ΠΙΣ, προβλέποντας ότι «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση της καταβολής πέραν του ενός (1) έτους συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον Πρόεδρο και τον Ταμία κάθε Ιατρικού Συλλόγου που εκδικάζεται από το Α.Π.Σ.Ι. μετά από παραπομπή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. Η επιβαλλόμενη πειθαρχική ποινή είναι αυτή του προστίμου μέχρι έκπτωσης από το αξίωμα, οφείλεται δε νόμιμος τόκος υπερημερίας».

 • 17 Μαρτίου 2024, 20:47 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Να καταργηθούν οι διατάξεις Νόμου βάσει των οποίων γίνονται κρατήσεις στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ. για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Θεωρείται παράλογο.

 • 16 Μαρτίου 2024, 00:06 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  θα πρέπει επιτέλους να Καταργηθούν οι διατάξεις Νόμου βάσει των οποίων γίνονται στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ. κρατήσεις για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Είναι παράλογο!

 • 15 Μαρτίου 2024, 20:48 | Νικόλαος Γιαννακόπουλος

  Διάβασα και εγώ αναλυτικά τον νόμο, αλλά δεν υπάρχει άρθρο με την διαγραφή του προστίμου σε ανεμβολίαστα άτομα άνω των 60. Που είναι αυτό;

 • 15 Μαρτίου 2024, 19:56 | Δρ. Γεώργιος Ελευθερίου

  Η νομιμοποίηση συμμετοχής εκπροσώπων ΙΣ στη ΓΣ του ΠΙΣ ακόμη και αν δεν έχουν καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές είναι ιδιαιτέρως προβληματική σε επίπεδο κράτους δικαίου, αντίθετη στο σύνολο των διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία κάθε σωματείου και εν τέλει αντιστρατεύεται αυτή καθεαυτή την φύση του ΠΙΣ ως νπδδ σωματειακού χαρακτήρα, εκ του νόμου.

 • 13 Μαρτίου 2024, 10:19 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

  • Επίσης διαφωνούμε με το άρθρο 56 παρ.4 που καταργεί την παρ. 8 του άρθρου 279 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της πρόβλεψης ότι ιατρικός σύλλογος δεν δικαιούται να συμμετέχει με εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αν, τριάντα (30) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένος. Διαφωνούμε για την τροποποίηση του χωρίς την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ.

 • 10 Μαρτίου 2024, 19:09 | Παναγιώτης Ψυχάρης

  στο 4. Αναφέρει με άλλα λόγια, ότι Ιατρικός Σύλλογος που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένος, μέχρι 30 μέρες πριν τη ΓΣ,θα μετέχει κανονικά στις γενικές Συνελεύσεις του ΠΙΣ. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος, 30 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

 • 8 Μαρτίου 2024, 11:59 | ΚΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Παρότι διάβασα αναλυτικά τον νόμο,
  δεν βρήκα κάπου να αναφέρεται
  η διαγραφή των προστίμων των ανεμβολιάστων +60,
  όπως ρητώς ανέφερε ο υπουργός την ημέρα κατάθεση του νομοσχεδίου.
  Θα ήθελα να μου υποδείξετε το άρθρο που υπάρχει
  ώστε να μπορέσω να κάνω το σχόλιό μου επ’ αυτού.

  Ευχαριστώ