Άρθρο 23 Παύση αναζήτησης αχρεωστήτως επιβληθέντων ποσών αυτόματης επιστροφής υπερβάλλουσας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου ενενηκοστού ν. 4812/2021

 

Στην παρ. 5 του άρθρου ενενηκοστού του ν. 4812/2021 (Α’ 110), περί της διαδικασίας υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων των δημόσιων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«5. Αν κατά τον υπολογισμό του ποσού αυτόματης επιστροφής της υπερβάλλουσας φαρμακευτικής δαπάνης προκύπτει αρνητικό ποσό clawback, οι υπολογισμένες κατά τα ανωτέρω πάσης φύσεως εκπτώσεις, επιστροφές και ωφελήματα δύνανται να συμψηφισθούν με ποσό clawback επόμενου εξαμήνου. Επιβληθέντα ποσά επιστροφής υπερβάλλουσας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης σε προϊόντα που δεν εμπίπτουν στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), παύουν να αναζητούνται από τα νοσοκομεία με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και του Προϊσταμένου του φαρμακείου τους.».

  • 15 Μαρτίου 2024, 10:34 | Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)

    Άρθρο 23, παρ. 5 – «Επιβληθέντα ποσά επιστροφής υπερβάλλουσας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης σε προϊόντα που δεν εμπίπτουν στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), παύουν να αναζητούνται από τα νοσοκομεία με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και του Προϊσταμένου του φαρμακείου τους».

    Παρακαλούμε για την ύπαρξη ξεκάθαρης διατύπωσης ότι η προκύπτουσα επιβάρυνση θα καταλογίζεται αποκλειστικά στον προϋπολογισμό των νοσοκομείων και θα υπάρχει δημοσιοποίηση αυτής.