Άρθρο 33 Εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου – Τροποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 283 ν. 4512/2018

 

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 283 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του τρόπου πρόσκλησης των μελών του στις συνεδριάσεις του, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται: βα) με την πρόβλεψη συντομότερης προθεσμίας αποστολής των ατομικών προσκλήσεων προς τα μέλη του Δ.Σ. πριν από τη συνεδρίαση και ββ) με τον καθορισμό ότι οι εν λόγω προσκλήσεις αποστέλλονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει τα μέλη, γ) προστίθενται νέα εδάφια τρίτο και πέμπτο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος ορίζει και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται από τον Πρόεδρο με ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες αποστέλλονται πριν από τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει τα μέλη. Εναλλακτικά η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με απόδειξη αποστολής ή τηλεομοιοτυπικά (fax).

Στις προσκλήσεις ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης και τα προς συζήτηση θέματα.

Με επιμέλεια της γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου αρχειοθετούνται οι ηλεκτρονικές ατομικές προσκλήσεις που εστάλησαν και βεβαιώνονται η ημέρα και χρονολογία αυτής, καθώς και η υπογραφή του προσώπου που απέστειλε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πέραν των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων, μπορεί να συζητηθεί και άλλο θέμα, εφόσον προταθεί αυτό και γίνει δεκτό προς συζήτηση από την πλειοψηφία των παρισταμένων μελών.».

 

  1. Στην παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 4512/2018, περί της απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου προστίθεται τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται οκτώ (8) τουλάχιστον μέλη αυτού, λαμβάνει δε αποφάσεις με την πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αναβάλλεται και συγκαλείται με νέα πρόσκληση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του μπορεί να μετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.»

 

  1. Στην παρ. 5 του άρθρου 283 του ν. 4512/2018, περί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν ζητηθεί να γίνει μυστική ψηφοφορία μέσω ψηφοδελτίων από την πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Επιτρέπεται η διεξαγωγή ψηφοφορίας για τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.».

 

  1. Στην παρ. 6 του άρθρου 283 του ν. 4512/2018, περί της τήρησης και υπογραφής των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «από όλους τους παριστάμενους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου» και β) προστίθενται τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«6. Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και στα οποία μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών και αυτών που έλαβαν το λόγο, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν, με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν, οι εκατέρωθεν απόψεις και η διαλογική συζήτηση που έλαβε χώρα.

Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα αυτών.

Αντίγραφα των πρακτικών αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των παριστάμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.»