Άρθρο 34 Δυνατότητα εκκίνησης της πειθαρχικής προδικασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ανεξαρτήτως της υποβολής καταγγελίας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 326 ν. 4512/2018

 

Στην παρ. 2 του άρθρου 326 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της πειθαρχικής προδικασίας, προστίθεται πέμπτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«2. Με την υποβολή κάθε καταγγελίας καταβάλλεται υπέρ του οικείου Ιατρικού Συλλόγου ποσό πενήντα (50) ευρώ, που μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Σε Ιατρικούς Συλλόγους που αριθμούν άνω των δύο χιλιάδων (2.000) μελών, είναι δυνατή, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η σύσταση μίας ή περισσότερων επιτροπών αποτελούμενων αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξέταση των καταγγελιών και την υποβολή σχετικής εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης.

Σε καταφατική περίπτωση διαβιβάζεται ο φάκελος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Το ίδιο πράττει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. για τις σε αυτό διαβιβαζόμενες καταγγελίες ή εν γένει αναφορές κατά μελών των Διοικητικών ή Πειθαρχικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων, τις οποίες διαβιβάζει στο Α.Π.Σ.Ι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. δύναται, ανεξαρτήτως της υποβολής καταγγελίας, να ζητήσει οποτεδήποτε τον πειθαρχικό έλεγχο μελών των Διοικητικών ή Πειθαρχικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. ή μελών του Α.Π.Σ.Ι. διαβιβάζοντας τη σχετική υπόθεση στο Α.Π.Σ.Ι., αναλόγως εφαρμοζόμενης της διαδικασίας της παρ. 1.».

 

 • 18 Μαρτίου 2024, 12:13 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣYΛΛΟΓΟΣ

  Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σύμφωνα με το νόμο 4512/18 «Αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο και την εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Ιατρικών Συλλόγων και των ιατρών της χώρας. Αποτελεί το ανώτατο θεσμικό όργανο των ιατρών και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης».

  Με την ως άνω θεσμική ιδιότητα ο ΠΙΣ ασχολήθηκε στην Ολομέλεια των Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων της χώρας με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ, κατά τη συνεδρίαση της 13ης Μαρτίου 2024, συντάσσεται εν τω συνόλω με τις αποφάσεις της Ολομέλειας.

  Ο ΠΙΣ κρίνει πως το άρθρο 34 του σχεδίου νόμου κινείται σε θετική κατεύθυνση και επιλύει σοβαρά προβλήματα και στρεβλώσεις.
  Όπως διευκρινίζεται στο κείμενο του νομικού συμβούλου του ΠΙΣ, το οποίο έχει αποσταλεί προς τους Ιατρικούς Συλλόγους, η ήδη ισχύουσα διάταξη του νόμου 4512/18 δεν τροποποιείται, αλλά διασαφηνίζεται με το άρθρο 34 του υπο διαβούλευση νομοσχεδίου, προκειμένου να μη θεωρηθεί ότι υφίσταται ιδιαίτερη μεταχείριση και ασυλία για Προέδρους και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων ή του ΠΙΣ, η οποία προκαλεί το δημόσιο αίσθημα των ιατρών της χώρας.

  Ως εκ τούτου ο ΠΙΣ κρίνει πως η διάταξη του άρθρου 34 του σχεδίου νόμου κινείται προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ισονομίας μεταξύ των ιατρών της χώρας, ανεξαρτήτως εάν αυτοί κατέχουν οιανδήποτε θέση μέλους ή Προέδρου ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου, είτε μέλους ή Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και είναι συμβατή με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

 • 15 Μαρτίου 2024, 19:57 | Δρ. Γεώργιος Ελευθερίου

  Από την επισκόπηση της επιχειρούμενης ρύθμισης συνάγονται τα εξής: Κατ’ αρχάς επιχειρείται διεύρυνση της αρμοδιότητας του Δ.Σ. του ΠΙΣ και για πρώτη φορά παρέχεται σε αυτό η αρμοδιότητα να κινεί πειθαρχική δίωξη κατά μελών των οργάνων του, δηλαδή τόσο κατά μελών του Δ.Σ. όσο και κατά μελών του ΑΠΣΙ. Περαιτέρω παρέχεται επίσης για πρώτη φορά το δικαίωμα στο Δ.Σ. του ΠΙΣ να κινεί ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ την πειθαρχική διαδικασία, χωρίς δηλαδή προηγούμενη καταγγελία ή αναφορά, όπως προβλέπει η ισχύουσα διάταξη. Η επιχειρούμενη νεότερη αυτή ρύθμιση δεν φαίνεται να αποσκοπεί στην κάλυψη κάποιου θεσμικού κενού, αφού τα μέλη των ανωτέρω οργάνων ήδη υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο των οικείων ιατρικών συλλόγων. Αντιθέτως, είναι πλέον ή βέβαιον ότι θέτει υπό ομηρία όλα τα εκλεγμένα όργανα του συνόλου του ιατρικού κόσμου, αφού παρέχεται η δυνατότητα στην εκάστοτε πλειοψηφία του Δ.Σ. του ΠΙΣ να προβαίνει σε διώξεις μελών οργάνων μη αρεστών σε αυτήν και ιδίως των μελών της μειοψηφίας του ιδίου, πράγμα ηθικά, πολιτικά και νομικά ανεπίτρεπτο. Περαιτέρω, η διατύπωση της προτεινόμενης διάταξης, κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε τον πειθαρχικό έλεγχο, είναι νομοτεχνικά αδόκιμη και γεννά σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την συμβατότητα του περιεχομένου της με υπέρτερους κανόνες δικαίου, αφού μπορεί εύλογα να υποστηριχθεί ότι η χρήση της λέξεως «οποτεδήποτε», μπορεί να έχει την έννοια ότι η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς και άρα ότι θεσπίζεται οιονεί απαράγραπτο για τα πειθαρχικά παραπτώματα των προσώπων αυτών, οπότε η ρύθμιση αυτή σαφώς αντιστρατεύεται το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου, είτε ότι μπορεί να ασκηθεί νέα πειθαρχική δίωξη, ακόμη και αν έχει ήδη ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από άλλο όργανο, οπότε επίσης αντιστρατεύεται την θεμελιώδη αρχή του πειθαρχικού δικαίου και της πανανθρώπινης αρχής (βλ. ΣτΕ 206/2023) ne bis in idem αλλά και έρχεται σε αντίθεση προς την διάταξη του άρθρου 320 παρ. 12 του ν. 4512/2018, κατά την οποία «Κανένας δεν διώκεται για το ίδιο αδίκημα δεύτερη φορά, επιβάλλεται δε μόνο μία πειθαρχική ποινή. Διαφορετική νομική υπαγωγή των ίδιων περιστατικών στο πλαίσιο της ίδιας πειθαρχικής διαδικασίας δεν καθιστά την πειθαρχική διαδικασία ή δίωξη νέα».

 • 13 Μαρτίου 2024, 10:30 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Επαρχίας Καλύμνου είναι αντίθετος με το άρθρο 34 που δίνει τη δυνατότητα στο Δ.Σ. του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου να παραπέμπει αυτοβούλως στο ΑΠΣΙ, ακόμα και χωρίς καταγγελία, οποτεδήποτε, οποιονδήποτε Πρόεδρο ή μέλος του Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου της Χώρας καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. Όπως και τις άλλες τροποποιήσεις και καταργήσεις άρθρων του καταστατικού Ν. 4512/2018.
  Για να γίνει πρόταση αλλαγής νομοθεσίας από τον ΠΙΣ προς το Υπουργείο Υγείας χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρχει για το άρθρο 34 και ως εκ τούτου εισηγούμαστε για την απόσυρση του.

 • Η ανωτέρω πρόβλεψη θεωρούμε ότι αντίκειται σε κάθε αρχή δικαίου, επεμβαίνει στη λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων, παραβλέπει το γεγονός ότι οι Ιατροί είναι μέλη και υπόκεινται στον έλεγχο των Συλλόγων τους και δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις των Ιατρικών Συλλόγων με τον ΠΙΣ. Επίσης, δημιουργεί μια συγκεντρωτική μορφή πειθαρχικού ελέγχου, που διαφαίνεται ότι σκοπό έχει να μειώσει την αυτονομία των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων.

  Θεωρούμε ότι οι διατάξεις του Ν. 4512/2018 καλύπτουν πλήρως τις πειθαρχικές διαδικασίες και δεν υπάρχει κανένας λόγος τροποποίησής τους, γι΄ αυτό ζητάμε την απαλοιφή της ανωτέρω πρόβλεψης.

 • 12 Μαρτίου 2024, 12:22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Το δικαιωμα »Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. δύναται, ανεξαρτήτως της υποβολής καταγγελίας, να ζητήσει οποτεδήποτε τον πειθαρχικό έλεγχο μελών των Διοικητικών ή Πειθαρχικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. ή μελών του Α.Π.Σ.Ι. διαβιβάζοντας τη σχετική υπόθεση στο Α.Π.Σ.Ι., αναλόγως εφαρμοζόμενης της διαδικασίας της παρ. 1.».» ειναι καταφανως αντιδημοκρατικο αλλα νομικα αστηρικτο διοτι μπορει το οιποι Δ.Σ να παραπεμπει αντιπαλους στο ΑΠΣΙ χωρις στοιχεια χωρις καταγγελλιες αρα να κρατα ομηρους προεδρους και ιατρικους συλλογους..το υποδιαβουλευση σχεδιο νομου δε ουδεποτε εχει συζητηθει στην Γ.Σ ουτε κανα ανφερει τα αδικηματα για το οποια παρανομως δε θα μπορουσε το Δ>Σ να παραμπει προοεδρους και το αφηνει ανοιχτο για καθε εναν ο οποιος θα θελησει να εκβιασει με την απειλη της παραμπαμπης.Ως εκ τουτου πρπει να αποσυρθει ως επικινδυνη αποπειρα του ΠΙΣ να ελεγχει ιατρικους συλλογους προεδρους και μελη συμβουλιων