Άρθρο 27 Επιβολή κυρώσεων από την Αυτοτελή Διεύθυνση Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων και έκδοση σχετικών καταλογιστικών και κυρωτικών πράξεων – Τροποποίηση παρ. 1, 3 και 5 άρθρου 30 ν. 4931/2022

 

 

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4931/2022 (Α΄94), περί της κατάργησης οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και της θέσης του Γενικού Επιθεωρητή αυτής, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«1. Οι οργανικές μονάδες που αποτελούν την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), η οποία συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει του άρθρου 32 του ν. 2676/1999 (Α` 1) και του π.δ. 275/2001 (Α` 196), καθώς και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., καταργούνται. Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά στον Γενικό Επιθεωρητή ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., νοείται ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων.».

 

 1. Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4931/2022, περί της σύστασης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«3. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αυτοτελής Διεύθυνση Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων, η οποία υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και στην οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες και οι εκκρεμείς υποθέσεις της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων ανήκει η αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 32 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), των χρηματικών, διοικητικών και πάσης φύσεως κυρώσεων του π.δ. 121/2008 (Α’ 183), καθώς και της έκδοσης των σχετικών πράξεων, της έκδοσης της απόφασης της περ. Ε’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) και της καταλογιστικής πράξης του άρθρου 58 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Β’ 4898). Αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων καταλογισμού και των πάσης φύσεως κυρωτικών αποφάσεων είναι ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων.».

 

 1. Στην παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4931/2022, περί της συγκρότησης της Επιτροπής Ενστάσεων και του αντικειμένου επί του οποίου επιλαμβάνεται, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ αντικαθίσταται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η Επιτροπή να επιλαμβάνεται και επί των ενστάσεων που ασκούνται κατά των καταλογιστικών πράξεων και κυρωτικών αποφάσεων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«5. Η Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3846/2010 (Α` 66) καταργείται. Επί των εκκρεμών υποθέσεων και διαδικασιών ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων αποφασίζει οριστικά τριμελής επιτροπή, η οποία συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και αποτελείται από: α) ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξούσιου Α` τάξεως, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, β) ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους αναπληρωτές αυτών. Η ίδια επιτροπή επιλαμβάνεται και επί των ενστάσεων που ασκούνται κατά των πορισμάτων των ελέγχων και των καταλογιστικών πράξεων και κυρωτικών αποφάσεων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων. Η τριμελής επιτροπή επικουρείται στις εργασίες της από έναν (1) υπάλληλο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού με βαθμό τουλάχιστον Β’, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του γραμματέα.».

 • Κρίνουμε απαραίτητο να προστεθεί παράγραφος στο τέλος του άρθρου 27 του σ/ν με την οποία να καθίσταται υποχρεωτική η μηνιαία απολογιστική ενημέρωση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ από τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων για τα αποτελέσματα των ελέγχων και των καταλογιστικών και κυρωτικών πράξεων της Διεύθυνσης, καθώς επίσης και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για τα αποτελέσματα των ενστάσεων που εξετάστηκαν από τη νεοσυσταθείσα τριμελή επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο αυτό.

 • 8 Μαρτίου 2024, 11:54 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Το σχόλιο αφορά στην τροποποίηση της παρ.5 του αρ.30 του Ν.4931/2022 και συγκεκριμένα στο εδάφιο β όπου αναφέρεται: »Η ίδια επιτροπή επιλαμβάνεται και επί των ενστάσεων που ασκούνται κατά των πορισμάτων των ελέγχων…….»
  Η φράση »κατά των πορισμάτων των ελέγχων» πρέπει να διαγραφεί γιατί τα πορίσματα /εκθέσεις ελέγχου, δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις δυσμενείς για τον ελεγχόμενο, αλλά διαπιστωτικές διοικητικές πράξεις. Οι διαπιστώσεις των πορισμάτων των ελέγχων γνωστοποιούνται με την κλήση για την παροχή των έγγραφων εξηγήσεων στον ελεγχόμενο, αλλά όχι το ίδιο το πόρισμα. Κατά μη εκτελεστών διοικητικών πράξεων δεν ασκείται ένσταση ή ενδικοφανής προσφυγή.
  Η συγκεκριμένη φράση δεν ήταν ορθά διατυπωμένη εξαρχής.