Άρθρο 38 Ρύθμιση για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου που βρίσκεται στην κτηματολογική μερίδα 366 γαιών Ρόδου, η οποία περιήλθε στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, παραχωρείται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα. Έκθεση απογραφής που περιγράφει το ως άνω ακίνητο συντάσσεται με επιμέλεια του ανωτέρω ν.π.δ.δ., εγκρίνεται από το Υπουργείο Υγείας και καταχωρίζεται ατελώς στα βιβλία του οικείου κτηματολογίου.

  • 11 Μαρτίου 2024, 16:38 | Thal Μina

    Μήπως είναι ευκαιρία να αξιοποιηθεί και το «παλιό» Νοσοκομείου Ρόδου, που καταρρέει εδώ και χρόνια και αγνοείται το ιδιοκτησιακό του καθεστώς?