ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 44 Δυνατότητα παράτασης της διάρκειας απόσπασης υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας

 

 

Η διάρκεια της απόσπασης των υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), δύναται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, που εκδίδεται μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, να παραταθεί από τη λήξη της έως την 30η.9.2024, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί αποσπάσεων.